ΧΗΜΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Γενικών Γνώσεων
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
Η Χημική & Περιβαλλοντική Τεχνολογία ως μάθημα γενικού υποβάθρου έχει ως στόχο να εισάγει στους φοιτητές τις βασικές έννοιες της χημικής και περιβαλλοντικής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του νερού, την επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων.
Με την ολοκλήρωση του θεωρητικού μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά:
α) την έννοια και τις εφαρμογές των ισοζυγίων μάζας
β) τα χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού & τα βασικά στάδια επεξεργασίας σε μια μονάδα επεξεργασίας νερού (διυλιστήριο)
γ) τις διεργασίες αφαλάτωσης θαλασσινού και υφάλμυρου νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης
δ) τα χαρακτηριστικά των αστικών υγρών αποβλήτων
ε) την κείμενη νομοθεσία για τη διάθεση και την επανάχρηση των αστικών υγρών αποβλήτων
στ) τις βαθμίδες επεξεργασίας των αστικών υγρών αποβλήτων με στόχο την ασφαλή τους διάθεση ή/και την επαναχρησιμοποίησή τους
ζ) τους βασικούς ατμοσφαιρικούς ρυπαντές και τις επιπτώσεις τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον
η) τα γενικά χαρακτηριστικά των αστικών στερεών απορριμμάτων
ι) τις κυριότερες μεθόδους διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων με βάση τη σύγχρονη ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία
 
Στο εργαστήριο ο φοιτητής, αφού εξασκηθεί στις βασικές αρχές μετρήσεων σε ένα Εργαστήριο Χημικής & Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, εμπεδώνει σε πρακτικό - εργαστηριακό επίπεδο βασικές έννοιες της θεωρίας όπως:
 
α) ο προσδιορισμός βασικών παραμέτρων ποιότητας νερού (pH, αγωγιμότητα, σκληρότητα -ανθρακική, μόνιμη και ολική-, διαλυμένο οξυγόνο, αποθετική-διαβρωτική τάση νερού κ.α.).
β) ο προσδιορισμός βασικών παραμέτρων ποιότητας υγρών αποβλήτων (pH, διαλυμένο οξυγόνο, βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο, χημικά απαιτούμενο οξυγόνο, αιωρούμενα στερεά, άζωτο, φώσφορος, κ.α.).
 
 
 
 
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία στους σπουδαστές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ βασικών εννοιών της Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του νερού, την επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων.
Η διδασκαλία του μαθήματος ξεκινά με μια εισαγωγή στα ισοζύγια μάζας για να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με έννοιες που είναι απαραίτητες στη Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία. (1η ενότητα)
Στη συνέχεια αναλύονται οι παράμετροι ποιότητας του πόσιμου νερού, καθώς και η ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Περιγράφεται αναλυτικά μια μονάδα επεξεργασίας πόσιμου νερού (κροκίδωση-καθίζηση - διύλιση-απολύμανση). Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αφαλάτωση του θαλασσινού / υφάλμυρου νερού, περιγράφοντας αναλυτικά τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης. (2η ενότητα)
Η επόμενη ενότητα του μαθήματος αφορά τα υγρά απόβλητα, την επεξεργασία τους, τη διάθεσή τους και την ανάγκη επαναχρησιμοποίησής τους. Αναλυτικότερα διδάσκονται οι χαρακτηριστικές παράμετροι ποιότητας των υγρών αποβλήτων, η νομοθεσία που διέπει τη διαχείρισή τους, ενώ περιγράφεται αναλυτικά μια εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών αποβλήτων (εσχάρωση, εξάμμωση / λιποσυλλογή, μέτρηση παροχής, πρωτοβάθμια καθίζηση, αερισμός, δευτεροβάθμια καθίζηση, απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου, απολύμανση, διάθεση). Παρουσιάζονται παραδείγματα διαστασιολόγησης επιμέρους μονάδων επεξεργασίας μιας εγκατάστασης όπως π.χ. δεξαμενές εξάμμωσης, δεξαμενές καθίζησης, χλωριωτής κ.α. (3η ενότητα)
Στην επόμενη ενότητα γίνεται αναφορά στην ατμοσφαιρική ρύπανση, τους κυριότερους ατμοσφαιρικούς ρυπαντές και τις πηγές τους, καθώς και στον έλεγχο της αέριας ρύπανσης και τις διεργασίες ατμοσφαιρικής απορρύπανσης. (4η ενότητα)
Τέλος, στην τελευταία ενότητα του μαθήματος, οι σπουδαστές διδάσκονται βασικά στοιχεία για τη διαλογή, την ανακύκλωση και τις μεθόδους διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (υγειονομική ταφή, κομποστοποίηση, καύση κ.α.). (5η ενότητα)
 
Στα πλαίσια του Εργαστηρίου της Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας οι σπουδαστές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ εξοικειώνονται καταρχήν με τις βασικές αρχές μετρήσεων σε ένα Εργαστήριο Χημείας (οργανολογία, σφάλματα μετρήσεων, στατιστική ανάλυση), ενώ διδάσκονται μεθόδους για τον προσδιορισμό των βασικών παραμέτρων ποιότητας του νερού (αγωγιμότητα, σκληρότητα, pH, διαλυμένο οξυγόνο κ.α.) και των υγρών αποβλήτων (pH, διαλυμένο οξυγόνο, βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο κ.α.).

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Θεωρία: Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία, Κώστα Σαββάκη, Εκδόσεις Ζήτη Εργαστηριακές Ασκήσεις: Εργαστηριακές Σημειώσεις Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, Ευθύμιου Γενιατάκη

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00