ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ 2019 - 2020

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ 2019 - 2020
  1. Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους για σίτιση φοιτητές-τριες στην ιστοσελίδα https://secretariat.teicrete.gr/ , και έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης).
  2. Βεβαίωση σπουδών πρόσφατη φοιτητή. Δίνεται από τις γραμματείες των Τμημάτων του Ιδρύματος.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο.
  4. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2018 για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2018). Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει υπερβεί το εικοστό πέμπτο (25) της ηλικίας του, εργάζεται και υποβάλει δική του φορολογική δήλωση και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος, προσκομίζει τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν μόνο το ατομικό του εισόδημα. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή ή σε περίπτωση έγγαμου φοιτητή του ιδίου του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.
  • Εάν ο φοιτητής δεν κάνει δική του Φορολογική Δήλωση, θα προσκομίσει Έγγραφο Υπεύθυνη Δήλωση μη υποχρέωσης για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Το έγγραφο δίνεται από το Τμήμα Φοιτητικών Παροχών σε έντυπη μορφή και υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
  • Εάν ο φοιτητής δεν είναι προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του, προσκομίζει το Ε1 των γονέων καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν μόνο το ατομικό του εισόδημα. Σε αυτήν την περίπτωση, ΔΕΝ μοριοδοτούνται τυχόν οικογενειακά στοιχεία (π.χ.: ανεργία γονέων, ανήλικα αδέλφια, κλπ.).
Οι Κύπριοι φοιτητές θα προσκομίζουν Βεβαίωση Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2018).
 
Οι φοιτητές τέκνα Ομογενών, τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνα Αλλοδαπών, προσκομίζουν τα παραπάνω έγγραφα (3, 4) με την σφραγίδα APOSTILLE όπου απαιτείται και επίσημα μεταφρασμένα. 
Τα έγγραφα που προέρχονται από την Αλβανία, φέρουν και αυτά την σφραγίδα APOSTILLE όπου απαιτείται και επίσημη μετάφραση.
 
     5. Βεβαίωση σε περίπτωση που υπάρχει αδελφός-αδελφή σπουδαστής-τρια σε 
         Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι
.
     6. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (που να πιστοποιεί αναπηρία άνω 67%),    
         αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας του σπουδαστή ή μέλους της οικογενείας του
     7. Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ αν είναι άνεργοι οι γονείς το τελευταίο εξάμηνο από               την κατάθεση των δικαιολογητικών και διάρκεια ανεργίας όχι μικρότερη των 3 μηνών.
     8. Βεβαίωση από την στρατολογία αν υπάρχει στρατευμένος αδελφός.
     9. Απόφαση Διαζυγίου από το Πρωτοδικείο για χωρισμένους γονείς. Αν ΔΕΝ     
        αποσαφηνίζεται η επιμέλεια των τέκνων από την απόφαση διαζυγίου, απαιτείται η       
        Δήλωση Εισοδήματος (Ε1) και των δύο γονέων του υποψήφιου για στέγαση φοιτητή. 
        Σε περίπτωση «Διάστασης», απαιτείται βεβαίωση από τον αρμόδιο δικηγόρο και
        Δήλωση Εισοδήματος (Ε1) και των δύο γονέων.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Μετά τη λήξη της προθεσμίας 28/06/2019, καμία αίτηση δεν θα μοριοδοτείται με ελλιπή δικαιολογητικά. Γι’ αυτό συνιστούμε στους φοιτητές να φροντίσουν να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μοριοδότησή τους μέσα στις προθεσμίες.
 
  • Πληροφορίες και διευκρινήσεις για τη Στέγαση θα δίνονται από το Τμήμα Φοιτητικών Παροχών στο κεντρικό γραφείο της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας, καθώς και στο γραφείο του Κτιρίου Δ΄ των Εστιών.
 ____________________
 
Προσοχή
 
Όσοι από τους φοιτητές μας υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες για να έχουν το προνόμιο της προτεραιότητας σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α, υποχρεούνται να προσκομίσουν, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και τις κατά περίπτωση βεβαιώσεις από τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στις παρενθέσεις:
α) Άνεργοι: (Βεβαίωση ανεργίας από τον (Ο.Α.Ε.Δ)
β) Πολύτεκνοι: (Πιστοποιητικό από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος)
γ) Ορφανοί φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί τον 250 έτος της ηλικίας τους: (Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα και ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή).
δ) Μονογονεϊκές οικογένειες με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25o έτος της ηλικίας τους: (Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.)
ε) Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι, νεφροπαθής που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα που οφειλόμενα σε αναπηρία άνω τον 67%: (Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής το οποίο να διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα και όχι μόνο την αναπηρία άνω το 67%. Σε διαφορετική περίπτωση συμπληρωματικά ιατρική γνωμάτευση από διευθυντή του Ε.Σ.Υ ή πανεπιστημιακής κλινικής αντίστοιχα που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.)
στ) Οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.3794/2009 (Α΄ 156) (Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής το οποίο να διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα και όχι μόνο την αναπηρία άνω το 67%. Σε διαφορετική περίπτωση συμπληρωματικά ιατρική γνωμάτευση από διευθυντή του Ε.Σ.Υ ή πανεπιστημιακής κλινικής αντίστοιχα που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.)
ζ) Θύματα τρομοκρατίας που δεν έχουν υπερβεί το 25 έτος της ηλικίας τους. (Προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης της γέννησης.)
η) Φοιτητές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους έχουν αδέλφια ενεργούς φοιτητές. (Πιστοποιείται με πρόσφατη βεβαίωση σπουδών.)
 
Σημείωση
Δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας δεν επιστρέφονται.
Τα χρονικά περιθώρια υποβολής δικαιολογητικών θα τηρηθούν αυστηρά και δεν θα δοθεί καμία παράταση.
Ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά.
 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
10/05/2019
_________________________________________
Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τρίτη, Μάιος 21, 2019 - 10:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τ.Θ. 128
Τ.Κ. 72100
Άγιος Νικόλαος  Κρήτης

Καλαρχάκη Αικατερίνη
Προϊσταμένη Γραμματείας
kalarhaki@staff.teicrete.gr
Τηλ. 28410-91103 - 91101
Fax Τµήµατος (Γραµµατεία): 28410-82879