Οδηγός Επαγγέλματος Πτυχιούχου

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να αποτελέσει ένα βοήθημα ενημέρωσης και πληροφόρησης για τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρονται τους πτυχιούχους της Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ.

Το έργο της σύνταξης του Οδηγού Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Οριζόντιας Δικτύωσης των Γραφείων Διασύνδεσης  των Ελληνικών Τ.Ε.Ι. Συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΥΠ.Ε.Π.Θ και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του Γ΄ Κ.Π.Σ. 

Ο οδηγός είναι προϊόν συλλογικής εργασίας. Η ομάδα έργου εργάστηκε έχοντας ως βάση τον Οδηγό Επαγγελμάτων Πτυχιούχων ΤΕΙ που εκπονήθηκε από ομάδα εργασίας με την ευθύνη του Αναπληρωτή καθηγητή  Ιωάννη Ρουσιά και αναθέτουσα αρχή του έργου τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας.  

Η ομάδα έργου προσπάθησε να περιλάβει σε αυτόν τον οδηγό όλες τις βασικές πληροφορίες θεωρώντας ότι πλέον εξειδικευμένες πληροφορίες, θα κατακτούσαν τον οδηγό δύσχρηστο. Πάντως υποδείξεις και διορθώσεις από τους χρήστες του οδηγού θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε μελλοντική αναθεώρηση.  

Η ομάδα Έργου αποτελείται από τους: 

Υπεύθυνος Έργου

Καθηγήτρια Εφαρμογών Νικολέτα Ράτσικα 

PhD στην Κοινωνική Εργασία

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

ΣΕΥΠ - ΤΕΙ Κρήτης

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ratsika@staff.teicrete.gr  

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου

Καθηγήτρια Εφαρμογών  Ελένη Διαλυνάκη

Ms στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

ΣΕΥΠ - ΤΕΙ Κρήτης

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: edialinaki@staff.teicrete.gr  

ΓΕΝΙΚΑ

 

Σκοπός Οδηγού Επαγγέλματος  Πτυχιούχων Κοινωνικής Εργασίας των Τ.Ε.Ι. 

Ο Οδηγός Επαγγέλματος Πτυχιούχων Κοινωνικής Εργασίας των Τ.Ε.Ι. θέλει να αποτελέσει ένα ενημερωμένο και σύγχρονο εργαλείο πληροφόρησης για σημαντικά θέματα που αφορούν τις σπουδές και την επαγγελματική σταδιοδρομία των πτυχιούχων.  

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος και με βάση τον νόμο 2916/01 έτσι όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 3549/2007. Συνιστούν τον τεχνολογικό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Είναι Ν.Π.Δ.Δ. πλήρως αυτοδιοικούμενα.  

Αποστολή των ιδρυμάτων αυτών είναι να:

Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό.
Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και με σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης.
Να ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.
Να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την αναζήτηση και διάδοση νέας γνώσης και ανάδειξη νέων ερευνητών, επιδιώκοντας συνεργασίες με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και να συμμετέχουν στην αξιοποίηση της γνώσης και του ανθρώπινου δυναμικού για την ευημερία της χώρας και της διεθνούς κοινότητας.
Να συμβάλλουν στην εμπέδωση της ισότητας των φύλων και της ισοπολιτείας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Επιπλέον

Δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση στελεχών εφαρμογών υψηλής ποιοτικής στάθμης, τα οποία με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση τους αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμογής, αναπτύσσοντας την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών και των τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία, καθώς επίσης και μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στο χώρο των εφαρμογών

Σήμερα φοιτούν στα τμήματα κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ της χώρας περίπου  2000 σπουδαστές. Η αυξανόμενη ανεργία στο χώρο των νέων επιστημόνων και ο έντονος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας δημιουργεί δυσκολίες τους πτυχιούχους. Η αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με τις υπάρχουσες δυνατότητες της αγοράς εργασίας και τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος της Κοινωνικής Εργασίας  μπορεί να συντελέσει ουσιαστικά στη σωστή επιλογή και το σωστό εξαρχής προσανατολισμό των πτυχιούχων και στην ανεύρεση εργασίας και τη χάραξη επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Πάντως το πεδίο απασχόλησης των πτυχιούχων Κοινωνικής Εργασίας των Τ.Ε.Ι. είναι εκτενέστατο και υπερβαίνει τα όρια ενός και μόνον Οδηγού.  

Ο Οδηγός βασίστηκε σε μεγάλο αριθμό πηγών και αναφορών, εντύπων και ηλεκτρονικών.  Ειδικότερα, στοιχεία για τη σύνταξη του Οδηγού αντλήθηκαν από:

Τα Γραφεία Διασύνδεσης των Τ.Ε.Ι. 
Επαγγελματικούς φορείς πτυχιούχων
Επαγγελματικούς Οδηγούς προγενέστερους της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Οδηγούς Σπουδών Τ.Ε.Ι.
Σχετικά  Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.)
Το Δια-δίκτυο
Σε αποτελέσματα έρευνας απορρόφησης στην αγορά εργασίας αποφοίτων του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης

 

 Περιεχόμενο Οδηγού Επαγγέλματος Πτυχιούχων Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι. 

 
Ο Οδηγός περιλαμβάνει:

Πληροφορίες και στοιχεία για βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές
Πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τους τομείς απασχόλησης στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.
Το θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος

  

ΣΠΟΥΔΑΖΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Αντικείμενο σπουδών  

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας έχει ως αποστολή την εκπαίδευση Κοινωνικών Λειτουργών υψηλής ποιοτικής στάθμης, παρέχοντάς τους σύγχρονες γνώσεις που θα διασφαλίζουν επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα, στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων κοινωνικών αναγκών και της ραγδαία αναπτυσσόμενης επιστήμης και τεχνολογίας. Παράλληλα έχει αποστολή την προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας συμβάλλοντας στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας και την πρόοδο της Κοινωνικής Εργασίας.

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας αφορά στο γνωστικό πεδίο της Κοινωνικής Εργασίας, ως εφαρμοσμένης Κοινωνικής Επιστήμης. Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος καλύπτει τη θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση για την πρόληψη και θεραπεία κοινωνικών προβλημάτων, εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα, σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. 

Στη χώρα μας λειτουργούν 3 τμήματα Κοινωνικής Εργασίας, όπως φαίνεται  και στον ακόλουθο πίνακα. 

Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας ανά ΤΕΙ

Α/Α Τ.Ε.Ι. ΠΟΛΗ
1. Αθήνας Αθήνα
2. Πάτρας Πάτρα
3. Κρήτης Ηράκλειο 

Σκοπός του προγράμματος σπουδών  

Το  πρόγραμμα παρέχει στους φοιτούντες την απαραίτητη θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση, ώστε να αποκτήσουν τις κατάλληλες επαγγελματικές δεξιότητες, δεοντολογία και  κριτική σκέψη για την άσκηση της δια-μεθοδικής κοινωνικής εργασίας ανταποκρινόμενοι στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες.

Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών καλύπτει τη γνώση για κοινωνικές παρεμβάσεις που αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, τη στελέχωση και διοίκηση κοινωνικών υπηρεσιών, το σχεδιασμό και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα και την εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα.   

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Οι απόφοιτοι αναμένεται:

 • Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες παρέμβασης σε επίπεδο ατόμου, οικογένειας, ομάδας, κοινότητας και κοινωνικής οργάνωσης.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία εφαρμογής της δια-μεθοδικής κοινωνικής εργασίας.
 • Να τροποποιήσουν στάσεις και συμπεριφορές μέσω βιωματικής μάθησης με αποτέλεσμα την απόκτηση επαγγελματικής στάσης και δεξιοτήτων επικοινωνίας.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για υποστηρικτική-συμβουλευτική παρέμβαση σε άτομα, οικογένειες και ομάδες.
 • Να κατανοούν και να αξιοποιούν θεωρίες για την ανθρώπινη ανάπτυξη και συμπεριφορά.
 • Να συνειδητοποιήσουν τις αξίες-δεοντολογία της κοινωνικής εργασίας και τα  διλήμματα που αντιμετωπίζει ο κοινωνικός λειτουργός, προσπαθώντας να εφαρμόσει τις αξίες της κοινωνικής εργασίας στα πλαίσια της οργάνωσης.
 • Να κατανοούν-αναλύουν τα κοινωνικά προβλήματα και να συμβάλλουν στην πρόληψη και αντιμετώπισή τους, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας  παρεμβάσεις σε διαφορετικά επίπεδα (άτομο - ομάδα - κοινότητα).
 • Να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την κοινωνική εργασία στα πλαίσια της οργάνωσης, προωθώντας αλλαγές με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών.
 • Να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο η καταπίεση, οι διακρίσεις και οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες συμβάλλουν στη δημιουργία σύνθετων προβλημάτων που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων και να αναγνωρίζουν το δικό τους ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
 • Να αποκτήσουν κριτική ικανότητα για τη ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής-κοινωνικής πρόνοιας- κοινωνικής εργασίας και να κατανοήσουν την επίδραση της κοινωνικής πολιτικής στους ανθρώπους (εξυπηρετούμενους και εργαζόμενους) και στη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών-οργανώσεων.
 • Να αξιοποιούν μεθόδους κοινωνικής έρευνας για να αναπτύξουν και να αξιολογήσουν παρεμβάσεις και να προωθήσουν τη αναβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο  

Δομή του προγράμματος σπουδών 

Η διάρκεια των σπουδών είναι 4 έτη. Κατά την διάρκεια των 7 εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν την παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, σεμιναρίων, την πρακτική άσκηση σε Κοινωνικές Υπηρεσίες και Οργανισμούς Πρόνοιας, επισκέψεις σε χώρους εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας, εκπόνηση ατομικών και ομαδικών εργασιών με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων και σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα πλαίσια διακρατικών συνεργασιών.  

Η Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν βιωματική μάθηση, να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση με την πράξη και να εφαρμόσουν την Κοινωνική Εργασία στα πλαίσια μιας Κοινωνικής Υπηρεσίας-Οργάνωσης. Οι σπουδαστές υποστηρίζονται και καθοδηγούνται εβδομαδιαίως μέσω ομαδικής εποπτείας.  

Οι σπουδές ολοκληρώνονται με την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα σε χώρους επαγγελματικής απασχόλησης ελάχιστης διάρκειας 6 μηνών. Η πτυχιακή εργασία δίνει την δυνατότητα στο σπουδαστή να αποκτήσει την εμπειρία μελέτης σε βάθος ενός θέματος της ειδικότητας, να εμπεδώσει την ερευνητική μεθοδολογία, να αναπτύξει προσωπικές ικανότητες και να προάγει την επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας. Η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα έχει σκοπό την απόκτηση πραγματικής εμπειρίας εργασίας σε χώρους άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής, να μεγιστοποιήσει την εμπέδωση των γνώσεων και του επαγγελματικού ρόλου. Είναι εκπαιδευτική διαδικασία και εποπτεύεται από το τμήμα.   

Συνολικά το πρόγραμμα του φοιτητή περιλαμβάνει 39 μαθήματα (35 υποχρεωτικά μαθήματα και 4 κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα), την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Το πρόγραμμα τηρεί τα κριτήρια της υπ. αριθμ. 46350/Ε5 απόφασης για την κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων ΤΕΙ. 
 
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Γενικές πληροφορίες 

Οι πτυχιούχοι της Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ο όρος Μεταπτυχιακές Σπουδές αναφέρεται σε προγράμματα εξειδίκευσης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο που τους ενδιαφέρει, με τελικό στόχο την προώθηση της γνώσης, της έρευνας και της τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνεχής αύξηση της ζήτησης για σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο από τους πτυχιούχους της Κοινωνικής Εργασίας των Τ.Ε.Ι.. Παράλληλα έχει αυξηθεί και το ενδιαφέρον της αγοράς εργασίας για κατόχους  ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ως απόδειξη επιθυμητών ικανοτήτων, εμπειριών και εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων.

Μια σειρά από εγκεκριμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που λειτουργούν  στη χώρα μας απευθύνονται είτε σε αποφοίτους Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ είτε γενικότερα σε αποφοίτους του χώρου των Κοινωνικών Επιστημών τα οποία και συνεχώς εμπλουτίζονται.  Η διάρκεια σπουδών κυμαίνεται από ένα έως δύο έτη για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου και τρία έτη για απόκτηση τίτλου διδακτορικών σπουδών.  

Νομοθετικό πλαίσιο

Όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, αξίζει να τονισθεί ότι με τον νόμο 2916/01, που αποσαφήνισε το ρόλο των Τ.Ε.Ι. και των αποφοίτων τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι και Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. συμμετέχουν  στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού Τομέα.
 • Δίνεται το δικαίωμα πρόσβασης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Ελληνικά Ιδρύματα και στους κατόχους τίτλων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. τμημάτων σχολών που καταργήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο.
 • Επιλύεται το πρόβλημα αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. των ήδη αποκτηθέντων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο εξωτερικό από τους πτυχιούχους της κατηγορίας αυτής.
 • Τα τμήματα των ΤΕΙ έχουν την δυνατότητα να συμπράξουν στην λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με ομοταγή πανεπιστήμια του εξωτερικού αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 • Τα τμήματα των ΤΕΙ έχουν επίσης τη δυνατότητα είτε να συμπράξουν σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, είτε να  συνδιοργανώσουν τέτοια προγράμματα με ομοταγείς πανεπιστημιακές σχολές. 
 • Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που λειτούργησαν ήδη σε Τ.Ε.Ι. αναγνωρίστηκαν και αυτό δημιουργεί νέες προοπτικές, για αυτοτελή οργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από τμήματα των ΤΕΙ που έχουν την επιστημονική στελέχωση να το πράξουν.

Δικαιολογητικά  για απόκτηση τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ένας υποψήφιος για την εισαγωγή του σε ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διαφοροποιούνται ανάλογα με τις προϋποθέσεις που θέτει το τμήμα που οργανώνει το πρόγραμμα. Ακριβείς πληροφορίες ανακοινώνονται στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που κάνουν τα εν λόγω τμήματα και βρίσκονται πάντοτε στις επίσημες ιστοσελίδες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πάντως κατά κανόνα ζητούνται τα παρακάτω:

 • Αίτηση προς το τμήμα. Συνήθως είναι σε προκαθορισμένη έντυπη ή και ηλεκτρονική φόρμα. 
 • Πτυχίο που συνοδεύεται από έντυπο με αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων. Αν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό χρειάζεται βεβαίωση περί ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (http://www.doatap.gr/ )
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Συστατικές Επιστολές
 • Πιστοποιητικό καλής γνώσης της  Αγγλικής γλώσσας.

Η Γενική Συνέλευση του τμήματος καθορίζει με σχετική απόφαση τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, ορίζει συμπληρωματικά κριτήρια ή καλεί τους υποψήφιους σε γραπτές εξετάσεις σε καθορισμένα μαθήματα, το αποτέλεσμα των οποίων συνεκτιμάται στην επιλογή. Επιπλέον οι υποψήφιοι καλούνται και για προσωπική συνέντευξη από την επιτροπή του ΠΜΣ.

Δικαιολογητικά  για απόκτηση τίτλου διδακτορικών σπουδών

Το δίπλωμα Διδακτορικών σπουδών απονέμεται από το τμήμα στο οποίο αυτό εκπονείται. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί ο υποψήφιος και τα απαιτούμενα προσόντα διαφοροποιούνται ανάλογα με το τμήμα στο οποίο εκπονείται η διδακτορική διατριβή. Βασική προϋπόθεση είναι η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου. Κατά κανόνα τα δικαιολογητικά που ζητούνται είναι:

 • Αίτηση.
 • Βασικό Πτυχίο και  τίτλος Μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Περιληπτική ανάλυση του τίτλου και της μεθοδολογίας έρευνας που θα ακολουθηθεί κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.
 • Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της  Αγγλικής γλώσσας. 

Βασικά κριτήρια επιλογής υποψήφιων 

 
Στις περισσότερες περιπτώσεις η επιλογή υποψηφίων γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από μέλη του διδακτικού προσωπικού του εκάστοτε τμήματος. Οι επιτροπές επιλογής υποψήφιων λαμβάνουν υπόψη τους κάποια βασικά κριτήρια μεταξύ των οποίων  είναι:  

Βασικό Πτυχίο : Οι προπτυχιακές σπουδές πρέπει να είναι σε τομέα σχετικό με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Συνήθως γίνεται αίτηση για ένα ΠΜΣ, πριν την λήψη του πτυχίου, εφόσον ο υποψήφιος βρίσκεται στο τελευταίο εξάμηνο των προπτυχιακών σπουδών του και δηλώνει την αναμενόμενη ημερομηνία αποφοίτησης.

 

Βαθμός πτυχίου : Συνήθως ζητείται ο τελικός βαθμός του πτυχίου να είναι μεγαλύτερος του 7 στην κλίμακα του 10. Αυτό πάντως διαφοροποιείται από τμήμα σε τμήμα. Αρκετές φορές οι επιτροπές δέχονται φοιτητές κάτω του ελάχιστου αποδεκτού βαθμού, υπό συνθήκες. 

Αίτηση : Πρέπει να είναι συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια. Συνήθως οι αιτήσεις απαιτούν μίαέκθεση, στην οποία με συντομία πρέπει να δοθούν πληροφορίες για τις σπουδές, τις γνώσεις και τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος επιλέγει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Η επιτροπή μπορεί να κρίνει μέσω αυτής της γραπτής δήλωσης τις ικανότητές του υποψηφίου στον γραπτό λόγο και στην σύντομη παρουσίαση  ιδεών. 

Βαθμολογία των τεστ : Για τις αιτήσεις στα πανεπιστήμια κυρίως των Η.Π.Α. και του Καναδά είναι σημαντική η βαθμολογία συγκεκριμένων τεστ γλώσσας και γνώσεων  που δίνει ο υποψήφιος. Πληροφορίες θα παρατεθούν πιο κάτω στον οδηγό. 

Συνέντευξη : Υπάρχουν τμήματα που καλούν τους υποψήφιους ΠΜΣ σε προσωπική συνέντευξη. Σε τέτοια περίπτωση απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία ώστε να δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως :

 • Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι σας για επαγγελματική καριέρα
 • Πόσες ώρες την εβδομάδα μελετάτε
 • Ποια μαθήματα προτιμάτε και γιατί
 • Μιλήστε για τον εαυτό σας
 • Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα
 • Πως θα αντεπεξέλθετε στις οικονομικές απαιτήσεις του προγράμματος
 • Τι θα κάνετε αν δεν επιλεγείτε σε αυτό το πρόγραμμα
 • Θεματικές ερωτήσεις στο γνωστικό πεδίο προπτυχιακών σπουδών

 
Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών

 
 Οι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Δίπλωμα / Πιστοποιητικό - Diploma / Certificate

Δεν εκπονούνται κατά κανόνα σε Ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διδάσκονται μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου Masters, αλλά δεν εκπονείται διατριβή. Είναι σχεδόν πάντα 9μηνο πρόγραμμα σπουδών. Μερικές φορές το Diploma μπορεί να αποτελέσει προκαταρκτικό στάδιο πριν το Master.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης -  Master

Το πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση αυτού του πτυχίου διαρκεί σχεδόν πάντα 12 μήνες. Όλα σχεδόν τα Masters (MA: Master of Arts  και MSc: Master of Science) απαιτούν 9μηνη παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων, τελικές εξετάσεις και υποβολή διπλωματικής εργασίας στο τελευταίο τρίμηνο. Κάποια εκπαιδευτικά Ιδρύματα απονέμουν διακρίσεις (distinction)  για εξέχουσα απόδοση, κάτι που όμως δεν διαβαθμίζεται. 

Master of Philosophy

Είναι 2ετές πρόγραμμα σπουδών που γίνεται σε συνδυασμό παρακολούθησης μαθημάτων και έρευνας ή μόνο έρευνας. Στο τέλος των σπουδών απαιτείται η υποβολή διπλωματικής εργασίας. Δεν εκπονούνται κατά κανόνα σε Ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και αναγνωρίζονται Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης. Οι τίτλοι που απονέμονται διακρίνονται σε  M.Phil:  Master of Philosophy  και M.Res: Master of Research.

Διδακτορικά διπλώματα- Doctor of Philosophy (Ph.D, D.Phil)

Το διδακτορικό χορηγείται μετά από πρωτότυπη έρευνα που διαρκεί συνήθως 3 έτη. Ο υποψήφιος εργάζεται μόνος του, έχοντας κάποιον επόπτη καθηγητή για να ελέγχει την πρόοδό του και στο τέλος υποβάλλει τη διδακτορική του διατριβή

 

Γραμματεία

 • Διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
 • E-mail: kostfra@staff.teicrete.gr 
 • Τηλ: 2810-379536, 2810-379534
 • Fax: 2810-379504 ή 2810-251147

Γραμματεία ΣΕΥΠ: κα Περβολαράκη Μ., secrseyp@staff.teicrete.gr

Administrators