Δομή προγράμματος σπουδών

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας εφαρμόζει από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2007-2008 το νέο πρόγραμμα σπουδών ώστε αυτό να ανταποκρίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό στις σύγχρονες τάσεις στην άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας και στις διαμορφούμενες επαγγελματικές προοπτικές. Το νέο πρόγραμμα τηρεί τα κριτήρια της υπ. αριθμ. 46350/Ε5 Υπουργικής απόφασης για την κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων ΤΕΙ.
 
Το νέο πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 4 ετών και περιλαμβάνει τη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων και εργαστηρίων κατανεμημένων σε 7 εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των 7 εξαμήνων προσφέρονται 35 υποχρεωτικά μαθήματα και 8 κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά. Τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά προσφέρονται στο ΣΤ΄ και Ζ΄ εξάμηνο και ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει υποχρεωτικά 2 σε καθένα από αυτά τα εξάμηνα. Το τελευταίο εξάμηνο (Η΄) πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Συνολικά το πρόγραμμα του φοιτητή περιλαμβάνει 39 μαθήματα (35 υποχρεωτικά και 4 κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά), την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.
 
Κατά τη διάρκεια των Α' και Β' εξαμήνων οι φοιτητές διδάσκονται μαθήματα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών από τις οποίες αντλεί γνώσεις η Κοινωνική Εργασία (Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Δίκαιο, Κοινωνική Πολιτική), Πληροφορική και εισαγωγικά μαθήματα της Κοινωνικής Εργασίας. Στα εξάμηνα που ακολουθούν διδάσκονται μαθήματα Θεωρίας και Μεθοδολογίας της Κοινωνικής Εργασίας, Οργάνωσης και Διοίκησης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικού Σχεδιασμού, Κοινωνικής Έρευνας, καθώς και μαθήματα που βοηθούν στην κατανόηση των μαθημάτων ειδικότητας.
 
Επίσης κατά τη διάρκεια των Δ', Ε', ΣΤ' και Ζ' εξαμήνων πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία (9 ώρες/εβδομάδα στο Δ' εξάμηνο, 8 ώρες/εβδομάδα στο Ε' εξάμηνο, 12 ώρες/εβδομάδα στο ΣΤ' εξάμηνο και 12 ώρες/εβδομάδα στο Ζ' εξάμηνο). Η 'Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία' παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση με την πράξη και να αναπτύξουν την εφαρμογή της Κοινωνικής Εργασίας στα πλαίσια μιας Κοινωνικής Υπηρεσίας-Οργάνωσης. Οι φοιτητές υποστηρίζονται και καθοδηγούνται μέσω της ομαδικής εποπτείας από επόπτη εκπαιδευτικό.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αναλυτικότερα τα μαθήματα του προγράμματος διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (Υ-ΜΕ): 'Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία', 'Επικοινωνία και Συνέντευξη στην Κοινωνική Εργασία', 'Θεωρία - Δεοντολογία Γενικής Κοινωνικής Εργασίας', 'Μεθοδολογία Γενικής Κοινωνικής Εργασίας', 'ΚΕΟ-Μέσα προγράμματος', 'Κλινική Κοινωνική Εργασία', 'Κοινωνική Εργασία με Οικογένεια', 'Κοινοτική Εργασία', 'Κοινοτική Εργασία και Μέθοδοι Παρέμβασης', 'Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία', 'Θεωρητικές προσεγγίσεις στην Κοινωνική Εργασία', 'Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών', 'Εκτίμηση Αναγκών και Κοινωνικός Σχεδιασμός'.
  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Υ-ΜΓΥ): 'Δίκαιο', 'Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας-Πληροφορική Ι', 'Πληροφορική ΙΙ', 'Πολιτική Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας', 'Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας', 'Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα', 'Στατιστική', 'Παραπτωματικότητα: Πρόληψη-Αντιμετώπιση', 'Ορολογία Ξένης Γλώσσας', 'Σεμινάρια Τελειοφοίτων'.
  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ(Υ-ΜΕΥ): 'Κοινωνική Πολιτική', 'Οικογενειακή Πολιτική', 'Κοινωνική Πολιτική για ευάλωτες ομάδες', 'Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία', 'Κοινωνιολογία των Θεσμών', 'Εισαγωγή στην Ψυχολογία', 'Κλινική Ψυχολογία', 'Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων και Παιδιών-Εφήβων'. Πρακτική Άσκηση -Εποπτεία: Πρακτική Άσκηση -Εποπτεία Ι, Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία ΙΙ, Πρακτική Άσκηση -Εποπτεία ΙΙΙ, Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία ΙV.
  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΥ-ΜΕ): 'Κοινωνική Εργασία και Φροντίδα Υγείας', 'Ηλικιωμένα και Ανάπηρα Άτομα: Παρεμβάσεις Κοινωνικής Εργασίας'. Μαθήματα επιλογής-γενικής υποδομής (ΕΥ-ΜΓΥ): 'Παρέμβαση σε Κοινωνικά Αποκλεισμένες Ομάδες', 'Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Πολιτική', 'European Social Policy: a comparative approach', 'Θέματα Φύλου και Ισότητας'.
  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΠΛΟΓΗΣ - ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΕΥ-ΜΕΥ): 'Συμβουλευτική παιδιών-εφήβων', 'Συμβουλευτική οικογένειας-Παρέμβαση σε Κρίση'.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΔΜ): Κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών ισοδυναμεί με έναν αριθμό διδακτικών μονάδων (credits). Οι ΔΜ είναι απαραίτητες για τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές των φοιτητών μεταξύ Ιδρυμάτων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Διδακτικών Μονάδων (ECTS). Το ECTS στηρίζεται στην κατανομή 30 ΔΜ συνολικά στα μαθήματα κάθε εξαμήνου. Ο αριθμός των ΔΜ του κάθε μαθήματος εξαρτάται από τις ώρες διδασκαλίας σε συνάρτηση με το Φόρτο Εργασίας του φοιτητή για το συγκεκριμένο μάθημα (βλέπε παρακάτω). Γενικά για 20-30 εξαμηνιαίες ώρες ενός θεωρητικού μαθήματος (ή του θεωρητικού μέρους ενός μικτού μαθήματος) κατανέμονται 3-4 ΔΜ. Για 20-30 εξαμηνιαίες ώρες ενός εργαστηριακού μαθήματος (ή του εργαστηριακού μέρους ενός μικτού μαθήματος) κατανέμεται 1 ΔΜ.

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΕ): Σε κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών αναλογεί ένας συγκεκριμένος φόρτος εργασίας. Ο φόρτος εργασίας κατανέμεται στις ακόλουθες σπουδαστικές δραστηριότητες: ώρες παρακολούθησης της διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων, ώρες διεξαγωγής εργαστηρίων, ώρες διεξαγωγής ασκήσεων πράξης (φροντιστηριακών μαθημάτων), ώρες σεμιναρίων, ώρες μελέτης για το μάθημα (στο σπίτι, στη βιβλιοθήκη κλπ.), ώρες εκπόνησης εργασιών, ώρες εκπαιδευτικών επισκέψεων, ώρες εξετάσεων κλπ. Ο συνολικός φόρτος εργασίας ανά φοιτητή σύμφωνα και με τα διεθνή προγράμματα σπουδών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 750 ανά εξάμηνο (750: 15 = 50 ώρες την εβδομάδα).

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Ο κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να δηλώσει κατά την εγγραφή του στην αρχή του εξαμήνου 32 ώρες μαθημάτων την εβδομάδα το ανώτερο. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ορισμένα συνολικά στοιχεία για το υφιστάμενο πρόγραμμα του Τμήματος ανά εξάμηνο σπουδών.

ΕΞΑΜΗΝΟ    ΜΑΘΗΜΑΤΑ    ΩΡΕΣ      Δ.Μ.     Φ.Ε.
Α΄ εξάμηνο            6                20          30         52
Β΄ εξάμηνο            6                20          30         50
Γ΄ εξάμηνο             6              22          30         52
Δ΄ εξάμηνο            5              26          30         50
Ε΄ εξάμηνο            4               24          30         52
ΣΤ΄ εξάμηνο          5                25          30         47
Ζ΄ εξάμηνο            6                26          30         46
Η΄ εξάμηνο            2                             30          
                                                                   240

Γραμματεία

  • Διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • E-mail: kostfra@staff.teicrete.gr 
  • Τηλ: 2810-379536, 2810-379534
  • Fax: 2810-379504 ή 2810-251147

Γραμματεία ΣΕΥΠ: κα Περβολαράκη Μ., secrseyp@staff.teicrete.gr

Administrators