Καλλιέργειες Εκτός Εδάφους

5ο Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος  πρέπει να μπορούν να κάνουν τα ακόλουθα :
Να σχεδιάσουν μια υδροπονική καλλιέργεια σε κάθε ένα από τα διδαχθέντα συστήματα.
Να υπολογίζουν τα υλικά και τις  ποσότητες που απαιτούνται από κάθε ένα από αυτά και το κόστος τους .
Να μπορούν να παρασκευάζουν  το απαιτούμενο θρεπτικό διάλυμα ανάλογα με το είδος του φυτού και την εποχή ανάπτυξης του .
Να μπορούν να καθοδηγήσουν ενδιαφερόμενους καλλιεργητές για όλα τα παραπάνω.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Ιστορική εξέλιξη υδροπονικών καλλιεργειών. Οργανικά και ανόργανα υλικά παρασκευής υποστρωμάτων. Ιδιότητες υλικών και υποστρωμάτων. Υποδοχές τοποθέτησης υποστρωμάτων. Συστήματα υδροπονικών καλλιεργειών χωρίς υποστρώματα( N.F.T). Αεροπονικά συστήματα. Θρεπτικά διαλύματα. Σχεδιασμός, εγκαταστάσεις και λειτουργία υδροπονικών καλλιεργειών σε επιχειρηματική βάση. Εκπόνηση σχετικών μελετών.
 

Γενικές Ικανότητες: 

Το μάθημα αποσκοπεί να παρουσιάσει και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις σύγχρονες τεχνικές πραγματοποίησης καλλιεργειών εκτός εδάφους σε επιχειρηματική βάση, με σκοπό να τους  καταστήσει ικανούς να εγκαταστήσουν μια σύγχρονη καλλιέργεια (λαχανοκομικών κυρίως φυτών) εκτός εδάφους (υδροπονία) και να τη λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Η θεωρία διδάσκεται υπό τη μορφή διαλέξεων με χρήση εποπτικών  μέσων διδασκαλίας, ενώ το εργαστήριο με την επίδειξη και πρακτική εφαρμογή τεχνικών  και μεθόδων εγκατάστασης και λειτουργίας όλων των μορφών υδροπονικών συστημάτων. Ακολουθεί η πραγματοποίηση καλλιέργειας λαχανοκομικών φυτών στα διάφορα συστήματα.
 
 

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Με τελική γραπτή εξέταση για τη θεωρία .
Για τα εργαστήρια γίνεται μεικτή εξέταση : Γραπτή και Πρακτική εξέταση

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Σάββας Δ.2011. Καλλιέργειες εκτός εδάφους. Εκδόσεις ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ , Σελ 525.
Σημειώσεις Εργαστηρίου
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email