Όργανα Διοίκησης

 
Γενική Συνέλευση Τμήματος

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από

  • το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος
  • τους εκπροσώπους των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών)
  • ένα εκπρόσωπο από τη κατηγορία ΕΤΕΠ
     
Πρόεδρος Τμήματος

        Κυμάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής
        e-mail:kymakis@staff.teicrete.grr
        Τηλέφωνο: 2810379895

Προϊσταμένη Γραμματείας

         Γεωργία Ζερβάκη
         e-mail: georgiaz@staff.teicrete.gr
         Τηλέφωνο: 2810379712
         Fax:2810379825

 
 
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr