ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής Περιοχής
Κατεύθυνση : 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην έννοια του Αριθμητικού Ελέγχου Εργαλειομηχανών στην παραγωγή προϊόντων και στην κατασκευή μηχανολογικών διατάξεων ακριβείας. Με το μάθημα ο φοιτητής / τρια εισάγεται και κατανοεί για πρώτη φορά τις βασικές έννοιες της ψηφιακής καθοδήγησης με έμφαση στις αρχές αριθμητικού ελέγχου, στην τεχνολογική στάθμη των γνώσεων και στους αυτοματισμούς των αντίστοιχων εργαλειομηχανών.
 
Το περίγραμμα και η ύλη του μαθήματος τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες, τα μεγέθη, τις τεχνολογικές παραμέτρους και τις κατασκευαστικές δυνατότητες των μηχανουργικών κατεργασιών, κυρίως  με αφαίρεση υλικού, με χρήση ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών.
 
Επίσης, αναφέρεται στα κατασκευαστικά και δομικά στοιχεία, στα περιφερειακά συστήματα, στα κοπτικά εργαλεία, στους αυτοματισμούς των εργαλειομηχανών ψηφιακής καθοδήγησης και στις λειτουργικές παραμέτρους των εργαλειομηχανών, όπως η συντήρηση τους κατά τη χρήση. Περεταίρω, το μάθημα εισαγάγει το φοιτητή /τρια στον προγραμματισμό των ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών, προκειμένου να αποκτήσουν μία συνολική θεώρηση για τη συγκεκριμένη τεχνολογία.
 
Το μάθημα αποτελεί τη βάση για την απόκτηση γνώσεων σχετικών με την τεχνολογία του αριθμητικού ελέγχου εργαλειομηχανών και στην εξέλιξή του . Οι γνώσεις αυτές είναι απαραίτητες σε κάθε μηχανολόγο μηχανικό που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με τον κατασκευαστικό τομέα και τα παραγωγικά συστήματα. Περεταίρω εμβάθυνση στις ομάδες παραγωγικών διαδικασιών και στις επιμέρους κατασκευαστικές τεχνολογίες θα γίνει σε επί μέρους ειδικά μαθήματα κατεύθυνσης.
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια:

 • Έχει κατανοήσει την έννοια του Αριθμητικού Ελέγχου και το πεδίο εφαρμογής του.
 • Έχει γνώση της τεχνολογίας, της κινηματικής και των υπέρτερων  επιδόσεων των εργαλειομηχανών αριθμητικού ελέγχου.
 • Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας της ψηφιακής καθοδήγησης και στη συμβολή της στην εξέλιξη της βιομηχανίας.
 • Έχει γνώση των κοπτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε ψηφιακά καθοδηγούμενες κατεργασίες αφαίρεσης υλικού και των διαφορών που έχουν από τα αντίστοιχα των συμβατικών εργαλειομηχανών.
 • Έχει γνώση της δομής των μηχανών, των αυτοματισμών τους και των λοιπών υποστηρικτικών μέσων που διαθέτουν.
 • Έχει γνώση των απαιτούμενων διαδικασιών συντήρησης ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών.
 • Έχει γνώσεις σχεδιασμού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της διαδικασίας παραγωγής τεμαχίων σε ψηφιακά καθοδηγούμενες εργαλειομηχανές.
 • Έχει εισαγωγικές γνώσεις προγραμματισμού ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών.
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 1. Εισαγωγή στην ψηφιακή καθοδήγηση:
 1. Ιστορική αναδρομή και πεδίο εφαρμογής ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών
 2. Διαφορές ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών από τις αντίστοιχες συμβατικές εργαλειομηχανές.
 3. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη χρήση ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών για την παραγωγή τεμαχίων
 4. Οργάνωση και χωροθέτηση μηχανουργείων για χρήση ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών
 5. Κανόνες ασφαλείας σε χώρους με ψηφιακά καθοδηγούμενες εργαλειομηχανές.
 1. Αρχές αριθμητικού ελέγχου:
 1. Εφαρμογές αριθμητικού ελέγχου στην μηχανολογία
 2. Κινηματική εργαλειομηχανών αριθμητικού ελέγχου, άξονες κατεργασίας.
 3. Μηχανές αριθμητικού ελέγχου στην παραγωγή προϊόντων.
 1. Κατασκευαστικά στοιχεία ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών:
 1. Ηλεκτρικοί κινητήρες
 2. Συστήματα μετάδοσης κίνησης
 3. Συστήματα τροφοδοσίας υγρού κοπής
 4. Μετρητές θέσεις αξόνων κατεργασίας
 1. Αυτοματισμοί ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών:
 1. Συστήματα ανοικτού και κλειστού βρόγχου
 2. Συστήματα αυτόματης αλλαγής κοπτικών εργαλείων
 3. Συστήματα ανάγνωσης και αντιγραφής τεμαχίων
 4. Συστήματα συγκράτησης και εναλλαγής τεμαχίων σε ψηφιακά καθοδηγούμενες εργαλειομηχανές
 1. Ακρίβεια ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών:
 1. Απαιτήσεις σε ακρίβεια από τις ψηφιακά καθοδηγούμενες εργαλειομηχανές
 2. Έλεγχος παραλαβής νέας ψηφιακά καθοδηγούμενης εργαλειομηχανής
 3. Έλεγχος ακριβείας λειτουργίας ψηφιακά καθοδηγούμενης εργαλειομηχανής
 1. Συντήρηση ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών: προληπτική συντήρηση, επισκευή βλαβών, πολιτική συντήρησης
 2. Λογισμικό ψηφιακής καθοδήγησης (Computer Aided Manufacturing – CAM): Χρήση, δυνατότητες, διαδικασία σχεδιασμού παραγωγής στο λογισμικό

Σύνδεση και επικοινωνία ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών με το λογισμικό CAM

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Κεχαγιάς Ιωάννης Δ., Εργαλειομηχανές Ψηφιακής Καθοδήγησης - Θεωρία και εργαστήριο, Εκδότης Στέλλα Παρίκου, 2009 Αντωνιάδης Αριστομένης - Βιδάκης Νεκτάριος, Προγραμματισμός  Εργαλειομηχανών CNC, ΟΕΔΒ 2002   Συναφή επιστημονικά περιοδικά Computer-Aided Design Computers in Industry Journal of Materials Processing Technology CIRP Annals - Manufacturing Technology (796) Journal of Manufacturing Systems Computers & Industrial Engineering International Journal of Machine Tools and Manufacturing Precision Engineering Computer Integrated Manufacturing Systems Automation in Construction

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00