Μορφολογία-Ανατομία Φυτών

1ο Εξάμηνο
Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Ο φοιτητής στο τέλος του μαθήματος έχει βασικές γνώσεις της κυτταρολογίας, με εστίαση στο φυτικό κύτταρο, καθώς και γνώσεις μορφολογίας και ανατομίας των φυτών. Επίσης γνωρίζει τις κυριότερες υποκυτταρικές δομές, τους τύπους των φυτικών κυττάρων και την ανατομία των φυτικών οργάνων.

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το κύτταρο ως στοιχειώδης μονάδα ζωής. Φυτικό και Ζωϊκό, Προκαρυωτικό και Ευκαρυωτικό κύτταρο - Κυτταρικά οργανίδια – Υποκυτταρικές δομές: (Πυρήνας, μιτοχόνδρια, πλαστίδια, ενδοπλασματικό δίκτυο, χυμοτόπιο, ριβοσώματα κλπ.) -Χημεία του κυττάρου – DNA - Μεταγραφή - Μετάφραση – Πρωτεΐνες – Ένζυμα - Χρωματίνη- Χρωμόσωμα - Μίτωση- Μείωση.
Φυτικοί Ιστοί και Κυτταρικοί τύποι: Επιδερμικά - Μεριστωματικά- Παρεγχυματικά αποθηκευτικά και φωτοσυνθετικά – Στηρικτικά, Ηθμώδη, Συνοδά κλπ. κύτταρα. Κύτταρα που σχηματίζουν τα αγγεία του ξύλου και τις τραχεΐδες.
Φυτικά όργανα: Ρίζα- Βλαστός- Φύλλο. Εσωτερική ανατομία. Εξωτερική μορφολογία και μετασχηματισμοί τους. Άνθος - Μικρο- και Μακροσποριογένεση - Επικονίαση - Γονιμοποίηση - Καρπός -Σπέρμα.
 

Γενικές Ικανότητες: 

Να δοθούν στο σπουδαστή οι βασικές γνώσεις της  κυτταρολογίας, με εστίαση στο φυτικό κύτταρο, καθώς και γνώσεις μορφολογίας και ανατομίας των φυτών. Με το τέλος του μαθήματος ο σπουδαστής να γνωρίζει τις κυριότερες υποκυτταρικές δομές, τους τύπους των φυτικών κυττάρων και την ανατομία των φυτικών οργάνων.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από διαφάνειες, ηλεκτρονικές προβολές και προπλάσματα. Στο εργαστήριο, μελετώνται νωπά και μόνιμα παρασκευάσματα με χρήση μικροσκοπίων και στερεοσκοπίων. Ως εποπτικά μέσα χρησιμοποιούνται επίσης διαφάνειες, video και προπλάσματα, ενώ οι φοιτητές σχεδιάζουν τα αντικείμενα που μελετούν.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, στην αντίστοιχη εξεταστική, οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά στην θεωρία σε ερωτήματα κλιμακούμενης δυσκολίας και καλύπτουν πρακτικά ολόκληρα την ύλη και στο εργαστήριο ο βαθμός εξάγεται από τα γραπτά τεστ και τα σχέδια των παρατηρήσεων που έχουν κάνει

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Βλάχος Ι. 1999: Βοτανική Κυτταρολογία, Ανατομία & Μορφολογία Φυτών. Εκδ. ΙΩΝ. Σελ.133.
Βλάχος Ι. & Δ. Κολλάρος 2001: Βοτανική Εγχειρίδιο εργαστηρίου. Εκδ. ΙΩΝ. Σελ. 136
Γαλάτης Β., Χ. Κατσαρός & Π. Αποστολάκος. 1998. Εισαγωγή στη Βοτανική. Εκδ. Σταμούλης. Σελ. 735.
Μαρμάρας Β & Μ. Λαμπροπούλου – Μαρμάρα 2000: Βιολογία Κυττάρου Μοριακή Προσέγγιση. Εκδ. TYPORAMA. Σελ. 397.
Τσέκος Ι 2005: Βοτανική Δομή, λειτουργική δράση και βιολογία των φυτών. Εκδ. Αφών Κυριακίδη. Σελ. 1018.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
3
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email