Εισαγωγή στην Πληροφορική

1ο Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν:
την λειτουργία, την αλληλεπίδραση και τα χαρακτηριστικά των βασικών μονάδων που απαρτίζουν το υλικό ενός υπολογιστικού συστήματος.
τους στόχους και τα κυριότερα τμήματα του  λειτουργικού συστήματος καθώς και την χρήση του λειτουργικού συστήματος των Windows.
τις βασικές έννοιες και τις αρχές λειτουργίας των δικτύων καθώς και την χρήση του διαδικτύου.
την λειτουργία των βασικών εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου όπως επεξεργασία κειμένου(Word), λογιστικά φύλλα(Excel) και πρόγραμμα παρουσιάσεων (PowerPoint).
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Εισαγωγικές έννοιες, Γενική περιγραφή πληροφοριακών συστημάτων. Εσωτερική οργάνωση Υπολογιστών, κεντρική μονάδα επεξεργασίας, κύρια μνήμη, περιφερειακή Μνήμη, Μονάδες εισόδου-εξόδου, αναπαράσταση & ροή της πληροφορίας. Λειτουργικά συστήματα, παρουσίαση των κυριοτέρων λειτουργικών συστημάτων, σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών. Δίκτυα Υπολογιστών, βασικές έννοιες, Διαδίκτυο.
Στο εργαστήριο ειδικότερα θα γίνει παρουσίαση και εκμάθηση του λειτουργικού συστήματος των windows, εκμάθηση προγραμμάτων για πλοήγηση, αναζήτηση και ανταλλαγή μηνυμάτων στο διαδίκτυο, και τέλος θα γίνει εκμάθηση  εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου όπως επεξεργασία κειμένου(Word), λογιστικά φύλλα(Excel) και πρόγραμμα παρουσιάσεων(PowerPoint).
 
 

Γενικές Ικανότητες: 

Η προσφορά στους φοιτητές βασικών γνώσεων σχετικά με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ώστε να αποκτήσουν το κατάλληλο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για την αποδοτική εκμετάλλευση αυτών των τεχνολογιών.
Η εξοικείωση των φοιτητών με το περιβάλλον εργασίας, τα συστήματα πληροφορικής και δικτύων γενικότερα και ειδικότερα του Ιδρύματος καθώς επίσης και η ενημέρωση τους για τις δυνατότητες της υφιστάμενης  υποδομής.
Ως εκ τούτου θα δοθεί στους φοιτητές η κατάλληλη υποδομή, για να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις των επόμενων μαθημάτων πληροφορικής ή ειδικότητας, αλλά και να παρακολουθήσουν τις μελλοντικές εξελίξεις του τομέα.
 

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από διαφάνειες. Στo εργαστήριo επί πλέον η παρουσίαση κάποιου θέματος συνοδεύεται με παραδείγματα και ασκήσεις που επιλύονται σε υπολογιστή με την χρήση του κατάλληλου λογισμικού.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Θεωρία: στο τέλος κάθε εξαμήνου κατά την διάρκεια της εξεταστικής γίνεται γραπτή εξέταση των φοιτητών.
Εργαστήριο: H αξιολόγηση γίνεται από τεστ που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του εξαμήνου καθώς και από εργασίες που υποβάλουν οι φοιτητές στο eclass.
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Παπαδάκης Ν., Παναγιωτάκης Σ., Ψαράκη Μαρία - Γεωργία, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ
 Ξαρχάκος Κ., Ι.,Καρολίδης Δ., Α., 2008. Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή(office 2003)
JoeHabraken, Απόδοση Δ. Φιστουρής, 2005, Το Πλήρες Περιβάλλον του Ελληνικού Microsoft Office 2003 - 10 σε 1, Β. Γκιούρδας
B. Γκιμπερίτης, Δεξιότητες στην Κοινωνία της Πληροφορίας Εφαρμογές Πληροφορικής, Β. Γκιούρδας
Δημόπουλος,Κ., και Ι. Παπουτσής, 2005. Εισαγωγή στην Πληροφορική και στον Αυτοματισμό Γραφείου, Β. Γκιούρδας
Peter Norton Εισαγωγή στους Υπολογιστές, , Εκδόσεις Τζιόλα.
 Χαραμής, Γ., 1997. Γενικές Αρχές Επιστήμης Υπολογιστών, Εκδόσεις Ανικουλα.
Σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class
 

Διδάσκοντες: 
Χατζάκης Ηλίας
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
OXI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
1
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
1
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email