Οδηγοί Σπουδών

 
Εφαρμογή του προγράμματος με κατευθύνσεις

Σύμφωνα με την ΥΑ, ΦΕΚ, τ. Β, 1466, 2007, η ολοκλήρωση των σπουδών απαιτεί την συμπλήρωση 240 μονάδων ECTS, δηλαδή 30 μονάδες ECTS ανά εξάμηνο. Από τις μονάδες αυτές, οι 30 αφορούν την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση(20 και 10 μονάδες ΕCTS αντίστοιχα).
Με το προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών, στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν είκοσι πέντε (25) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα κορμού, που αντιστοιχούν σε 120 μονάδες ECTS. Μετά το 5ο εξάμηνο, οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν άλλα έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, (τρία στο 5ο εξάμηνο, δύο στο 6ο και ένα στο 7ο), που αντιστοιχούν σε επιπλέον 36 μονάδες ECTS. Με τον τρόπο αυτό συμπληρώνονται 156 μονάδες ECTS.
 Οι 54 υπολειπόμενες μονάδες θα προέρχονται από μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά (ΕΥ) που ευρίσκονται σε πίνακες σε κάθε εξάμηνο χωριστά. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν από εικοσιπέντε (25) επιλογής υποχρεωτικά (ΕΥ) μαθήματα που χωρίζονται σε δύο κατευθύνσεις. Η κατοχύρωση μιας κατεύθυνσης απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση από τον φοιτητή ικανό αριθμό μαθημάτων επιλογής κατεύθυνσης, έτσι ώστε να συμπληρωθούν τουλάχιστον οι πρόσθετες 24 απαιτούμενες μονάδες ECTS από μαθήματα της κατεύθυνσης. Επίσης έχει την δυνατότητα να επιλέξει συνολικά δύο μάθηματα ΕΥ ανεξάρτητα από κατεύθυνση.
Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή των μαθημάτων θα πρέπει να γίνεται με βάση την υποχρέωση της συμπλήρωσης 30 μονάδων ECTS ανά εξάμηνο. 

Αναλυτικά τα μαθήματα του τρέχοντος Προγράμματος Σπουδών ανά εξάμηνο.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr