Γεωργική Μηχανολογία

3ο Εξάμηνο
Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ποια είναι τα προβλήματα εκμηχάνισης της Ελληνικής γεωργίας. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την εκλογή των κατάλληλων γεωργικών μηχανημάτων. Τον τρόπο λειτουργίας των γεωργικών μηχανημάτων με το μικρότερο κόστος και τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση τους.

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος διδάσκονται τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα. Στόχοι και προβλήματα εκμηχάνισης της Ελληνικής γεωργίας. Η ενέργεια και η διαχείριση της στη γεωργία. Μηχανές εσωτερικής καύσης (περιγραφή, χρήση, επιλογή). Περιγραφή και τρόπος χρήσης διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων. Παράγοντες που επηρεάζουν την εκλογή διαφόρων μηχανημάτων.
Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος γίνεται αναλυτικότερη παρουσίαση και περιγραφή των μηχανών εσωτερικής καύσης, του γεωργικού ελκυστήρα και των διάφορων γεωργικών μηχανημάτων (μηχανήματα κατεργασίας εδάφους, ψεκαστικά, σπαρτικές, φυτευτικές, χορτοκοπτικές μηχανές, κ.α.) που υπάρχουν στο εργαστήριο.
 

Γενικές Ικανότητες: 

Ανάδειξη και κατανόηση από τους σπουδαστές της αναγκαιότητας της εκμηχάνισης της γεωργίας τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. Η κατανόηση των σοβαρών επιπτώσεων από τη μη ορθολογική προμήθεια και χρήση των γεωργικών μηχανημάτων. Η γνώση από τους σπουδαστές της δομής, μορφολογίας και λειτουργίας των μηχανών εσωτερικής καύσης, όπως επίσης και μια σειρά γεωργικών μηχανημάτων. Η εκπαίδευση των σπουδαστών για τη σωστή επιλογή των κατάλληλων γεωργικών μηχανημάτων, ιδιαίτερα του γεωργικού ελκυστήρα. 

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Η θεωρία του μαθήματος διδάσκεται υπό μορφή διαλέξεων με τη χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας, όπως overhead και video projectors. Στο εργαστηριακό μέρος μετά την επίδειξη που αφορά τη λειτουργία του γεωργικού ελκυστήρα και των άλλων γεωργικών μηχανημάτων, υπάρχουν προπλάσματα μηχανών και μηχανημάτων. Ακολουθεί χρήση από τους σπουδαστές των υπαρχόντων εποπτικών  υλικών.
 
 

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Κατά την εξεταστική περίοδο κάθε εξαμήνου, οι σπουδαστές εξετάζονται στο θεωρητικό μέρος αναπτύσσοντας θέματα που τους δίδονται υπό μορφή ερωτημάτων, η απάντηση των οποίων απαιτεί κριτική σκέψη και γνώση του αντικειμένου. Στο εργαστηριακό μέρος γίνεται προφορική και γραπτή εξέταση των αντικειμένων που έχουν διδαχθεί.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Bell B. and Cousins S., 1997, Machinery for horticulture, Farming Press
Γαβριηλίδης Σ., 1969, Καλλιεργητικές φροντίδες και Συγκομιδή, Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη
Donnel H., 1974, Farm Power and Machinery Management, Iowa state Univ, Press Iowa
Σούτερ Χ., 1972, Γ. Μηχανολογία Ελκυστήρες – Κινητήρες, Αθήνα
Σούτερ Χ., 1967, Έρευνα Θεριζοαλωνιστικών Μηχανών, Ινστ. Γεωργικής Μηχανολογίας, Αθήνα
Pellizi G., Meccanical Meccaniziazione Agricole, Ebacricole – edizioni Agricole
Σπανάκης Ι.Γ., 2002, Σημειώσεις Γεωργικής Μηχανολογίας, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, Ηράκλειο
Σπανάκης Ι.Γ., 2004, Σημειώσεις Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, Ηράκλειο
Σπανάκης Ι.Γ., Τσοράγλος Μ.Π., Σημειώσεις Γεωργικής Μηχανολογίας – Γεωργικά Μηχανήματα, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, Ηράκλειο
Smith H., Farm Machinery and Equipment, Mc Graw – Hil Co.
Turner J.C., 1964, Farm Machinery Operation and Care, Cassel, London
Τσατσαρέλη Κ., 1988, Η διαχείριση των Γεωργικών Μηχανημάτων στην Ελλάδα, Περ. Αγροτική
Τσατσαρέλη Κ., 1997, Γεωργικοί Ελκυστήρες, Γιαχούδη – Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη
Χατζηλάκου Γ.Α., 1979, Γεωργικά Μηχανήματα, Μηχανήματα κατεργασίας του εδάφους, Λάρισα
Τσατσαρέλη Κ., 2000, Αρχές Μηχανικής Κατεργασίας του Εδάφους και Σποράς, Γιαχούδη – Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη
Τσατσαρέλη Κ., 2000, Μηχανική Συγκομιδή Γεωργικών Προϊόντων, Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη
Χατζηλάκου Γ.Α., 1979, Γεωργικά Μηχανήματα, Γεωργικός Ελκυστήρας και ο χειρισμός του, Λάρισα
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
1
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email