ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Υποβάθρου
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
4
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το μάθημα έχει σκοπό να αναδείξει τη σημασία του κόστους και του χρόνου ως έννοιες συμπληρωματικές του τεχνικού σχεδιασμού και των τεχνικών προδιαγραφών. Η ανάδειξη του ιδιαίτερα σημαντικού τους ρόλου γίνεται σε επίπεδο επιχειρήσεων, έργων ή και επενδύσεων.
Το μάθημα εστιάζει στις έννοιες της επιχείρησης (enterprise), της επένδυσης (investment) και του έργου (project) και αποσκοπεί να αναδείξει τα κοινά σημαία αλλά και τις διαφορές τους.
Πέραν των κλασικών μεθοδολογιών της βιβλιογραφίας (Gant, Pert, κ.λπ) το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση και εμβάθυνση σε ιδιαίτερα σύγχρονες τεχνικές, όπως οι μέθοδος ΚΑΝΒΑΝ (οργάνωση παραγωγής) η μέθοδος Earned value approach (για τη διοίκηση και αξιολόγηση έργου) και η μέθοδος ABC για τη βιομηχανική κοστολόγηση ενός προϊόντος.

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 
  • Βασικές αρχές διοίκησης έργου, κλασικές και σύγχρονες μέθοδοι.
  • Στατιστικές μέθοδοι στο σχεδιασμό έργων
  • Βασικές αρχές διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων
  • Βασικές αρχές οργάνωσης παραγωγικής διαδικασίας, μοντέλα just in time, Kanban
  • Εισαγωγή στην έννοια της επένδυσης, σχεδιασμός και αξιολόγηση
  • Εισαγωγή στις έννοιες του κόστους, σταθερό και μεταβλητό, έννοια οικονομίας κλίμακας, κόστους ευκαιρίας
  • Βιομηχανική κοστολόγηση, συμβατική και ABC
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Σημειώσεις Νίκου Σακκά “Ανάλυση και αξιολόγηση επενδύσεων” υπό έκδοση και μετάφραση Βιβλίο Νίκου Σακκά “Αναδυόμενη επιχείρηση”, εκδόσεις Έλλην  

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00