ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής Περιοχής
Κατεύθυνση : 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το μάθημα συμπεριλαμβάνει όλη τη απαιτούμενη θεωρητική και πρακτική γνώση που πρέπει να διαθέτουν οι φοιτητές, προκειμένου να είναι σε θέση να i)υπολογίσουν, διαστασιολογήσουν ii) σχεδιάσουν και iii) να επιλέξουν τα απαιτούμενα μηχανήματα, εξοπλισμό, υλικά και διατάξεις ελέγχου και αυτοματισμών , για να μπορέσουν να υλοποιήσουν μια σειρά από κτηριακές εγκαταστάσεις , σύμφωνα με την κείμενη Τεχνική Νομοθεσία (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός/ΓΟΚ, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός/ΝΟΚ, ΤΟΤΕΕ κ.λπ.) και πιο συγκεκριμένα

 • Εγκαταστάσεις Ύδρευσης/Ζεστού Νερού Χρήσης
 • Εγκαταστάσεις Αποχέτευσης
 • Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας/Πυρανίχνευσης/Πυρόσβεσης

 
Η ύλη του μαθήματος ενσωματώνει σύγχρονες μεθόδους υπολογισμού, διαστασιολόγησης και σχεδίασης συστημάτων που εξυπηρετούν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκαταστάσεις. Συνεπώς, με την ολοκλήρωση των παραδόσεων οι φοιτητές θα πρέπει να:

 • έχουν κατανοήσει βασικούς ορισμούς και θεμελιώδεις έννοιες των παραπάνω αναφερομένων Κανονισμών (ΓΟΚ, ΝΟΚ και ΤΟΤΕΕ) οι οποίες αναφέρονται και αφορούν τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις
 • γνωρίζουν  τις απαιτήσεις που απορρέουν από την ισχύουσα τεχνική νομοθεσία, προκειμένου να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί/ελεγχθεί  μια οποιαδήποτε τεχνική μελέτη των παραπάνω εγκαταστάσεων (απαιτούμενα τεύχη υπολογισμών, σχέδια, τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές, κοστολόγηση κ.α.)
 • είναι σε θέση να διαστασιολογήσουν και να χωροθετήσουν, σχεδιάσουν συστήματα διανομής Κρύου Νερού καθώς και Ζεστού Νερού Χρήσης με σωληνώσεις σε κτήρια
 • είναι σε θέση να διαστασιολογήσουν και να χωροθετήσουν, σχεδιάσουν συστήματα Αποχετεύσεων σε κτήρια
 • είναι σε θέση να διαστασιολογήσουν και να χωροθετήσουν, σχεδιάσουν συστήματα Πυρόσβεσης/Πυροπροστασίας σε κτήρια
 • είναι σε θέση να επιλέξουν διαστασιολογήσουν, περιγράψουν τον κατάλληλο εξοπλισμό      (αντλίες, πιεστικά συγκροτήματα, αντλίες λυμάτων, πυροσβεστικά συγκροτήματα, συστήματα πυρανίχνευσης κ.α.)
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα παρουσιάζει σε  τρεις βασικές ενότητες θέματα σχετικά με

 • την παραγωγή / διανομή/ κατανάλωση νερού χρήσης (κρύου και ζεστού) , τον υπολογισμό μηχανημάτων, εξοπλισμού, και διατάξεων μέτρησης, ελέγχου και αυτοματισμού των υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • συλλογή και διάθεση των υγρών αποβλήτων/λυμάτων
 • τον σχεδιασμό και την υλοποίηση  μέτρων παθητικής και  ενεργητικής πυροπροστασίας σε διάφορες κατηγορίες κτηρίων, με έμφαση στους υπολογισμούς και επιλογές συστημάτων / πυρόσβεσης / πυρανίχνευσης

σε κτηριακές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς , Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ:
 
Α. Στην πρώτη ενότητα «Εγκαταστάσεις Ύδρευσης» θα παρουσιαστεί αναλυτικά  η διαδικασία εκτίμησης / υπολογισμού των παροχών ( παροχές υπολογισμού και αιχμής) καθώς και η διαστασιολόγηση και ο τρόπος υπολογισμού της  συνολικής πτώσης πίεσης σε δίκτυα σωληνώσεων ύδρευσης (σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2411/1986). Θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα δίκτυα σωληνώσεων διανομής κρύου και ζεστού νερού χρήσης, τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται, τα ανεξάρτητα τμήματα που τα απαρτίζουν (προσαγωγή, επιστροφή, ανακυκλοφορία) και θα αναφερθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις για την θερμομόνωση των δικτύων διανομής (σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ).
Θα γίνει αναφορά στα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ηλεκτρικές αντιστάσεις, μπόϊλερ, ηλιακά) και στις θερμικές απαιτήσεις που προκύπτουν για την κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, σε διάφορες κατηγορίες κτιρίων. Ενδεικτική διαστασιολόγηση εγκατάστασης ΖΝΧ, με την μέθοδο των καμπυλών χρήσης.
Τέλος θα γίνει παρουσίαση του βασικού εξοπλισμού των συστημάτων ύδρευσης (αντλίες, πιεστικά συγκροτήματα ) διατάξεις ελέγχου και αυτοματισμού με έμφαση στην εξοικονόμηση νερού και θα γίνει αναφορά στις δοκιμές, ρυθμίσεις και ελέγχους για την ορθή παράδοση/παραλαβή εγκαταστάσεων ύδρευσης των κτηρίων.
Θα παραδοθεί από τους φοιτητές εργαστηριακή άσκηση υπολογισμού δικτύου σωληνώσεων εγκατάστασης ύδρευσης για ένα τυπικό κτήριο. Η άσκηση θα υλοποιηθεί με τη βοήθεια εμπορικού λογισμικού και με την ανάπτυξή της, σε απλοποιημένη μορφή, σε περιβάλλον excel από τους φοιτητές.
Β. Στην ενότητα «Εγκαταστάσεις Αποχέτευσης» θα παρουσιαστεί αναλυτικά  η διαδικασία εκτίμησης / υπολογισμού των απορροών λυμάτων (τιμές σύνδεσης, παροχή αιχμής) καθώς και η διαστασιολόγηση σε δίκτυα σωληνώσεων αποχέτευσης (σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2412/1986). Θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι υπολογισμοί τόσο για τις σωληνώσεις σύνδεσης, όσο και για τους κατακόρυφους και οριζόντιους κλάδους στα δίκτυα σωληνώσεων αποχέτευσης εντός των κτηρίων.
Τέλος θα γίνει παρουσίαση του βασικού εξοπλισμού των συστημάτων αποχέτευσης ύδρευσης (σωληνώσεις, αντλίες λυμάτων, οσμοπαγίδες, φρεάτια, λιποσυλέκτες κ.α.), θα γίνει αναφορά σε συστήματα συλλογής λυμάτων σε χώρους όπου δεν υπάρχει δημόσιο/δημοτικό δίκτυο ( σηπτικοί και απορροφητικοί βόθροι, δεξαμενές καθίζησης) και θα παρουσιαστούν οι δοκιμές, ρυθμίσεις και έλεγχοι  για την ορθή παράδοση/παραλαβή εγκαταστάσεων αποχετεύσεων των κτηρίων.
Θα παραδοθεί από τους φοιτητές εργαστηριακή άσκηση υπολογισμού δικτύου σωληνώσεων εγκατάστασης αποχέτευσης για ένα τυπικό κτήριο. Η άσκηση θα υλοποιηθεί με τη βοήθεια εμπορικού λογισμικού και με την ανάπτυξή της, σε απλοποιημένη μορφή, σε περιβάλλον excel από τους φοιτητές.
 Γ. Τέλος στην ενότητα, «Πυροπροστασία/πυρασφάλεια/πυρόσβεση» θα γίνει παρουσίαση του βασικού θεσμικού πλαισίου για την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας (ΠΔ 81/1988 και πυροσβεστική διάταξη 3/1981, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) και των  βασικών απαιτήσεων για την σύνταξη της μελέτης τόσο της παθητικής όσο και της ενεργητικής πυροπροστασίας.
Θα παρουσιαστούν οι βασικές απαιτήσεις και  τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά και για τον σχεδιασμό υδροδοτικών πυροσβεστικών συστημάτων, καθώς και συστημάτων καταιονισμού νερού (Sprinklers). Θα παρουσιαστούν τα βασικά στοιχεία των συστημάτων ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαγιάς (ανιχνευτές, σειρήνες , φωτεινοί σηματοδότες, πίνακες πυρανίχνευσης) και τέλος θα παρουσιαστούν οι βασικές απαιτήσεις σε νερό, ενέργεια και ισχύ των εγκαταστάσεων πυροπροστασίας.
Θα παραδοθεί επίσης από τους φοιτητές εργαστηριακή άσκηση είτε i) αναζήτησης παραπέρα πληροφοριών, ταξινόμησής τους και παρουσίασής τους για τις απαιτήσεις του κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων ή/και για τα διάφορα υλικά, δίκτυα και συστήματα πυρασφαλείας, είτε ii) εκπόνησης μελέτης ενεργητική & παθητικής πυροπροστασίας, με τους αναγκαίους υπολογισμούς, σχέδια, τεχνικές περιγραφές κ.λπ. για συγκεκριμένη κατηγορία και κτίριο.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
1.Τρουλινάκης Νίκος, Τριβέλλας  Σεραφείμ. Θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις. Εκδότης Στέλλα Παρίκου και ΣΙΑ ΟΕ.ΙSBN 978-960-411-309-5. 2. Σ Κουρής Β. Σωτηρόπουλος. Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές εγκαταστάσεις στα κτίρια. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. ISBN 978-960-357-016-9.   -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Energy and Buildings (Elsevier), Building Simulation (Springer).

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00