Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής

 
Τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών TE και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Κρήτης διοργανώνουν από κοινού το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής» το οποίο οδηγεί στην λήψη αναγνωρισμένου «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ΜΔΕ».
 

   

 
Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, εκ των οποίων στα δύο πρώτα απαιτείται επιτυχής παρακολούθηση οκτώ (8) συνολικά μαθημάτων, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται μεταπτυχιακή εργασία. Το Πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης 2135/Β'/11.06.2018). 
 

Ξεκινώντας από τον 7ο κύκλο (Οκτώβριος 2018 - Φεβρουάριος 2020), η φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. "Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής" είναι χωρίς δίδακτρα.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον δικτυακό τόπο του Δ.Μ.Π.Σ.:
http://www.teicrete.gr/amsar/

 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr