Επιστήμες & Μηχανική Περιβάλλοντος

Το ΠΜΣ «Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος» λειτουργεί με βάση την Απόφαση Έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3326, Τεύχος Β’, 11/12/2014) και είναι πλήρους φοίτησης. Το ΠΜΣ υλοποιείται από το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης.

Αντικείμενο και σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι απόφοιτοι - κάτοχοι Μ.Δ.Ε. να έχουν αποκτήσει υψηλής ποιότητας εξειδίκευση σε ποικίλα ερευνητικά αντικείμενα αιχμής στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Μηχανική και στις Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος, ώστε να προσφέρουν τις γνώσεις τους στελεχώνοντας υψηλών απαιτήσεων θέσεις του Κρατικού και του Ιδιωτικού Τομέα.
Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση, με έντονο επαγγελματικό προσανατολισμό, νέων επιστημόνων και μηχανικών για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που προκαλούν στο φυσικό περιβάλλον οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες, καθώς και στους επιστημονικούς κλάδους που είναι σημαντικοί για τη βαθύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών διεργασιών και την εξοικείωση των αποφοίτων με τα οικονομικά, διαχειριστικά και νομικά δεδομένα που σχετίζονται με το περιβάλλον.
Οι απόφοιτοι θα εξοικειωθούν σε πειραματικό επίπεδο με μοντέρνες αναλυτικές τεχνικές προσδιορισμού περιβαλλοντικών παραμέτρων και αντιρρυπαντικές τεχνικές, αλλά και σε θεωρητικό επίπεδο με την επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων με τη χρήση αριθμητικών προσομοιώσεων για τον προσδιορισμό βέλτιστων τεχνικών μείωσης της περιβαλλοντικής ρύπανσης και των σχετιζόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην προώθηση της έρευνας σε θέματα αιχμής στην περιβαλλοντική επιστήμη, στην προστασία και μηχανική περιβάλλοντος.
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί: Χημικοί, Βιολόγοι, Φυσικοί, Περιβαλλοντολόγοι, Γεωπόνοι, Χημικοί μηχανικοί, πτυχιούχοι Σχολών Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και άλλων Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ ενδεικτικά προερχόμενοι από Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τεχνολογίας Τροφίμων ή άλλων συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά  εξάμηνα.
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) φοιτητές κατ’ έτος.

Δικτυακός τόπος τοτ ΜΠΣ: http://goo.gl/MUc6GA

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr