Εργαστήρια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Το Τμήμα, παράλληλα με την παροχή επιστημονικών θεωρητικών γνώσεων, αναπτύσσει εργαστήρια αυτόνομα ή σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις, επιδιώκοντας την αρτιότερη εκπαίδευση των φοιτητών του, αλλά και τη σύνδεσή του με τον κοινωνικό και οικονομικό χώρο της περιοχής του, διεξάγοντας παράλληλα εφαρμοσμένη έρευνα. Αυτή η σύνδεση με την κοινωνική πραγματικότητα τροφοδοτεί και ανατροφοδοτεί το εκπαιδευτικό και επιστημονικό του έργο. Μέχρι σήμερα έχουν οργανωθεί και λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια:
                              
Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας.  
Το Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (ΕΥΟΑ,http://lahers.seyp.teicrete.gr/) ανήκει στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ Κρήτης). Το ΕΥΟΑ έχει σκοπό τη μελέτη των κοινωνικών προβλημάτων καθώς και την προαγωγή της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας του γενικού πληθυσμού. Ανάμεσα στους επιμέρους στόχους του εργαστηρίου είναι η διερεύνηση των συμπεριφορών διακινδύνευσης κατά την οδήγηση, η μελέτη και πρόληψη της διαπροσωπικής βίας με εστίαση στα διαφορετικές μορφές ενδοοικογενειακής βίας, η εκτίμηση και καταγραφή του επιπέδου υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η μελέτη των κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας και η αναζήτηση παραγόντων κινδύνου σε κυρίαρχα προβλήματα δημόσιας υγείας. Το ΕΥΟΑ συμμετέχει ως συντονιστής φορέας και ως εταίρος σε συνεργατικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους (π.χ. HEALTH PROGRAMME, DAPHNE III, DG MOVE, LEONARDO DA VINCI, COST). Διαθέτει πολυάριθμες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων στο πλαίσιο διάδοσης του έργου του (Web of Science, Scopus, Medline-indexed).

Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής  
(https://wordpress.staff.teicrete.gr/qualityoflifelab-staff/ 
και https://www.facebook.com/QualityofLifeLab/)  

Το εργαστήριο ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ Κρήτης) και έχει ως κύριο στόχο την προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής μέσα από μια 
διεπιστημονική προσέγγιση.Η κύρια ομάδα εργασίας του Εργαστηρίου απαρτίζεται από άτομα με εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα της ειδικότητάς τους, αλλά κυρίως με διάθεση και θέληση για δημιουργική επικοινωνία και συνεργασία για την προώθηση της επιστημονικής προόδου και την καθιέρωση του Εργαστηρίου.

Στόχοι του Εργαστηρίου είναι:
1. Η ανάπτυξη καινοτόμων ερευνητικών μεθοδολογιών. 
2. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων. 
3. Η χρήση συστημάτων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών για κατ’ οίκον αυτοπαρακολούθηση ασθενών με χρόνια νοσήματα, αλλά και επιμόρφωση υγιούς πληθυσμού σε επίπεδο πρόληψης. 
4. Η συνεργασία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης με εθνικούς και διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 
5. Η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και η συνεργασία με Έλληνες και ξένους αναγνωρισμένους επιστήμονες. 
6. Η ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και εκπαιδευτικού υλικού. 
7. Η παροχή πληροφοριών στο κοινωνικό σύνολο. 
8. Η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων/ επιμορφωτικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. 

Tα αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιείται το εργαστήριο καλύπτουν τους εξής τομείς: 
α) Ψυχολογία
β) Κοινωνική πολιτική και κοινωνική εργασία
γ) Νοσηλευτική
δ) Διατροφή και διαιτολογία
ε) Πληροφορική. 

 

Εργαστήριο Τοπικής Κοινοτικής Ανάπτυξης          
Το εργαστήριο Τοπικής Κοινοτικής Ανάπτυξης είναι φορέας υλοποίησης προγραμμάτων, τα οποία στοχεύουν στην κοινοτική ανάπτυξη, εφαρμόζοντας μεθόδους με έμφαση στην Κοινοτική Κοινωνική Εργασία χωρίς να αποκλείονται οι άλλες μέθοδοι της Κοινωνικής Εργασίας (ΚΕΑ, ΚΕΟ) συνθέτοντας σήμερα ένα ολιστικό μοντέλο δουλειάς στην κοινότητα.
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών στο ολιστικό μοντέλο της Κοινωνικής Εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Κοινοτική Κοινωνική Εργασία, την Κοινοτική Οργάνωση και Ανάπτυξη και την Έρευνα.  Πρωταρχικός στόχος του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη της κοινότητας προωθώντας εκπαιδευτικές διαδικασίες οι οποίες υλοποιούνται μέσω της εκπαίδευσης στην κοινωνική πραγματικότητα του τοπικού κοινωνικού χώρου, την έρευνα, το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων καθώς και την ενεργοποίηση των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συνοπτικά, οι κοινότητες στο Νομό Ηρακλείου που επεκτείνει τις δράσεις του παρουσιάζονται στον χάρτη.
  

Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής & Δράσης           
Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η προώθηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών του Τμήματος της Κοινωνικής Εργασίας και παράλληλα η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση της γηγενούς και μεταναστευτικής κοινότητας για την ανάπτυξη δράσεων σχετικά με τα θέματα που αφορούν στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Μακροπρόθεσμος στόχος αποτελεί η κοινωνική συνοχή της τοπικής κοινωνίας και η ευημερία του συνόλου των κατοίκων της.

 
Εργαστήρια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ     
Τα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών-πολυμέσων διευκολύνουν τους φοιτητές 

  • Στη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής και  των πολυμέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

  • Στη  χρήση του διαδικτύου για άντληση πληροφοριών που ενδιαφέρουν την Κοινωνική Εργασία.

  • Στη χρήση βασικών στατιστικών προγραμμάτων επεξεργασίας δεδομένων.

Στη Σχολή Επιστημών Υγείας λειτουργούν τρία εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι σπουδαστές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Εργαστήριο 1: Ελεύθερη χρήση (Οι ώρες λειτουργίας του ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου). 
Εργαστήριο 2: Εργαστήριο μαθημάτων και ελεύθερης χρήσης.
Εργαστήριο 3: Εργαστήριο μαθημάτων. 

 
Εργαστήριο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η άσκηση Αναπτυξιακής Σχολικής Κοινωνικής Εργασίας, σε σχολικές μονάδες, σε πολύ-πολιτισμικά και ειδικά σχολεία.

 
Εργαστήριο ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ              
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να βοηθηθούν οι φοιτητές, μέσω ομαδικών βιωματικών ασκήσεων κίνησης, έκφρασης και μίμησης να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες λειτουργίας τους μέσα στην ομάδα. Να αναπτύξουν δεξιότητες έκφρασης, επικοινωνίας, δημιουργίας και συνεργασίας απαραίτητες για την άσκηση του επαγγελματικού τους ρόλου.

Γραμματεία

  • Διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • E-mail: kostfra@staff.teicrete.gr 
  • Τηλ: 2810-379536, 2810-379534
  • Fax: 2810-379504 ή 2810-251147

Γραμματεία ΣΕΥΠ: κα Περβολαράκη Μ., secrseyp@staff.teicrete.gr

Administrators