Αμπελουργία

3ο Εξάμηνο
Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. Να μπορούν να κατανοήσουν την ενέργεια και αλληλεπίδραση των βιολογικών , οικολογικών και καλλιεργητικών παραγόντων στη κανονική ανάπτυξη και παραγωγή της αμπέλου και να κατευθύνουν ομάδες παραγωγών ολοκληρωμένης διαχείρισης.
2. Να μπορούν να σχεδιάζουν, να εγκαθιστούν αμπελώνες με τα κατάλληλα υποκείμενα και ποικιλίες και να κατευθύνουν τους αμπελουργούς σε θέματα εγκατάστασης , υποστύλωσης και διαμόρφωσης. αμπελώνων
3. Να μπορούν να κατευθύνουν και να υποδείξουν στους αμπελουργούς ορθούς τρόπους κλαδέματος καρποφορίας ανάλογα την ποικιλία και την χρήση της παραγωγής καθώς και τον σωστό τρόπο εφαρμογής χλωρών κλαδεμάτων.
4. Να μπορούν να υποδείξουν τον ορθό τρόπο εμβολιασμών σε νέους αμπελώνες και το σωστό εμβολιασμό σε περιπτώσεις αλλαγής ποικιλίας.
5. Να είναι σε θέση να υποδείξουν στους αμπελουργούς τους σωστούς παραγωγικούς χειρισμούς για την βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας της παραγωγής .
 
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Συστηματική του γένους Vitis. Ιστορική αναδρομή και διάδοση της αμπέλου. Μορφολογία και ανατομία των οργάνων της αμπέλου. Ειδικά στοιχεία φυσιολογίας της αμπέλου. Βλαστικός κύκλος (δακρυόρροια, εκβλάστηση, αύξηση, ωρίμανση ξύλου, χειμέρια ανάπαυση). Κύκλος αναπαραγωγής (στάδια ανάπτυξης ανθέων, άνθηση, επικονίαση, γονιμοποίηση, καρπόδεση και ανάπτυξη ραγών). Οικολογία της αμπέλου. Κλίμα, έδαφος και επιδράσεις τους στη βλάστηση και παραγωγή. Σχεδιασμός και εγκατάσταση αμπελώνα. Φύτευση αμπελώνα. Επιτόπιοι εμβολιασμοί. Φυσιολογικές αρχές του κλαδέματος. Διαδικασία διαμόρφωσης κυπελλοειδών, γραμμοειδών σχημάτων και κρεβατίνας. Κλάδεμα καρποφορίας. Χλωρά κλαδέματα. Διαχείριση εδάφους και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ζιζανίων. Ανόργανη θρέψη, λίπανση και προβλήματα έλλειψης και περίσσειας θρεπτικών στοιχείων. Άρδευση και ανάπτυξη της αμπέλου. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών-προληπτικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα. Κυριότερα υποκείμενα και ποικιλίες της αμπέλου.

Γενικές Ικανότητες: 

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να κατανοήσουν την ενέργεια και αλληλεπίδραση των βιολογικών, οικολογικών και καλλιεργητικών παραγόντων στη κανονική ανάπτυξη και παραγωγή της αμπέλου.
 
 

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων που υποστηρίζονται από διαφάνειες, slides και έντυπα. Στο εργαστήριο, αρχικά αναλύεται το εκάστοτε θέμα, ακολουθεί επίδειξη και στη συνέχεια, με τη βοήθεια των διδασκόντων, οι σπουδαστές ασκούνται πρακτικά είτε στο εργαστήριο είτε στον πειραματικό αμπελώνα.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, στην αντίστοιχη εξεταστική, οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά. Στην περίπτωση του εργαστηρίου οι σπουδαστές εξετάζονται και πρακτικά.
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Coombe, B.C. and P.R.Dry. 1988. Viticulture Vol 1 Resources. Winetitles Australia.
Galet P. 2000. General Viticulture. Oenoplurimentia, Chaintre, France.
Huglin, P. 1988. Biologie et ecologie de la vigne. Payot, Lausanne.
Mullins, M,G., Bouquet, A. and L. A. Williams. 1992. Biology of the grapevine. Cambridge Univ. Press. New York.
Winkler, A.J., Cook, J.A.,Kliewer, W.M. and L.A. Lider. 1984. General Viticulture. Univ. Cal. Press, Berkley.
Κολιοραδάκης, Γ. και Ι. Φυσαράκης 2003. Σημειώσεις Εργαστηρίου Γενικής Αμπελουργίας. ΣΤΕΓ, ΤΕΙ Κρήτης.
Φυσαράκης, Ι. 2004. Σημειώσεις Γενικής Αμπελουργίας. ΣΤΕΓ, ΤΕΙ Κρήτης.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
OXI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email