Πρακτική Ασκηση

Γενικά για την πρακτική άσκηση
Η Πρακτική Ασκηση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών υποστηρίζεται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) "Πρακτική Ασκηση φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης". Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 
Ειδικότεροι στόχοι του έργου της Πρακτικής Ασκησης είναι:
Η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Ασκηση. 
Η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της ποιοτικότερης επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων σπουδαστών και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης. 
Η ομαλότερη μετάβαση των σπουδαστών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών. 
Η εξοικείωση των φοτητών με το εργασιακό περιβάλλον, τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών. 

 

Ο Υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση,
Καθ.  Φώτης Μαυροματάκης
e-mail: fotis (at) staff.teicrete.gr
 

Για ανάληψη Πρακτικής Άσκησης πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο με ονομασία "Διαδικασία για την Πρακτική Άσκηση"

 

ΝΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΕΣΠΑ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr