Όργανα Διοίκησης

Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από

  • το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος,
  • ένα εκπρόσωπο των μελών του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)
  • ένα εκπρόσωπο των μελών του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ),
  • καθώς και  δύο εκπροσώπους των φοιτητών (ένα προπτυχιακό και  ένα μεταπτυχιακό φοιτητή).

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr