Ειδική Γεωργία Ι (Σιτηρά-Ψυχανθή)

3ο Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • αναγνωρίζουν τα κυριότερα φυτικά είδη των σιτηρών (ανοιξιάτικα και χειμερινά), των ψυχανθών και να γνωρίζουν στοιχεία της μορφολογίας και φυσιολογίας τους.
  • κατανοούν τις καλλιεργητικές τεχνικές και να προσδιορίζουν τους παράγοντες που τις επηρεάζουν.
  • αναπτύσσουν και να αξιοποιούν δεξιότητες εργαστηρίου στον προσδιορισμό της καλλιεργητικής αξίας του σπόρου σποράς και να γνωρίζουν τις επιδράσεις των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων  στη διαμόρφωση της απόδοσης.

 
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Για κάθε φυτό εξετάζονται: Εξάπλωση, σπουδαιότητα, οικονομική σημασία, βοτανική ταξινόμηση, μορφολογία, βιολογία, προσαρμοστικότητα και διαμόρφωση της απόδοσης (στάδια ανάπτυξης και συστατικά της απόδοσης). Εχθροί και ασθένειες: συμπτωματολογία, φυτοπροστασία, στηρίζεται κυρίως σε προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης (χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, εφαρμογή αμειψισποράς κ.ά) και λιγότερο στη χημική καταπολέμηση και επένδυση των σπόρων με φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Καλλιεργητική τεχνική (αμειψισπορά, κατεργασία εδάφους, λίπανση, σπορά, έλεγχος ζιζανίων, άρδευση). Συγκομιδή, αποθήκευση, ποιοτικά χαρακτηριστικά των επί μέρους προϊόντων και οι κυριότεροι τρόποι αξιοποίησης τους στη διατροφή του ανθρώπου και των ζώων. Παρεμβάσεις για βελτίωση της παραγωγής, ποικιλίες και υβρίδια. Επιπλέον για τα ψυχανθή φυτά  γίνεται μια εκτεταμένη ανασκόπηση της συμβιωτικής δέσμευσης του αζώτου.

Γενικές Ικανότητες: 

Το μάθημα έχει ως σκοπό την εκπαίδευση των σπουδαστών σε γνωστικά αντικείμενα, που αφορούν τα χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, τριτικάλε), τα ανοιξιάτικά σιτηρά (καλαμπόκι, ρύζι, σόργο, κεχρί)  και τα  ψυχανθή φυτά (καρποδοτικά και χορτοδοτικά).

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Οι διαλέξεις της θεωρίας είναι οργανωμένες σε ηλεκτρονική μορφή (Power Point) και επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στο εργαστήριο εκτός από τη θεωρητική προσέγγιση κάθε αντικειμένου, οι σπουδαστές υποχρεούνται να αναγνωρίζουν όλα τα προαναφερόμενα είδη. Επιπλέον στους σπουδαστές δίδονται μελέτες περιπτώσεων (case studies) τις οποίες καλούνται να μελετήσουν και να προτείνουν λύσεις

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Η αξιολόγηση των σπουδαστών στη θεωρία γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου. Στο εργαστήριο η αξιολόγηση περιλαμβάνει θεωρητική εξέταση, γραπτή εξέταση και αναγνώριση των σιτηρών και ψυχανθών φυτών.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Παπακώστα-Τασοπούλου Δ., 2012. Σιτηρά και ψυχανθή. Εκδόσεις σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη, 760σελ.
Γραμματικάκη Γ., 2008. Ειδική Γεωργία - χειμερινά σιτηρά. Σημειώσεις, TEI, Ηράκλειο  Κρήτης, 117 σελ.
Γραμματικάκη Γ., 2008. Ειδική Γεωργία - ανοιξιάτικα σιτηρά. Σημειώσεις, TEI, Ηράκλειο  Κρήτης, 92 σελ.
Kulp K. and Ponte G. J., 2000. Handbook of cereal science and technology. Marcel Dekker, 790 p.

Wayne Smith C. and Henry Dilday R., 2003. Rice: origin, history, technology and production. John Wiley & Sons Inc., 642 p. 
Wayne Smith C, Betrán J. and Runge E.C.A., 2004. Corn: origin, history, technology, and production‎. John Wiley & Sons Inc., 642 p.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
OXI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
1
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email