ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Υποβάθρου
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το μάθημα έχει σκοπό να εξοικειώσει τους φοιτητές με την επιχειρηματικότητα και  την καινοτομία. Το μάθημα εστιάζει στις έννοιες της επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), της προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας με έμφαση στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και στο βιομηχανικό σχέδιο καθώς και σε θέματα πιστοποίησης (certification) νέων προϊόντων με βάση τα πρότυπα (standards) που ισχύουν στην ΕΕ. Οι φοιτητές θα κληθούν να εκπονήσουν αναλυτικό ομαδικό θέμα- επιχειρηματικό σχέδιο με έμφαση στην καινοτομία.
 
 Ο φοιτητής /τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα της Καινοτομίας – Διαχείρισης Καινοτομίας – Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης θα έχει τις δεξιότητες:
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 
  1. Δομή επιχειρηματικού σχεδίου
  2. Ανάλυση αγοράς, δράσεις προβολής- σκοπιμότητα και μεθοδολογίες
  3. Αναλυτικές μέθοδοι (ανάλυση νεκρού σημείου,δείκτες αξιολόγησης)
  4. Διοίκηση και στελέχωση
  5. Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικά σχέδια)
  6. Πρότυπα και πιστοποίηση νέων προϊόντων
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Σημειώσεις και υλικό παρουσιάσεων μαθήματος  

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00