Θρέψη Φυτών - Γονιμότητα Εδαφών

3ο Εξάμηνο
Τύπος Μαθήματος: 
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τη δυνατότητα να γνωρίζει:
 ποια είναι τα προβλήματα εκμηχάνισης της Ελληνικής γεωργίας.
 Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την εκλογή των κατάλληλων γεωργικών μηχανημάτων.
 Τον τρόπο λειτουργίας των γεωργικών μηχανημάτων με το μικρότερο κόστος
 τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση τους.

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Αρχές των σχέσεων του συστήματος έδαφος – φυτό. Απαραίτητα και μη στοιχεία και επίδρασή τους στα φυτά. Πηγές στοιχείων. Μηχανισμός εφοδιασμού του εδάφους με στοιχεία και πρόσληψής τους από τα φυτά. Φυσιολογική δράση των διαφόρων θρεπτικών στοιχείων. Παράγοντες που επιδρούν στη θρέψη του φυτού. Εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης των φυτών. Εκτίμηση της γονιμότητας του εδάφους. Φυλλοδιαγνωστική. Ερμηνεία των αναλυτικών αποτελεσμάτων και συστάσεις. Λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά. Ονοματολογία και ορισμοί λιπασμάτων. Μέθοδοι εφαρμογής λιπασμάτων. Χρήση των ειδικών και βραδείας αποδόμησης λιπασμάτων. Οργανικά λιπάσματα. Οικονομία λιπασμάτων. Προγράμματα λίπανσης.

Γενικές Ικανότητες: 

Το μάθημα αποσκοπεί να δώσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να:

  • Μπορούν να διεξάγουν εργαστηριακές αναλύσεις σχετικές με τη θρεπτική κατάσταση των φυτών.
  • Είναι σε θέση να εκτιμήσουν τη θρεπτικά κατάσταση των φυτών με βάση τις εργαστηριακές αναλύσεις συνεκτιμώντας και άλλους παράγοντες που παίζουν βασικό ρόλο στη θρέψη των φυτών.
  • Χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους προκειμένου να συλλέξουν και να επεξεργαστούν δεδομένα σε μια περιοχή και να συσχετίσουν τους διάφορους παράγοντες θρέψης.
  • Υποστηρίζουν επιστημονικά την οργάνωση και λειτουργία, σχετικών με τη θρέψη των φυτών, εργαστηρίων.
  • Ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων και να προβαίνουν σε συστάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων θρέψης των φυτών.
Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Διαλέξεις, που υποστηρίζονται από διαφάνειες και slides. Στο εργαστήριο, ανάλυση της μεθοδολογίας του κάθε προσδιορισμού και στη συνέχεια άσκηση των σπουδαστών στο εκάστοτε αντικείμενο.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Γραπτές εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου στην αντίστοιχη εξεταστική με θέματα πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις κρίσεως.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Βeaufils e r 1961. les déséquilibrew dans la composition chimique de l’ hevea. la méthode du diagnostic physiologique. thése d’ ingenieur-docteur fac. sci. univ.paris, 31 may 1961.
Βeaufils e. r. 1973. systèm intégré de diagnostic et de recommandation (dris), soil sci.bull.no 1:40-42,
Jones,Ir, Benton I., , Beniamin W., Hary A. mills. 1991. Plant analysis handbook. micro-macro publishing, inc.
Κenworthy a. l. 1961.  Interpreting the balance of nutrient- elements in leaves of fruit trees. amer. inst. biol. sci., 8:28-43
Lundegardh h., 1951. Leaf analysis.hilger and watts ltd. london,176 pp.
steenbjerg, f., 1951. Yield curves and chemical plant analyses. Plant and soil 3: 97-109.
Ulrich, A., and  F. J. Hills. 1967. Principles and practices of plant analysis. p.11-24. In Soil testing and plant analysis. Part II. SSSA Special Publ. Series No.2. Soil Sci. Soc. of Amer., Madison, Wis.     79
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
1
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email