Πτυχιακή Eργασία

Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία με θέμα που πρέπει να έχει άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Τα μέλη Ε.Π. και οι Επιστημονικοί, Εργαστηριακοί Συνεργάτες που διδάσκουν στο Τμήμα, προτείνουν θέματα πτυχιακής εργασίας που ανακοινώνονται έγκαιρα στους φοιτητές. Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι απαραίτητο, οι χώροι και ο εξοπλισμός καθώς επίσης τυχόν αναγκαία οικονομικά μέσα του ΤΕΙ Κρήτης. Η πτυχιακή εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και εκτός του ΤΕΙ, σε Οργανισμούς, Ιδρύματα, Επιχειρήσεις, Υπηρεσίες κλπ. Τις αναθέσεις και τις προϋποθέσεις ανάθεσης πτυχιακών εργασιών και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζει με απόφασή του ο Τομέας και επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα φοιτητών όχι άνω των τριών (3), μετά από πρόταση του Τομέα και απόφαση του Τμήματος.
Κάθε μέλος του Ε.Π. του Τμήματος αναλαμβάνει την επίβλεψη αριθμού πτυχιακών εργασιών που δεν μπορεί να υπερβεί τις τέσσερις (4) ανά εξάμηνο.
Για την επίβλεψη πτυχιακών εργασιών οι διδάσκοντες του Τμήματος ορίζουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα συγκεκριμένες διδακτικές ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές.
Η ανάθεση της πτυχιακής εργασίας μπορεί να γίνει στα τρία τελευταία εξάμηνα σπουδών, η δε επεξεργασία της δεν μπορεί να επεκταθεί πέρα των δύο (2) ετών από την ημερομηνία ανάθεσης.
Αλλαγή θέματος πτυχιακής εργασίας επιτρέπεται μετά από αίτηση του φοιτητή και απόφαση του Τμήματος.
Εφόσον οι πτυχιακές εργασίες που προτείνονται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς δεν επαρκούν, σύμφωνα με τις αιτήσεις των φοιτητών που θέλουν και δικαιούνται να αναλάβουν πτυχιακή εργασία, τότε πτυχιακές θα αναλαμβάνουν κατά προτεραιότητα οι φοιτητές οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία τις περισσότερες ώρες των μαθημάτων.
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε αυτούς που συνέβαλαν στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.
Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και ύστερα από έγκριση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, αυτή υποβάλλεται και καταχωρείται στη Γραμματεία του Τμήματος. Το Τμήματ ορίζει ημερομηνία μέσα στη διάρκεια των μαθημάτων, κατά την οποία γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας ή αριθμού πτυχιακών εργασιών από μέλη του Ε.Π. του Τμήματος και τους Επιστημονικούς, Εργαστηριακούς Συνεργάτες συναφούς ειδικότητας, εκ των οποίων ο ένας είναι ο εισηγητής. Την παρουσίαση αυτή μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη του Ε.Π. και οι φοιτητές του Τμήματος.
Σε περίπτωση έλλειψης μελών του Ε.Π. συναφούς ειδικότητας, η επιτροπή συμπληρώνεται από μέλη του Ε.Π. του ιδίου ή άλλου Τμήματος. Τα μέλη της επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα και για το βαθμό συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες φοιτητές στην επεξεργασία του θέματος. Ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των μελών της επιτροπής εξέτασης. Σε περίπτωση που η πτυχιακή εργασία δίδεται σε περισσότερους από ένα φοιτητές, τότε η βαθμολογία είναι δυνατόν να αφορά κάθε ένα φοιτητή χωριστά. Σε κάθε περίπτωση οι αξιολογητές αιτιολογούν τη βαθμολογία τους.
Σε περίπτωση που μια πτυχιακή εργασία κριθεί ελλιπής, παραπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασης, όπως ορίζεται στις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου αυτού.
Είναι δυνατή η πραγματοποίηση πτυχιακής εργασίας σε Τριτοβάθμια Ιδρύματα Εσωτερικού ή Εξωτερικού με τα οποία υπάρχει συμφωνία σε επίπεδο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας που τίθεται από το ξένο Ίδρυμα, κατατίθεται στο Τμήμα με ευθύνη του συντονιστή του προγράμματος.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Πτυχιακές Οκτώβριος 2022

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr