Πρακτική άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές του Τμήματος, όπως και αυτοί των άλλων Τμημάτων των ΤΕΙ, στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους υποχρεούνται να διενεργήσουν Πρακτική Άσκηση κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους.

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε κάποιο δημόσιο φορέα ή σε κάποια ιδιωτική επιχείρηση. Αποσκοπεί στην σύνδεση των φοιτητών με την παραγωγική διαδικασία, μέσω της αλληλεπίδρασης με έμπειρους επαγγελματίες του τομέα, και την συμμετοχή τους τόσο σε θέματα ανάπτυξης λογισμικού, διαχείρισης ποικίλων υπολογιστικών συστημάτων, συντήρησης δικτύων και δικτυακών εφαρμογών, ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών και πολυμεσικού περιεχομένου, κα. 

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής υποστηρίζεται από το έργο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Το πρόγραμμα υλοποιείται  υπό το συντονισμό του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης.

Επιστημονική Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος είναι o Σπύρος Παναγιωτάκης.

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις/Βεβαιώσεις Πρακτικής Άσκησης
 
Για το Φοιτητή* Για το Φορέα Απασχόλησης

 

 
Αίτηση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ


 

Βεβαίωση Αποδοχής Φοιτητή μέσω ΕΣΠΑ


 

Αίτηση Πρακτικής Άσκησης  (χωρίς ΕΣΠΑ)
 
Βεβαίωση Αποδοχής Φοιτητή (χωρίς ΕΣΠΑ)
 

* Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση γίνεται αποκλειστικά με το λογαριασμό σας (tpxxxx). Αν δεν σας επιτρέπεται η πρόσβαση κάντε αποσύνδεση (logoff), κλείστε τον browser, ανοίξτε τον και ξαναπροπαθήστε.

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr