Έρευνα

Ερευνητική Στρατηγική Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Κρήτης
 
Σκοπός του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης είναι η έρευνα σε νέους ορίζοντες και σε πεδία που θα αποτελέσουν ισχυρούς ερευνητικούς πόλους τα προσεχή έτη. Αυτό επιτυγχάνεται με την διαρκή παρακολούθηση των ερευνητικών δρώμενων και της πολιτικής που χαράζεται, σε ευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο, όπως αυτό αποτυπώνεται σε κείμενα στρατηγικής και roadmaps της ευρωπαϊκής επιτροπής, με στόχο την επικαιροποίηση των ερευνητικών δράσεων του Τμήματος. 
Πιο συγκεκριμένα οι ερευνητικοί τομείς δράσης του Τμήματος επικεντρώνονται στα:

 • Συνεργατικές τεχνολογίες πληροφορικής, αυτοματοποιημένη ανάλυση πολυμεσικού περιεχομένου και ενσωμάτωση σημασιολογικής γνώσης σε αυτό (π.χ. στη μουσική) και ανάπτυξη καινοτόμων δικτυακών υπηρεσιών και εργαλείων σύγχρονης συνεργασίας.
 • Κοινωνική υπολογιστική και ανάλυση αναδυόμενων φαινομένων μέσω ψηφιακού ίχνους, δημιουργία έξυπνων χώρων (smart spaces) διαβίωσης, εστιάζοντας σε θέματα που σχετίζονται με μοντελοποίηση συμπεριφορών και γεγονότων της καθημερινότητας, την υποστήριξη της συνεργασίας, και την ανάπτυξη φυσικών και πολυτροπικών διεπαφών χρήστη−υπολογιστή.
 • Συναισθηματική υπολογιστική (affective computing) με έμφαση στο σχεδιασμό νέων τρόπων αναγνώρισης και επικοινωνίας συναισθηματικών−γνωστικών καταστάσεων, ανάπτυξη, εφαρμογή και χρήση ψηφιακών παιχνιδιών (serious games) σε τομείς όπως διαχείριση ευζωίας, εκπαίδευση κ.λπ.
 • Τεχνητή και υπολογιστική νοημοσύνη.
 • Ενσωματωμένα συστήματα και εργαλεία σχεδιασμού (EDA).
 • Ιατρική πληροφορική.
 • Προγραμματισμός και υπηρεσίες δικτύων.
 • Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας στην εκπαίδευση.
 • Τεχνολογίες επικοινωνιών 5G, που περιλαμβάνουν τεχνικές virtualization τόσο σε δίκτυα πρόσβασης και κορμού (virtualized network functions, software defined networking, κτλ) όσο και στις υπηρεσίες που μεταδίδονται μέσα από αυτά.
 • Τεχνολογίες κινητών και δορυφορικών επικοινωνιών, με έμφαση σε τεχνικές δυναμικής πρόσβασης και σε αρχιτεκτονικές βέλτιστης εκμετάλλευσης των διαθέσιμων πόρων για την παροχή υπηρεσιών εγγυημένης ποιότητας (QoS/QoE).
 • Συστήματα και εφαρμογές υπολογιστικού νέφους (cloud computing), περιλαμβανομένων των τεχνολογιών Fog και Mist computing τόσο για υπηρεσίες επικοινωνιών όσο και για εφαρμογές ασφάλειας και προστασίας χρηστών/υποδομών.
 • Social network data mining/applications με σκοπό την εκμετάλλευση της αναδυόμενης ημι-οργανωμένης πληροφορίας που προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα, τόσο για τη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών όσο και τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία μέσω εφαρμογών στον τουρισμό, τον πολιτισμό, και την αγροτική παραγωγή. Στοχευμένη εξόρυξη γνώσης και ερμηνεία με τεχνικές ανάλυσης συναισθημάτων (sentiments) και μηχανικής μάθησης.
 • Δικτυακές τοπολογίες και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας για δίκτυα αισθητήρων.
 • Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet-of-Things), Διαδίκτυο των Πάντων (Internet-of-Everything), διεισδυτική και την πανταχού−παρούσα υπολογιστική.
 • Τεχνολογίες μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Μελέτη και αντιμετώπιση προβλημάτων ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.
 • Πρωτόκολλα ροής (streaming protocols) γραφικών και πολυμέσων στο διαδίκτυο και επικοινωνίες πολυμέσων.
 • Εεισαγωγή και μετεξέλιξη χωρικού ήχου (spatial sound) στους εικονικούς κόσμους, ανθρωποειδή (Humanoids) και πρόοδος στην εφαρμογή τους, καθώς και ρεαλιστικές προσομοιώσεις κίνησης και συμπεριφοράς ζώντων οργανισμών.
 • Προγραμματισμός υπολογιστών, ανάπτυξη και υλοποίηση αλγορίθμων.
 • Web analytics.

Διαθεματικότητα και συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς, στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως
Οι στρατηγικές του Τμήματος περιλαμβάνουν δράσεις που στοχεύουν στην διατήρηση και ενδυνάμωση του ρόλου του στα διεθνή/εθνικά δρώμενα σε καινοτόμους επιστημονικούς/τεχνολογικούς τομείς. To Τμήμα στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης του στις ομάδες έργου των διεθνών οργανισμών και να εδραιώσει μια εποικοδομητική παρουσία σε διεθνής κοινοπραξίες που προωθούν την τεχνολογία. Καταβάλλεται δε διαρκής προσπάθεια για την προώθηση της διαθεματικότητας.

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά έργα
Η συνεχής διάδραση με τον Ευρωπαϊκό χώρο και τα αντίστοιχα Ελληνικά Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και στον τομέα της καινοτομίας και πολιτικών στον χώρο της πληροφορικής, των δικτύων, και των επικοινωνιών, όπως αυτά εκφράζονται κυρίως μέσα από το HORIZON 2020 αποτελεί βασική δραστηριότητα στο πλαίσιο αυτό.

Συμμετοχή σε αναπτυξιακά έργα και σύνδεση με την παραγωγή
Στόχος του Τμήματος είναι η αειφόρος ανάπτυξη και η καινοτομία στην πράξη. Για το σκοπό αυτό ενδυναμώνουμε και ενισχύουμε τις δράσεις σύμπραξης με επιχειρήσεις και τη μεταφορά ώριμης τεχνογνωσίας. Επιτελείται σύνδεση με την περιφέρεια και την τοπική κοινωνία και παραγωγή.

Σύνδεση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας
Γίνεται διαρκής προσπάθεια σύνδεσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την έρευνα, με σκοπό την προσέλκυση νέων και ικανών ερευνητών από το προπτυχιακό και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος με στόχο την ενασχόλησή τους με την έρευνα, κυρίως μέσω των θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων του. Η διαδικασία αυτή επιτελείται αρχικά σε προπτυχιακό επίπεδο με την επιλογή κατάλληλων θεμάτων πτυχιακών εργασιών και την επιλογή φοιτητών με καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και ενδιαφέρον στην έρευνα για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης στα θεσμοθετημένα εργαστήρια του Τμήματος. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια επικαιροποίησης των μαθημάτων και εστίαση σε νέες κατευθύνσεις που ανταποκρίνονται σε καινοτόμους ερευνητικούς τομείς. Επίσης επιχειρείται η διαρκής προσέλκυση διδακτόρων φοιτητών που θα συνεισφέρουν ενεργά στην υλοποίηση ερευνητικών δράσεων.

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr