Γενική Δενδροκομία

1ο Εξάμηνο
Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

  1. Να αναγνωρίζουν τα κυριότερα καρποφόρα δένδρα και να μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές, τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην καλλιεργητική διαδικασία για την κανονική ανάπτυξη και παραγωγή των καρποφόρων δένδρων.
  2. Να αναγνωρίζουν τα διάφορα μέρη των καρποφόρων δένδρων για να μπορούν να κατανοήσουν την ενέργεια και αλληλεπίδραση των βιολογικών , οικολογικών και καλλιεργητικών παραγόντων στη κανονική ανάπτυξη και παραγωγή τους.
  3. Να μπορούν να οργανώνουν δενδροκομικά σπορεία και φυτώρια και να γνωρίζουν τους τρόπους πολλαπλασιασμού των  υποκειμένων και ποικιλιών των καρποφόρων δένδρων και τους τρόπους εμβολιασμού τους.
  4. Να μπορούν να σχεδιάζουν και να εγκαθιστούν οπωρώνες με τα κατάλληλα υποκείμενα και ποικιλίες.
  5. Να έχουν μια πρώτη εικόνα των σχημάτων διαμόρφωσης των δένδρων.
  6. Να μπορούν να εφαρμόζουν τις γενικές καλλιεργητικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία  των οπωρώνων.
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Τα καρποφόρα δένδρα και η δενδροκομία ως επιστήμη και τεχνολογία. Παγκόσμια παραγωγή δενδροκομικών προϊόντων. Παραγωγή δενδροκομικών προϊόντων στην Ελλάδα. Το κλίμα της Ελλάδας σε σχέση με την ανάπτυξη των δενδρωδών καλλιεργειών. Η οικονομική σημασία των δενδρωδών καλλιεργειών για την Ελλάδα. Προβλήματα της Ελληνικής δενδροκομίας. Ολοκληρωμένη και Βιολογική δενδροκομία και η εφαρμογή της στην πράξη. Το οπωροφόρο δένδρο και τα μέρη του. Τα είδη των οπωροφόρων. Οικολογία οπωροφόρων δένδρων. Οι παγετοί, η σκληραγώγηση και η αντιπαγετική προστασία των οπωροφόρων. Τα υποκείμενα και ο πολλαπλασιασμός των οπωροφόρων. Σχεδίαση και εγκατάσταση οπωρώνα. Καρποφορία οπωροφόρων (καρποφόρα όργανα και τρόπος καρποφορίας). Επικονίαση, γονιμοποίηση, καρπόδεση, αύξηση καρπών. Καλλιεργητικές τεχνικές και χειρισμοί του οπωρώνα (άρδευση, λίπανση, κλάδεμα και συστήματα μόρφωσης οπωροφόρων, αραίωμα καρπών). Ωρίμανση καρπών - κριτήρια ωριμότητας – συγκομιδή καρπών.

Γενικές Ικανότητες: 

Να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς κατανοήσουν το οπωροφόρο δένδρο και τα διάφορα μέρη του, να γίνουν γνώστες των βασικών αρχών, των τεχνικών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία του οπωροφόρου δένδρου και να μάθουν για τον ρόλο των διαφόρων ενδογενών και εξωγενών παραγόντων για τον επιτυχή πολλαπλασιασμό την κανονική ανάπτυξη και την επιτυχή καλλιέργεια του.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Η θεωρία του μαθήματος διδάσκεται υπό μορφή διαλέξεων με τη χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας όπως overhead, slides και video projector κ.λ.π ενώ το εργαστηριακό μέρος με την επίδειξη και πρακτική εφαρμογή τεχνικών και μεθόδων καλλιέργειας σε μικρές ομάδες σπουδαστών στον οπωρώνα του εργαστηρίου της Δενδροκομίας. 
 

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Για τη θεωρία κάθε φοιτητής  λαμβάνει μέρος σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στη διδαχθείσα ύλη ή παρουσιάζει εργασίες κατά την διάρκεια της διδακτικής περιόδου του εξαμήνου, Από το σύνολο των αποτελεσμάτων αυτών εξάγεται ο βαθμός προόδου του μαθήματος. Για το εργαστήριο υπάρχει γραπτή ή προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου ή μπορεί να πραγματοποιείται συνεχής αξιολόγηση καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Θεριού-Δημάση Κορτέσσα και Θεριός, Ι. (2006). Γενική Δενδροκομία: Μέρος Α’. Πολλαπλασιασμός και Υποκείμενα Οπωροφόρων. Εκδόσεις: Άγις - Σάββας Δ. Γαρταγάνης, Θεσσαλονίκη.
Βασιλακάκης, Μ. (2004). Γενική και Ειδική Δενδροκομία. Εκδόσεις: Γαργατάνη, Θεσσαλονίκη.
Ποντίκης, Κ. Α (1997). Γενική Δενδροκομία. Εκδόσεις: Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα.
Ποντίκης, Κ. Α (1994). Πολλαπλασιασμός καρποφόρων δένδρων και θάμνων. Εκδόσεις: Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα.
Κολιοραδάκης, Γ. και Πετούσης, Γ. (1996). Σημειώσεις Εργαστηρίων Γενικής Δενδροκομίας. Σ.ΤΕ.Γ, ΤΕΙ Κρήτης.
Σφακιωτάκης, Ε. (1995). Μετασυλλεκτική φυσιολογία και τεχνολογία νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων. Εκδόσεις: Typo MAN, Θεσσαλονίκη.
Σφακιωτάκης, Ε. (1993). Γενική Δενδροκομία. Θεσσαλονίκη.
Salunkhe, D. K., Kadam, S. S. (1995). Handbook of fruit science and technology. Production, Composition, storage, and processing. Marcel Dekker inc. New York
Lamb, K.; Kelly, J.; Bowbrick, P. (1995). Nursery stock manual. Swanley, U.K.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
OXI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email