Όργανα Διοίκησης

Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από

 • το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος,
 • ένα εκπρόσωπο των μελών του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)
 • ένα εκπρόσωπο των μελών του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ),
 • καθώς και  δύο εκπροσώπους των φοιτητών (ένα προπτυχιακό και  ένα μεταπτυχιακό φοιτητή).

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Γραμματεία

 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
 • Τηλ: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853
 • Fax: 2810-379717
 • E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
 • Website: http://www.ie.teicrete.gr

Εργαστήρια

 • Τηλ: 2810-379776
 • Τηλ: 2810-379708