Τροπικά και Υποτροπικά Καρποφόρα Δένδρα

5ο Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

  1. Να πάρουν βασικές γνώσεις και να αναγνωρίζουν στα τροπικά και υποτροπικά καρποφόρα δένδρα που μπορούν να καλλιεργηθούν  στην χώρα μας και τα οποία θα αποτελέσουν δυναμικές εναλλακτικές καλλιέργειες.
  2. Να μπορούν να σχεδιάζουν, να εγκαθιστούν, να οργανώνουν και να διαχειρίζονται εμπορικές φυτείες με σκοπό την μείωση του κόστους παραγωγής, την βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των εργαζομένων και των καταναλωτών.

      3. Να οργανώνουν προγράμματα παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων και να       κατευθύνουν ομάδες παραγωγών
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Καταγωγή και διάδοση, οικονομική σημασία και προοπτικές επέκτασης της καλλιέργειας, βοτανικά χαρακτηριστικά, απαιτήσεις σε έδαφος και κλίμα, ποικιλίες, υποκείμενα, πολλαπλασιασμός, βλάστηση, καρποφόρα όργανα, τρόπος καρποφορίας, άνθηση, γονιμοποίηση, καρπόδεση, ανάπτυξη και ωρίμανση καρπού, συστήματα φύτευσης, εγκατάσταση φυτείας, συστήματα μόρφωσης και ανάπτυξης της κόμης, εκτέλεση καλλιεργητικών φροντίδων σε σύστημα Συμβατικής, Ολοκληρωμένης και Βιολογικής διαχείρισης του οπωρώνα (καλλιέργεια εδάφους, κλάδεμα, άρδευση, λίπανση, ζιζανιοκτονία, αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών), καθορισμός χρόνου συγκομιδής καρπών.

Γενικές Ικανότητες: 

Οι φοιτητές θα διδαχθούν τα Τροπικά και Υποτροπικά καρποφόρα δένδρα: Μπανάνα, Αβοκάντο, Μάνγκο, Λίτσι, Χουρμαδιά, Τσεριμόγια, Φεϊζόα, Γκουάβα, Πιτάγια, Παπάγια, Πασιφλόρα, Πεκάν, Μακαντάμια, Δεσπολιά και Φραγκοσυκιά ώστε να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με:
Την μορφολογία, την φυσιολογία, τον τρόπο καρποφορίας και την καλλιεργητική τεχνική για τα προαναφερθέντα τροπικά και υποτροπικά καρποφόρα δένδρα τα περισσότερα των οποίων δεν καλλιεργούνται σήμερα εμπορικά στην Ελλάδα αλλά υπάρχει δυνατότητα να καλλιεργηθούν με επιτυχία και να αποτελέσουν δυναμικές εναλλακτικές καλλιέργειες που εγγυώνται να δώσουν αρκετά ικανοποιητικό εισόδημα στους παραγωγούς.
Τα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης της καλλιέργειας που θα είναι εναρμονισμένα με τους κανόνες της ορθής δενδροκομικής πρακτικής που είναι φιλικοί προς το περιβάλλον και ασφαλείς για τον καλλιεργητή και τον καταναλωτή.
Την σχεδίαση, την εγκατάσταση, την οργάνωση και την διαχείριση εμπορικών φυτειών.
 

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από διαφάνειες, slides και ηλεκτρονικές προβολές. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος γίνεται με την μορφή πρακτικών ασκήσεων στις φυτείες των Τροπικών και Υποτροπικών καρποφόρων δένδρων του αγροκτήματος της Σχολής χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση είτε ολόκληρα δένδρα (κλάδεμα, εμβολιασμοί, αραίωμα καρπών, κλπ) είτε φυτικό υλικό (άνθη, βλαστούς, καρπούς, κλπ.). Το μάθημα εκτός των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων θα στηριχθεί και σε μελέτες περιπτώσεων. Οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να μελετήσουν περιπτώσεις προβλημάτων στη καλλιέργεια των δένδρων και να σχεδιάσουν την αντιμετώπισή τους στα πλαίσια ατομικών και ομαδικών εργασιών. Για την καλύτερη αποτελεσματικότητα στη μάθηση, θα επιλεγούν τεχνικές και θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι που θα προωθούν θα ενισχύουν και θα ενθαρρύνουν, την ενεργοποίηση του φοιτητή, τη δημιουργική του δράση και τον πειραματισμό, την απόκτηση της ικανότητας για συζήτηση, τον προβληματισμό και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Για τη θεωρία κάθε φοιτητής  λαμβάνει μέρος σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στη διδαχθείσα ύλη ή παρουσιάζει εργασίες κατά την διάρκεια της διδακτικής περιόδου του εξαμήνου, Από το σύνολο των αποτελεσμάτων αυτών εξάγεται ο βαθμός προόδου του μαθήματος. Για το εργαστήριο υπάρχει γραπτή ή προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου ή μπορεί να πραγματοποιείται συνεχής αξιολόγηση καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Ποντίκης, Κ. (2001). Ειδική Δενδροκομία – Τροπικά Φυτά. Εκδόσεις: Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα.
Sauco, Victor Galan. (1999). El Cultivo del Mango. Ediciones Multi-Prensa.
Nagasone, Henry Y. and Paull, Robert E. (1998). Tropical Fruits. CAB International
Litz, R. E. (1997). The Mango. CAB International.
Λιονάκης, Σ.Μ. (1995). Υποτροπικά φυτά. Σημειώσεις, Σ.ΤΕ.Γ/Τ.Ε.Ι Κρήτης.
Sauco, Victor Galan. (1989). Litci Cultivation. Editor: FAO, Rome
Lionakis, S.M.. (1989). Tropical and subtropical fruit trees in Greece. In "Agriculture”. Editors: Farre, J. M and Monastra, F. Commission des Communautes EuropeennesForte, V. (1986). L' Avocado.
Σταθακόπουλος, Ν. (1977). Περσέα η Αμερικάνικη (Αβοκάντο).
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
OXI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email