Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα τελευταία χρόνια, οι εξελίξεις και οι θεσμικές αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας, η παγιωμένη άποψη για εγρήγορση του ερευνητικού δυναμικού προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστικό, αλλά και η συνεχής και αυξανόμενη απαίτηση της βιομηχανίας για στελέχη με υψηλής ποιότητας εξειδικευμένη θεωρητική και εφαρμοσμένη κατάρτιση, δημιουργούν νέα δεδομένα στα οποία καλούνται να ανταποκριθούν τα τριτοβάθμια ιδρύματα της χώρας μας. Προς αυτή την κατεύθυνση και με γνώμονα το αμοιβαίο όφελος, το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων του ΤΕΙ Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πληροφορική και Πολυμέσα». Το Πρόγραμμα στοχεύει να ανταποκριθεί αφενός στην καταγεγραμμένη απαίτηση της φοιτητικής κοινότητας για μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου σε επιστήμες και τεχνολογίες αιχμής και αφετέρου να προάγει τη θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα που διενεργείται στο Ίδρυμα συνεισφέροντας παράλληλα στη μετουσίωσή της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απώτερος στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών και ερευνητικού δυναμικού ικανών να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης. Στους απόφοιτους του ΠΜΣ «Πληροφορική και Πολυμέσα» απονέμεται το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Πληροφορική και Πολυμέσα». Οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού αυτού τίτλου μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος με βάση τις κείμενες διατάξεις.

Ιστοσελίδα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr