ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Γενικών Γνώσεων
Υποβάθρου
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
2
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το μάθημα είναι συνέχεια του εισαγωγικού μαθήματος στον προγραμματισμό υπολογιστών και στοχεύει στη διεύρυνση, συμπλήρωση των γνώσεων των φοιτητών στον προγραμματισμό. Η ύλη περιέχει πιο προχωρημένες έννοιες και προετοιμάζει τους φοιτητές για εφαρμογές επαγγελματικού ενδιαφέροντος.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • επιλύει αποτελεσματικά προβλήματα με την βοήθεια υπολογιστών
  • έχει προγραμματιστική εμπειρία ικανή τόσο για την εκτέλεση πρακτικών εφαρμογών

είναι προετοιμασμένος για τα μαθήματα ειδικότητας που απαιτούν προγραμματισμό υπολογιστών.

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 
  • Αλγόριθμοι - γενικά. Αλγόριθμοι με βήματα. Λογικά διαγράμματα. Αλγόριθμοι με ψευδοκώδικα. Αλγοριθμική επίλυση απλών προβλημάτων και προβλημάτων υπολογισμού.
  • Πίνακες: μονοδιάστατοι-δισδιάστατοι.  Μαζική επεξεργασία στοιχείων πινάκων.
  • Αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης.
  • Χειρισμός συμβολοσειρών συναρτήσεις συμβολοσειράς: συναρτήσεις strlen(), strcpy(), strcat(), strcmp(), strchr(). Μετατροπές συμβολοσειράς σε αριθμό: συναρτήσεις atoi(), atol(), atof( ).
  • Συναρτήσεις. Ορισμός, δήλωση, κλήση συνάρτησης. Επιστροφή τιμής από συνάρτηση. Τύποι συναρτήσεων. Συναρτήσεις χωρίς παραμέτρους. Συναρτήσεις με παραμέτρους. Αναδρομικότητα συναρτήσεων.
  • Πέρασμα διευθύνσεων σε συναρτήσεις. Κατηγορίες μνήμης. Αυτόματες, εξωτερικές, στατικές μεταβλητές. Εμβέλεια και χρόνος ζωής μεταβλητών.
  • Δείκτες, διευθύνσεις θέσεων μνήμης. Δείκτες σε συναρτήσεις. Δείκτες και πίνακες. Πίνακες σαν ορίσματα συναρτήσεων.
  • Απαριθμήσεις, Δομές, ενώσεις.

Δυναμικές δομές δεδομένων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή, Γ. Σ. Τσελίκης, Ν. Δ. Τσελίκας, Εκδόσεις Ν. ΤΣΕΛΙΚΑΣ, 2012 Η γλώσσα C σε βάθος, Ν. Χατζηγιαννάκης, Εκδόσεις     ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ             2012 Η Γλώσσα Προγραμματισμού C, Kernighan B., Ritchie D., 2η έκδοση, Εκδ. Κλειδάριθμος, 1988. C για Αρχάριους, Σεφερίδης Β., Eκδ. Κλειδάριθμος, 1998, ISBN 960-209-268-8.  

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00