Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας

                         ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
                                 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
Η πτυχιακή εργασία μπορεί να εκπονηθεί μετά το 7ο τυπικό εξάμηνο σπουδών και αντιστοιχεί σε 20 διδακτικές μονάδες (ECTS).

Προϋποθέσεις για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας

         i.        Να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα της Μεθοδολογίας Έρευνας
        ii.        Να έχει περατώσει το 7ο (Ζ') τυπικό εξάμηνο σπουδών
       iii.        Να μην οφείλει περισσότερα από 6 μαθήματα

Διαδικασία Επιλογής Θέματος Πτυχιακής Εργασίας

Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (μόνιμο και έκτακτο Ε.Π.), έχουν την υποχρέωση να προτείνουν στην αρχή κάθε εξαμήνου, θέματα για εκπόνηση πτυχιακών εργασιών. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα και στους φοιτητές του τμήματος να προτείνουν δικά τους θέματα. Εφόσον αυτά κριθούν κατάλληλα από τους καθηγητές που έχουν προσεγγίσει, οι καθηγητές τα συμπεριλαμβάνουν στη λίστα με τα θέματα που ανακοινώνουν στην αρχή του εξαμήνου.

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας

Με απόφαση της υπ' αρ. 33/27-03-2018 Συνέλευσης του τμήματος υιοθετείται η διαδικασία εξέτασης πτυχιακών εργασιών με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αρ. Φ122.1/42/23076/Β2/24-2-2011 (ΦΕΚ 433/17-3-2011 τ. Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, αρκεί να δηλωθεί από το/τη φοιτητή/τρια κατά την κατάθεση της αίτησης παρουσίασης του/της.

Διαδικασία Επιλογής Θέματος
 

Διεύθυνση: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71004
E-mailsecretariat-badm@staff.teicrete.gr, afan@staff.teicrete.gr
Tηλ:  2810 379613, 2810 379679
Fax:  2810 379638
Website: www.teicrete.gr/dep
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 12.30 - 14.30