Γραφείο Εξυπηρέτησης Φοιτητών

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φοιτητών αποτελεί μια νέα υπηρεσία της Σχολής η οποία έχει ήδη ξεκινήσει την λειτουργία της σε πιλοτική μορφή, όπου παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης των φοιτητών σε θέματα που αφορούν κυρίως τις διαδικασίες εκτέλεσης της Πρακτικής άσκησης, ανάληψης Πτυχιακών Εργασιών αλλά και γενικότερων αιτημάτων που μπορεί να απασχολούν τους φοιτητές της Σχολής.

Επίσης αποτελεί το σημείο παραλαβής όλων των ειδών των βεβαιώσεων που εκδίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων. Το γραφείο βρίσκεται στο ισόγειο της Σχολής ΣΤΕΦ και εξυπηρετεί καθημερινά από τις 10:00πμ μέχρι και τις 14:00μμ.

Email επικοινωνίας για ερωτήσεις, διευκρινήσεις και άμεση εξυπηρέτηση είναι το:  helpdeskstef@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810379877
 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr