ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Γενικών Γνώσεων
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το μάθημα της Τεχνολογίας Ελέγχου έχει σκοπό :
Α. Να φέρει τον φοιτητή σε μια πρώτη επαφή με την τεχνολογία των συστημάτων ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, με αισθητήρες, επενεργητές και προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές.
Β. Να διδάξει τα βασικά θέματα των πνευματικών και υδραυλικών συστημάτων.
Γ. Να κάνει μια εισαγωγή στα συστήματα κλειστού βρόχου.
Μετά το πέρας του μαθήματος, ο φοιτητής πρέπει να είναι σε θέση να :
Α. Σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα μέτριας δυσκολίας αυτόματο σύστημα.
Β. Κατανοεί βασικές έννοιες ρύθμισης και να μπορεί να υλοποιήσει ένα απλό σύστημα κλειστού βρόχου.

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

1. Σκοπιμότητα -  αναγκαιότητα του Ελέγχου. Θεμελιώδεις έννοιες.
2. Απλοί αυτοματισμοί με την βοήθεια ηλεκτρονόμων.
3. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC). Δομή, διασύνδεση με την εγκατάσταση, προγραμματισμός.
4. Ανιχνευτές προσέγγισης.
5. Αυτοματισμοί με την βοήθεια PLC.
6. Πνευματικά – υδραυλικά συστήματα : Μονάδες (επενεργητές, βαλβίδες).
7. Αυτόματα συστήματα με την βοήθεια πνευματικών, υδραυλικών επενεργητών και PLCs.
8. Αισθητήρια όργανα.
9. Συστήματα κλειστού βρόχου. Βασικές έννοιες : Ανάδραση, ευστάθεια, βασικοί τύποι κατευθυντών (PID).
10. Εισαγωγή στην ανάλυση συστημάτων κλειστού βρόχου με την βοήθεια του μετασχηματισμού Laplace. Η έννοια της συνάρτησης μεταφοράς. Εξάσκηση στο περιβάλλον Simulink.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Τεχνολογία Αυτοματισμών - Τόμος Α', Baumann Albrecht, Kaufmann Hans, Robens Gerd,Schmid Dietmar Σύγχρονα συστήματα αυτόματου ελέγχου, Dorf Richard C.,Bishop Robert H.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00