ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής Περιοχής
Κατεύθυνση : 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το μάθημα αποτελεί το κύριο μάθημα επιστημονικής περιοχής στη μηχανολογία, με το οποίο ο φοιτητής/τρια εξοικειώνεται με τις έννοιες που διέπουν τον προσδιορισμό απαιτήσεων, το σχεδιασμό, τις προδιαγραφές, τα πρότυπα, τη διαστασιολόγηση, την εφαρμογή, τη λειτουργία και τη συντήρηση των βασικών υποδομών και εγκαταστάσεων στο σύγχρονο βιομηχανικό περιβάλλον.
 
Οι οικείες στο φοιτητή/τρια κλασσικές έννοιες των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων εν γένει, εξειδικεύονται στη βιομηχανική τους κλίμακα και στην προσαρμογή τους στις εκάστοτε παραγωγικές ανάγκες βιομηχανικών μονάδων. Περεταίρω παρουσιάζονται ειδικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και οι απαιτήσεις και προδιαγραφές αυτών, τις οποίες ο φοιτητής /τρια δεν διδάσκεται εισαγωγικά στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων. Τέλος, ο φοιτητής/τρια διδάσκεται ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών, τις ανάγκες διαθεσιμότητά τους και τη μεθοδολογία προληπτικής και επεμβατικής συντήρησής τους, καθώς και την επέκταση των εννοιών αυτών στον λοιπό παραγωγικό εξοπλισμό.
 
Ο φοιτητής/τρια έχει την δυνατότητα να διδαχθεί και να κατανοήσει τις παραπάνω μαθησιακές έννοιες μέσω του διδακτικού περιεχομένου του μαθήματος, την επίδειξη του αντικειμένου σε πραγματικό βιομηχανικό περιβάλλον και την αναζήτηση περεταίρω πληροφοριών από εκτενή έρευνα αρχείου.
 
Ο φοιτητής /τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα του Βιομηχανικά Συστήματα και Συντήρηση θα έχει τις δεξιότητες:

 • Να αντιλαμβάνεται, να αναγνωρίζει και να κατανοεί τις διαφορετικές ανάγκες και την κλίμακα των εγκαταστάσεων και δικτύων στη βιομηχανία.
 • Να γνωρίζει τις αρχές σχεδιασμού και υπολογισμού των εγκαταστάσεων και το διατιθέμενο σχετικό εξοπλισμό.
 • Να γνωρίζει της αρχές της προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης δικτύων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και τον τρόπο εφαρμογής τους σε βιομηχανικά περιβάλλοντα
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Ενότητα Α: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

 1. Εισαγωγή στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατηγοριοποίηση και προδιαγραφές αυτών
 2. Χαρακτηρισμός εγκαταστάσεων και παραγωγικό περιβάλλον λειτουργίας
 3. Προσδιορισμός των λειτουργικών απαιτήσεων του βιομηχανικού περιβάλλοντος
 4. Εγκαταστάσεις και δίκτυα βιομηχανικής παροχής ύδατος και οχέτευσης υγρών λυμάτων
 5. Βιομηχανικά δίκτυα και συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης
 6. Εγκαταστάσεις και συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού, εξαερισμού και αποκονίωσης στη βιομηχανία
 7. Βιομηχανικά ηλεκτρικά δίκτυα, μέσης και χαμηλής τάσης, υποσταθμοί, δίκτυα κίνησης και φωτισμού, δίκτυα ασθενών ρευμάτων και ασύρματων ζεύξεων. Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και συστήματα αδιάλειπτης τάσης βιομηχανικής κλίμακας.
 8. Βιομηχανικά δίκτυα παροχής πεπιεσμένου αέρα και πνευματικής ισχύος.
 9. Συστήματα μεταφοράς υλικών. Μεταφορικές ταινίες, ανυψωτικές διατάξεις, πνευματικά συστήματα μεταφοράς, χωροταξία.
 10. Βασική περιβαλλοντική διαχείριση και συστήματα προστασίας του περιβάλλοντος από βιομηχανική ρύπανση

 
Ενότητα Β: Λειτουργία και Συντήρηση Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Συντήρησης

 1. Εποπτεία και παρακολούθηση λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
 2. Οι ανάγκες και οι αρχές συντήρησης μηχανών και εγκαταστάσεων.
 3. Πολιτικές μηχανολογικής συντήρησης, διαχείρισης ανταλλακτικών και τεχνικές αντιμετώπισης βλαβών.
 4. Οργάνωση της λειτουργίας της συντήρησης και τμήματος συντήρησης.
 5. Τηλεμετρία και διαγνωστική βλαβών
 6. Ανάλυση και αξιολόγηση βλαβών και διερεύνηση των αιτίων.
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Σημειώσεις και παρουσιάσεις μαθήματος Βασίλης Γ. Σαμοΐλης, Η συντήρηση: ειδικά κεφάλαια συντήρησης μηχανημάτων, Αθήνα: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, 1995. Δημήτρη Α. Ξηρόκωστα.: Επιχειρησιακή έρευνα: αντικατάσταση, συντήρηση, αξιοπιστία, Αθήνα: Συμμετρία, 1999. Lindley R. Higginsm: Maintenance engineering handbook, New York: McGrawHill, 1988.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00