Γεωργική Χημεία

1ο Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Βασικός σκοπός είναι η απόκτηση και η εμπέδωση ορισμένων βασικών γνώσεων Γενικής, Ανόργανης, Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας, οι οποίες άπτονται του αντικειμένου της Γεωπονικής Επιστήμης.  Η πλημμελής γνώση βασικότατων χημικών εννοιών που δρουν καταλυτικά στη μετέπειτα αφομοίωση των γεωπονικών θεμάτων εκ μέρους των φοιτητών, καθιστά άκρως απαραίτητη τη μετάδοση και κατανόησης  τους.
Αντικειμενικός στόχος είναι σε πρώτη φάση να εξομαλυνθεί το εξαιρετικά ανομοιόμορφο ανάγλυφο των εισακτέων ως προς το επίπεδο των προαπαιτούμενων γνώσεων τους και να εθιστούν οι φοιτητές στη κατανόηση και χρήση χημικών εννοιών και σημαντικών όρων που έχουν χρήση στο χώρο της επαγγελματικής εφαρμογής της Γεωπονικής Επιστήμης με την απόκτηση του Πτυχίου. Καλούνται οι φοιτητές να εμβαθύνουν στο ρόλο της χημείας και της χημικής ανάλυσης καθώς και στην εφαρμογή και αξιοποίησή τους τόσο στο αβιοτικό(έδαφος) όσο και στο έμβιο περιβάλλον (οργανισμοί) που άπτονται στην εφαρμογή της Γεωπονικής Επιστήμης. Απώτερος      σκοπός είναι να κατανοηθούν και τονιστούν ιδιαίτερα  οι έννοιες και τα αντικείμενα που συνδέουν την επιστήμη της Χημείας με τη Γεωργία καθώς και ότι αφορά το περιβάλλον εφαρμογής της και την χημική ανάλυση.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 1. Τα διαλύματα κα ο χημικός ρόλος του νερού στη φύση.
 2. Κολλοειδή συστήματα διασποράς .Όταν το μέγεθος κάνει τη διαφορά.
 3. Χημικές αντιδράσεις. Κατάταξη και κινητική ανόργανων και οργανικών αντιδράσεων.
 4. Το φαινόμενο της χημικής ισορροπίας και οι επιπτώσεις του στη φύση.
 5. Χημική ισορροπία ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων– Γιατί συμβαίνει, που οδηγεί; - Αρχή Le Chatelier, μια Φιλοσοφική αρχή!
 6. Ιονισμός ύδατος και η έκφραση οξύτητας των διαλυμάτων.
 7. Ρυθμιστικά διαλύματα, Δεν ζούμε χωρίς αυτά!
 8. Υδρόλυση αλάτων. Πότε, πώς και γιατί επηρεάζει την οξύτητα των διαλυμάτων!
 9. Σύμπλοκες ενώσεις και η καθοριστική σημασία τους στη γεωργία και τη ζωή.
 10. Χημική ισορροπία δυσδιάλυτων οργανικών ενώσεων.
 11. Περιγραφή των κυριότερων συστατικών του φυτικού κυττάρου.
Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το ηλεκτρονικό υλικό όλων των διαλέξεων (Power Point μορφοποιημένο σε αρχεία pdf) διατίθεται σε σχετική ιστοσελίδα του e-Classτου ΤΕΙ-Κρήτης (https://eclass.teicrete.gr/χρειάζεται εγγραφή χρήστη για πρόσβαση, δίνεται από το διδάσκοντα). Οι διαλέξεις είναι βιντεοσκοπημένες σε ηλεκτρονικό αρχείο (DVD) στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος για δανεισμό και κατ’ ιδίαν μελέτη. Επίσης όλο το υλικό των διαλέξεων έχει ψηφιοποιηθεί και είναι αναρτημένο (2014) σε σχετική ιστοσελίδα του τμήματος. Παρέχεται εκτενής βιβλιογραφία ελληνική και αγγλόφωνη (βλ.παρακάτω).
 

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Αξιολογούνται οι επιμέρους επιδόσεις του κάθε φοιτητή σε διάφορους τομείς που αφορούν τόσο την προφορική εργασία/παρουσίαση (70%) όσο και τη γραπτή εργασία (30%). Στο τέλος κάθε εξαμήνου αξιολογείται και η δραστηριότητα του διδάσκοντα στο μάθημα από τους φοιτητές.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Ακρίβος Π. και Καραγιαννίδης Π.,2005“ Εργαστηριακές ασκήσεις γενικής & ανόργανης χημείας’, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, σελ.120.
Ακρίβος Π., Μανουσάκης Γ., Μπόλος Χρ., Παπαστεφάνου Σ., Συγκολλίτου-Κουράκου Α.,και Χατζηκώστας Χ.,2000“ Εργαστηριακές ασκήσεις γενικής ανόργανης χημείας”, Εκδόσεις ΖΗΤΗ,σελ.172.
Αλεξανδρου Ν.Ε. και Βάρβογλη Α. Γ.,1996 “Οργανική χημεία”, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, σελ. 318.
Βερβερίδης Φ., 2014 “Αναλυτική Χημεία και Αρχές Βιοχημείας για Βιολογικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες”(Υπό συγγραφή).
Βουλγαρόπουλος, Ζαχαριάδης και Στρατής, 2002“ Εργαστηριακές μέθοδοι ποσοτικής χημικής ανάλυσης”, Εκδόσεις ΖΗΤΗ.
Γεωργάτσος, Γιουψάνης- Κυριακίδης, 2001 “Ενζυμολογία”, Εκδόσεις ΖΗΤΗ.
Γιαννακουδάκης Δ.-Γιαννακουδάκης Π.,2001 “Επίτομη Φυσικοχημεία”, ΕκδόσειςΖΗΤΗ
Γιαννακουδάκης Δ., Θεοδωρίδου Ε. και Γιαννακουδάκης Α.,2001 “Εφαρμογές Φυσικοχημείας”, Εκδόσεις ΖΗΤΗ.
Γιούρη Τσοχατζή Αικ., 2000“ Διδακτική των πειραμάτων χημείας”, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, σελ.166.
Chapman C. ,1999 ‘Basic Chemistry for Biology’, 2nd Edition, Εκδόσεις WCB/McGraw-Hill, σ.303.
Ebbing Gammon ,2003 “Γενική Χημεία”,  Μεταφρ. Ν. Κλούρας (Παν/μιο Πατρών), Εκδόσεις Π.ΤΡΑΥΛΟΣ,σ.1232.
Θέμελης και Ζαχαριάδης,2000, “Αναλυτική χημεία”, Εκδόσεις ΖΗΤΗ.
Καραγιαννίδης Π.,2000 “Ανόργανη Χημεία”, Εκδόσεις ΖΗΤΗ.
Κυριακίδης Δ.Α., 2000.“ Ασκήσεις Ενζυμολογίας”, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, σελ.61
Παπαστεφάνου Σ., Τζαβέλλας Λ. και Χατζηκώστας ΧΡ.,2001 “Εργαστηριακές ασκήσεις γενικής & ανόργανης χημείας”, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, σελ. 159.
Λάλια- Καντούρη Μ. και Παπαστεφάνου Σ.,2000 “Γενική & ΑνόργανηΧημεία”, Εκδόσεις ΖΗΤΗ.
Λυδάκης-  Σημαντήρης Ν.,2009 “Γενική Χημεία & Ενόργανη Ανάλυση. Θέματα & Εργαστηριακές Ασκήσεις”, 2η Έκδοση, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, σ.408.
Μανουσάκης Γ.Ε.,1994 “ΓΕΝΙΚΗΧΗΜΕΙΑ” ,Εκδόσεις Αφοι ΚΥΡΙΑΚΙΔΗσ.764.
Παναγιώτου Κ.,2000 “Διεπιφανεια κά φαινόμενα και κολλοειδή συστήματα”, Εκδόσεις ΖΗΤΗ.
SegelI .H.,1980.  “Biochemical Calculations” 2ndEdition, Εκδόσεις J.Wiley& SonsInc, σ. 441.
Τσίπης Κ.,1996  “Χημεία Τόμος Α Άτομα & Μόρια ”,Εκδόσεις ΖΗΤΗ, σελ.360.
Τσίπης Κ.,1997 “Χημεία Τόμος Β, Καταστάσεις της ύλης”, Εκδόσεις ΖΗΤΗ,σ.255.
Wink M., 1999 “Biochemistry of Plant Secondary Metabolism”, BLACKWELL Publishing
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
OXI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
1
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email