Μικροβιολογία Τροφίμων

5ο Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις
Για τις μικροβιακές ομάδες που απαντώνται στα τρόφιμα
Την θετική και αρνητική δράση των μικροβιακών πληθυσμών
Τις τεχνικές επεξεργασίας τροφίμων με την χρήση μικροοργανισμών
Τους κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Ταξινόμηση των μικροοργανισμών στα τρόφιμα. Περιγραφή  των σημαντικότερων ομάδων αλλοιογόνων και παθογόνων μικροοργανισμών. Τροφικές δηλητηριάσεις. Παράγοντες που επηρεάζουν την δράση των μικροοργανισμών στα τρόφιμα. Αρχές βιοτεχνολογίας Τροφίμων. Ζυμώσεις. Υγιεινή τροφίμων και μέθοδοι διασφάλισης της υγείας των καταναλωτών. Συντηρητικές ουσίες τροφίμων.
Στο εργαστηριακό μέρος εξετάζεται η μικροβιακή χλωρίδα των τροφίμων νωπών και μεταποιημένων. Μικροβιολογικές τεχνικές.  Η επίδραση διαφόρων παραγόντων (θερμοκρασία, pH, ενεργότητα νερού, αντισηπτικά κλπ) στην ανάπτυξη των μικροβίων.
 

Γενικές Ικανότητες: 

Το μάθημα έχει σκοπό την κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα:
Ταξινόμησης των μικροοργανισμών των τροφίμων
Αξιολόγησης των μικροβιακών κινδύνων στα τρόφιμα
Συνηθέστερων πηγών μικροβίων στα τρόφιμα
Μεθόδων επεξεργασίας προϊόντων φυτικής παραγωγής με την χρήση καλλιεργειών μικροοργανισμών
Υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
 

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από διαφάνειες, slides και φυσικά δείγματα. Στο εργαστήριο, αρχικά αναλύεται η μεθοδολογία του εκάστοτε προσδιορισμού, γίνεται ενημέρωση για τον τρόπο χρήσης των αναλυτικών συσκευών και οργάνων και στη συνέχεια με την εποπτεία του εκπαιδευτικού οι σπουδαστές εκτελούν τις εργαστηριακές ασκήσεις

 

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου στην αντίστοιχη εξεταστική, οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος.
Για το εργαστηριακό μέρος οι σπουδαστές καταθέτουν Έκθεση στην οποία αναφέρουν τις εργασίες που πραγματοποίησαν στο εργαστήριο σε κάθε εργαστηριακή άσκηση, τα αποτελέσματα των μετρήσεων και τον σχολιασμό τους. Εξετάζονται επίσης γραπτά και πρακτικά, ανάλογα με την εργαστηριακή άσκηση.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Καλκάνη-Μπουσιάκου Ε., Γενική Μικροβιολογία, Εκδόσεις Ελλην, Αθήνα, 1996
Παπαντωνίου Δ., Εργαστ. Ασκήσεις Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων, Θεσ/κη, 1995
Dart, R.K., Microbiology for the Analytical Chemist, Royal Society of Chemistry, U.K., 1996
Benson J.H.: Microbiological applications, laboratory manual in general microbiology, 7th ed.; WCB/Mc Graw-Hill ed., Boston, 1998
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
OXI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email