Διαχείριση Εδαφών

5ο Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:
Να μπορούν διεξάγουν τις πιο σημαντικές εδαφολογικές αναλύσεις από τα αποτελέσματα των οποίων θα μπορούν να αποκτούν πληροφορίες για το είδος και το βαθμό παθογένειας των εδαφών.
Να έχουν αποκτήσει τη θεωρητική υποδομή για τις σημαντικότερες παθογένειες των εδαφών, έτσι ώστε με βάση και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων  να μπορούν και να σχεδιάζουν την εξυγίανσή   τους. 
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Η χαρτογράφηση των εδαφών. Αρχές, συστήματα χαρτογράφησης, διαδικασία χαρτογράφησης, ερμηνεία εδαφολογικών χαρτών. Η αξιολόγηση - χρήση της γης. Βασικές έννοιες, αρχές, συστήματα αξιολόγηση της γης. Η διάβρωση των εδαφών. Είδη και αντιδιαβρωτική προστασία. Τα αλατούχα εδάφη. Δημιουργία - βελτίωση. Τα νατριωμένα εδάφη. Δημιουργία - βελτίωση. Τα όξινα εδάφη. Δημιουργία - βελτίωση.

Γενικές Ικανότητες: 

Να αναλυθούν οι σημαντικότερες παθογένειες των εδαφών και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Να αναλυθεί η διαδικασία χαρτογράφησης και αξιοποίησης των εδαφών. Να αναλυθούν οι σημαντικότερες μορφές διάβρωσης και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Οι σπουδαστές μέσα από μια σειρά εργαστηριακών αναλύσεων να μπορούν να εντοπίζουν το είδος και το βαθμό παθογένειας των εδαφών και να καθορίζουν τη διαδικασία της εξυγίανσής τους. Με τη βοήθεια εργαστηριακών ασκήσεων να εκτιμάται το διαθέσιμο για τα φυτά νερό. Ακόμα, με μια σειρά εργαστηριακών αναλύσεων να αποκτούν την εικόνα της ποιότητας του νερού άρδευσης και να σχεδιάζουν την ορθολογική διαχείρισή του. Τέλος, να αποκτούν την ικανότητα της χαρτογράφησης και της αξιολόγησης της γης.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Η θεωρία του μαθήματος διδάσκεται υπό μορφή διαλέξεων που υποστηρίζονται από Power Point. Στο εργαστήριο, αρχικά αναλύεται η μεθοδολογία του εκάστοτε προσδιορισμού και στη συνέχεια με οδηγό τον εκπαιδευτικό οι σπουδαστές ασκούνται πρακτικά στην εφαρμογή του

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου στην αντίστοιχη εξεταστική, οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά, σε μια σειρά ερωτήσεων που περιλαμβάνουν και ένα πρόβλημα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Abrol, D.I., I.S.P. Yadav., and Massoud 1988. Salt affected soils and their management. Soil Bull, 39. FAO, Rome.
Ayers, R.S.., and W.D. Westcof 1985. Water quality for Agriculture. Irrigation and drainage. Paper No 29. FAO, Rome.
Blake, R.G., and K.H. Hartge 1986. Bulk density p. 363-375 In A. Klute (ed). Methods of soil analysis. Part 1 Physical and Mineralogical Methods. 2th  ed. SSSA book series: 5, Madison, WI.
Blake, R.G., and K.H. Hartge 1986. Particle density p. 377-382. In A. Klute (ed). Methods of soil analysis. Part 1 Physical and Mineralogical Methods. 2th  ed. SSSA book series: 5, Madison, WI.
Γιάσογλου, Ι.Ν. 1995. Μαθήματα εφαρμοσμένης εδαφολογίας. Αθήνα.
Cassel, K. D., and A. Klude 1986. Water Potential: Tensiometry  p. 563 – 596. In A. Klute (ed). Methods of soil analysis. Part 1 Physical and Mineralogical Methods. 2th  ed. SSSA book series: 5, Madison, WI.
FAO, 1965. Soil erosion by water. Rome, Italy
FAO, 1976. A framework for land evaluation. Soils Bull 32, Rome, Italy.
FAO, 1984. Prognosis of salinity and alkalinity. Soils Bull 31, Rome, Italy.
James, W.D., and K.L. Wells 1990. Soil sample Collection and handling: Technique based on Source and degree of field variability. p.25-43. In R.L. Westerman (ed.) Soil testing and plant analysis. SSSA book series: 3, Madison, WI.
Klute, A. 1986. Water retention: Laboratory methods. p. 636 – 662. In A. Klute (ed). Methods of soil analysis. Part 1 Physical and Mineralogical Methods. 2th  ed. SSSA book series: 5, Madison, WI.
Klute, A., and C. Dirksen 1986. Hydraulic Conductivity and Diffusivity: Loboratory Methods p. 687-734. In A. Klute (ed). Methods of soil analysis. Part 1 Physical and Mineralogical Methods. 2th  ed. SSSA book series: 5, Madison, WI.
Μισοπολινός, Δ.Ν. 1991. Προβληματικά εδάφη. Μελέτη, πρόβλεψη, βελτίωση. Εκδ. Γιαχούδη - Γιαπούλη, Θεσ/νίκη.
Mc Lean, O.E. 1982. Soil pH and lime requirement. p. 199-223. In. A.L. Page, R.H. Miller, and D.R. Keeney (ed.) Methods of soil analysis. Part 2. SSSA, Madison, WI.
Page, A. L. 1982.ed. Methods of soils analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties. SSSA, Madison, WI.
Σινάνης, Κ. Ν. 2003. Εργαστηριακές ασκήσεις Διαχείρισης Εδαφών. Τ.Ε.Ι   Ηρακλείου.
Σινάνης, Κ. Ν. 2009. Διαχείριση Εδαφών. Τ.Ε.Ι, Ηρακλείου.
Σινάνης, Κ. Ν. 2011. Εδαφολογία. Τ.Ε.Ι, Ηρακλείου.
Σινάνης, Κ. Ν. 2008. Εργαστηριακές Ασκήσεις Εδαφολογίας. Τ.Ε.Ι, Ηρακλείου.
Sys, C. 1985. Land evaluation. Part I, II, III. International training center for post graduate soil scientists. State university of Ghent, Belgium.
Συλλαίος, Γ.Ν. 1990. Χαρτογράφηση και αξιολόγηση γεωργικών εδαφών και γαιών. Εκδ. Γιαχούδη - Γιαπούλη, Θεσ/νίκη.
U.S. Department of Agriculture. 1993. Soil Survey Manual. Soil Survey   Division Staff. Handbook No 18. Washington, D.C.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
OXI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email