Απόφοιτοι

Ο πτυχιούχος Τεχνολόγος Μηχανικός Πληροφορικής έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την πλήρη ανάπτυξη (σχεδίαση, εγκατάσταση, συντήρηση και υποστήριξη) πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε όχι μόνο να καλύψει τις ανάγκες της σημερινής αγοράς εργασίας, αλλά και να μπορούν οι απόφοιτοί του να αντεπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και την απαραίτητη ευελιξία στις νέες προκλήσεις των ταχύτατα εξελισσόμενων τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

Μπορούν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά:

Στον τομέα Λογισμικού σε ό,τι έχει σχέση με:
• την ανάλυση των μηχανογραφικών αναγκών μιας επιχείρησης (ή ενός οργανισμού).
• την ανάπτυξη αξιόπιστου λογισμικού.
• την εγκατάσταση λογισμικού σε υπολογιστικά συστήματα • την συντήρηση λογισμικού.
• την εκπόνηση των προδιαγραφών μικρών και μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων και την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων.
• την εφαρμογή τεχνικών ποιοτικού ελέγχου και ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και • την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και του κόστους της ανάπτυξης λογισμικού.

Χώροι απασχόλησής των είναι επιχειρήσεις του ∆ημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, η εν γένει ∆ημόσια ∆ιοίκηση, μπορούν όμως να απασχοληθούν και σε δικές τους επιχειρήσεις ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού.

Στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών απασχολούνται:
• ως αναλυτές και σχεδιαστές τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων.
• ως τεχνολόγοι μηχανικοί στην τηλεπικοινωνιακή βιομηχανία σε θέματα που καλύπτουν τη μετάδοση αναλογικών και ψηφιακών σημάτων μέσω ηλεκτρικών ή οπτικών καναλιών. Είναι επίσης εξοικειωμένοι με τηλεπικοινωνιακούς κανονισμούς και πρότυπα, καθώς και με τη σχεδίαση και το λογισμικό των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Οι πτυχιούχοι είναι έτοιμοι για άμεση πρόσληψη σε εταιρείες που χρησιμοποιούν δημόσια και ιδιωτικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα ή που πωλούν προίόντα ή υπηρεσίες για τηλεπικοινωνιακές λειτουργίες.

Στον τομέα των Πολυμέσων απασχολούνται με:
• την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και πολυμέσων, με τη διαχείριση δηλαδή πληροφοριών εικόνας, ήχου, βίντεο.
• την αμφίδρομη επικοινωνία πολυμέσων.
• τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη μετατροπή των αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά, καθώς και την μετάδοση των ψηφιακών δεδομένων που προκύπτουν μέσα από τα υπάρχοντα δίκτυα.

Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχοληθούν επίσης ως ειδικοί ανάπτυξης σχετικών εφαρμογών στον ιδιωτικό και δημό- σιο τομέα, σε εταιρείες τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και σε διαφημιστικές εταιρείες. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής μπορούν επίσης να απασχοληθούν ως Εργαστηριακοί Συνεργάτες ή ως Ειδικό Τεχνικό προσωπικό, όπως επίσης στα Ι.Ε.Κ. και την Μέση Εκπαίδευση ως Καθηγητές Πληροφορικής. ∆εν είναι λίγοι οι πτυχιούχοι που απασχολούνται ως μέλη ομάδων σε ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και όσοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα σπουδών για απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr