βιομαθηματικά

1ο Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

  1. Να μπορούν να εισάγουν τα στατιστικά τους δεδομένα στον Υπολογιστή
  2. Να επιλέγουν τις κατάλληλες διαδικασίες ανάλυσης δεδομένων και
  3. Να αναπτύξουν με σαφήνεια τα αποτελέσματα τους
  4. Να κατανοήσουν τα αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών που αναφέρουν απλές στατιστικές μεθόδους.
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Στοιχεία Πιθανοτήτων: Πειράματα τύχης – Δειγματικός χώρος – Πεπερασμένοι ισοπίθανοι χώροι – Δεσμευμένη πιθανότητα – Στοχαστικώς ανεξάρτητα ενδεχόμενα Περιγραφική στατιστική. Παρουσίαση ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών με πίνακες και γραφικές παραστάσεις. Μέτρα θέσης και μεταβλητότητας. Kανονική κατανομή. Εκτίμηση μέσης τιμής με διαστήματα εμπιστοσύνης. Σύγκριση μέσων τιμών πληθυσμών (t-test, ANOVA). Έλεγχοι καλής προσαρμογής και ανεξαρτησίας Χ2. Απλή γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση. Στο εργαστηριακό μέρος οι φοιτητές λύνουν ασκήσεις με τη χρήση Λογιστικών Φύλλων εργασίας (Excel).

Γενικές Ικανότητες: 

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές, τις βασικές έννοιες της Στατιστικής, και να μπορούν στη συνέχεια να αναλύσουν τα δεδομένα τους από την πειραματική τους απασχόληση. Επίσης να είναι σε θέση να διαβάσουν και να κατανοήσουν ερευνητικές εργασίες στις οποίες παρουσιάζονται στατιστικά αποτελέσματα από απλά Γεωπονικά πειράματα.
 
 

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από Power Point. Στο εργαστήριο χρησιμοποιείται το πρόγραμμα λογιστικών φύλλων Excel.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου στην αντίστοιχη εξεταστική, οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά στη θεωρία του μαθήματος. Στο εργαστηριακό μέρος υπάρχει επίσης γραπτή εξέταση, όπου οι φοιτητές χρησιμοποιούν τον υπολογιστή για να φτάσουν στα αποτελέσματα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

1. Χ. Γναρδέλλης. Εφαρμοσμένη Στατιστική. Εκδ. Παπαζήση 2003
2. Δ. Ιωαννίδης. Στατιστικές Μέθοδοι. Εκδ. Ζήτη. 2005
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email