Γεωργική Βιοτεχνολογία

5ο Εξάμηνο
Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοούν θέματα μοριακής βιολογίας φυτών, γονιδιακής έκφρασης και διαχείρισης γενετικού υλικού.
  • Να γνωρίζουν τις νέες τεχνικές της βιοτεχνολογίας και τις εφαρμογές τους.
  • Να γνωρίζουν τις κυριότερες εφαρμογές της ιστοκαλλιέργειας και της γενετικής μηχανικής στη φυτική παραγωγή και στα τρόφιμα.
  • Να κατανοούν την ανάγκη για αξιολόγηση κινδύνων και θέσπιση σχετικής νομοθεσίας
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Εισαγωγή στη Μοριακή Βιολογία Φυτών: Δομή και φυσικοχημικές ιδιότητες των βιολογικών μακρομορίων, Μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας, Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση, Δομή φυτικού γονιδίου, Μηχανισμοί ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης, Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας.
Βασικές Τεχνολογίες: Καλλιέργειες μικροοργανισμών – Ζύμωση, Ενζυμική τεχνολογία, Γενετική μηχανική - Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA, Κλωνοποίηση, Γενετικός μετασχηματισμός, Γονιδιωματικές και cDNA βιβλιοθήκες, Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), Μοριακοί δείκτες (RFLP - RAPD - AFLP κ.α.), Ιn vitro καλλιέργεια φυτικών ιστών και κυττάρων, Τεχνολογία πρωτοπλαστών.
Φυτική Βιοτεχνολογία - Εφαρμογές στη Γεωργία: Δημιουργία γενετικά τροποποιημένων (διαγονιδιακών) φυτών,  Μεταφορά γονιδίων μέσω του Αgrobacterium tumefaciens, Άμεση μεταφορά γονιδίων, Εφαρμογές της διαγονιδιακής τεχνολογίας, Οφέλη και πιθανοί κίνδυνοι από τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, Οικονομική σημασία και εξάπλωση διαγονιδιακών φυτών, Νομοθεσία για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.
 

Γενικές Ικανότητες: 

Η επαφή και η εξοικείωση των φοιτητών με τα γνωστικά αντικείμενα της σύγχρονης βιοτεχνολογίας με έμφαση σε θέματα φυτικής παραγωγής και τροφίμων. Η εκμάθηση των νέων τεχνικών και τεχνολογιών και των εφαρμογών τους στη γεωργία. Η κατανόηση των δυνατοτήτων που παρέχει η βιοτεχνολογία για την αντιμετώπιση προβλημάτων της φυτικής παραγωγής και των παραγόμενων τροφίμων. Η κατανόηση της αναγκαιότητας αξιολόγησης κινδύνων και θέσπισης νομοθετικών κανονισμών για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και τρόφιμα.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από ηλεκτρονικές προβολές διαφανειών και άλλου οπτικοακουστικού υλικού. Στο εργαστήριο, μετά από σύντομη παρουσίαση από τον εκπαιδευτικό της μεθοδολογίας του εκάστοτε αντικειμένου, οι φοιτητές εκτελούν την εργαστηριακή άσκηση με χρήση των απαραίτητων επιστημονικών οργάνων. Επιπλέον οι φοιτητές ασκούνται στη συγγραφή ερευνητικών εργασιών στις οποίες παρουσιάζουν τα πειραματικά τους δεδομένα.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει, εκτός του τελικού γραπτού διαγωνίσματος, ενδιάμεσα μικρής διάρκειας προαιρετικά διαγωνίσματα (πρόοδοι), ο βαθμός των οποίων συμβάλλει κατά 40% στην τελική βαθμολογία. Ένα ή δύο από αυτά είναι προγραμματισμένα και με ανακοίνωση ενημερώνονται οι φοιτητές για την ύλη και την ημερομηνία πραγματοποίησης. Επίσης, με σκοπό την ενθάρρυνση της παρακολούθησης, δίδονται και 2 τουλάχιστον χωρίς προειδοποίηση τεστ, κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. Οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν σε θέματα ανάπτυξης, πολλαπλής επιλογής, σωστού ή λάθους και αντιστοίχισης. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από την απόδοση του φοιτητή στις υποχρεωτικές γραπτές εξετάσεις (70%) και στις εργασίες παρουσίασης των πειραματικών δεδομένων από την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων (30%).

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Βερβερίδης Φ. 2003. «Βιοτεχνολογία Φυτών», Σημειώσεις Τμήματος Φυτικής Παραγωγής 3η Έκδοση ΤΕΙ-Κρήτης.
Κρυστάλλης Α. και Χρυσοχοϊδης Γ., 2004. Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα: Καταναλωτής, οικονομία, περιβάλλον. Έκδοση Κρυστάλλη – Χρυσοχοϊδη, Αθήνα.
Λουλακάκης Κ., 20011. Σημειώσεις Γεωργικής Βιοτεχνολογίας. ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο.
Λουλακάκης Κ., 2013. Εργαστηριακές Ασκήσεις Γεωργικής Βιοτεχνολογίας. ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο.
Μπατρίνου Α., 2001. Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα: Παρόν και μέλλον. Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα.
Χατζόπουλος Π., 2001. Βιοτεχνολογία Φυτών. Εκδόσεις Έμβρυο, Αθήνα.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
1
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email