Νέοι Υποψήφιοι

Δελτίο Φοιτητικού Εισητηρίου

Το ∆ελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (πάσο) χορηγείται σε όλους τους σπουδαστές που εγγράφονται για πρώτο πτυχίο και ισχύει για όσα έτη διαρκεί η σπουδαστική µέριµνα (όση είναι η διάρκεια της κανονικής φοίτησης προσαυξηµένη κατά 50%). Το ∆ελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου εξασφαλίζει έκπτωση στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, στις σιδηροδροµικές και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες της χώρας καθώς επίσης και έκπτωση στα µουσεία και σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Το ∆ελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου παρέχεται μέσω της Ηλεκτρονικής  Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) μετά από έλεγχο των αιτήσεων που διεξάγεται από τη Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Σίτιση - Εστιατόριο-Κυλικείο

Στο χώρο λειτουργεί εστιατόριο και κυλικείο όπου µπορεί κανείς να βρει σε ιδιαίτερα χαµηλές τιµές αναψυκτικά, ροφήµατα, πρόχειρο φαγητό αλλά και κανονικά γεύµατα. Οι σπουδαστές των οποίων οι οικογένειες έχουν µικρό ετήσιο εισόδηµα, δικαιούνται κάρτας σίτισης η οποία χορηγείται από το αρµόδιο Γραφείο Σπουδαστικής Μέριµνας του Ιδρύµατος.

Στέγαση

Διαθέτει  φοιτητική  εστία,  η  οποία  φιλοξενεί  περίπου 300 σπουδαστές. Οι όροι στέγασης στην εστία ανακοινώνονται από το Γραφείο Σπουδαστικής Μέριµνας.

Ασφάλιση - Υγειονομική Περίθαλψη

Το Τµήµα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριµνας (Ιατρείο) εκδίδει σπουδαστικό βιβλιάριο περίθαλψης για την κάλυψη της Νοσοκοµειακής, Ιατροφαρµακευτικής και Οδοντιατρικής περίθαλψης των ανασφάλιστων σπουδαστών, αυτών δηλαδή που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικό φορέα των γονέων τους ή όσων δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν τυχόν υπάρχον οικογενειακό βιβλιάριο λόγω απόστασης.
Εκδίδει επίσης Ευρωπαcκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας για τους σπουδαστές που είναι ασφαλισµένοι, όταν πρόκειται να µετακινηθούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε προγράµµατα ανταλλαγής σπουδαστών (π.χ. Erasmus κλπ).

Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης αποτελεί τον συνδετικό κρίκο µεταξύ παραγωγής και εκπαίδευσης και προσφέρει τις υπηρεσίες του σε :

 • Επιχειρήσεις, επαγγελµατίες, Οργανισµούς, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αναζητούν εξειδικευµένο προσωπικό.
 • Επιµελητήρια, Οµοσπονδίες, Συνεταιρισµούς κλπ για την ικανοποίηση αναγκών των µελών τους σε εξειδικευµένο προσωπικό.
 • Σπουδαστές και απόφοιτους που ενδιαφέρονται για την επαγγελµατική τους αποκατάσταση, για µεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες και ευκαιρίες επαγγελµατικής κατάρτισης.
 • Τελειόφοιτους, για εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης.

Βιβλιοθήκη

Λειτουργεί Βιβλιοθήκη για την εξυπηρέτηση των σκοπών έρευνας και διδασκαλίας του Ιδρύµατος και διαθέτει πλούσιο υλικό σε µεγάλη ποικιλία µορφών (βιβλία, περιοδικά, CD-ROM κλπ). Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για τους χρήστες, καθηµερινά από το πρωί µέχρι και το απόγευµα καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους. Οι σπουδαστές έχουν δικαίωµα δανεισµού υλικού, µετά την απόκτηση κάρτας µέλους, η οποία εκδίδεται από την Βιβλιοθήκη.

Στους χώρους της Βιβλιοθήκης λειτουργεί επίσης το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο, το οποίο είναι ένας χώρος 10 θέσεων εργασίας, που εξυπηρετεί όσους επιθυµούν να ενηµερωθούν και να χρησιµοποιήσουν το υλικό της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και των άλλων πηγών του διαδικτύου. ∆ικαίωµα χρήσης του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου έχουν όλα τα µέλη του Ιδρύµατος.

Εργαστήρια Ελεύθερης Χρήσης

Τα εργαστήρια ελεύθερης χρήσης λειτουργούν σε 12ωρη βάση για την άσκηση των σπουδαστών και την εκπόνηση εργασιών και στελεχώνονται από κατάλληλο προσωπικό για την αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων και επίλυση αποριών.

Διεθνή Προγράμματα - Εκπαιδευτικές Ανταλλαγές

Στα πλαίσια των Ευρωπαcκών προγραµµάτων, οι σπουδαστές  µπορούν να µεταβούν για ένα εξάµηνο σε Ευρωπαcκές χώρες για την παρακολούθηση µαθηµάτων, για την εκπόνηση της Πτυχιακής τους εργασίας ή για την πρακτική τους άσκηση. Η µετάβαση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες των εκπαιδευτικών ανταλλαγών για τον αντίστοιχο χρόνο. Πληροφορίες και βοήθεια στους σπουδαστές παρέχονται από το Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων 

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση στο επάγγελµα είναι υποχρεωτική, αποτελεί τµήµα των σπουδών και περιλαµβάνεται στο 8ο εξάµηνο σπουδών. Σκοπός της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών είναι η εξάσκησή τους στα πλαίσια του γνωστικού αντικειµένου του τµήµα-τος που παρακολουθούν.
Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι έξι (6) µήνες. Προκειµένου να έχει δικαίωµα ο σπουδαστής να ξεκινήσει την άσκησή του, οφείλει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ένα αριθµό µαθηµάτων, τα οποία έχουν καθοριστεί από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Η πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται τόσο στο ∆ηµόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τοµέα, καθώς επίσης σε Τεχνολογικά Ιδρύµατα ή επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ορίζει για κάθε σπουδαστή ένα µέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού ως υπεύθυνο (Επόπτης πρακτικής) ο οποίος σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα από την εταιρεία, υπηρεσία κλπ απασχόλησης φροντίζουν ώστε ο σπουδαστής να αποκοµίσει τα µέγιστα δυνατά οφέλη από την άσκησή του. Στο Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής λειτουργεί επίσης ειδική επιτροπή, η οποία ασχολείται µε όλα τα θέµατα της πρακτικής άσκησης.

Η πρακτική άσκηση είναι αµειβόµενη εργασία, οι δε σπουδαστές έχουν ασφάλιση κατά την διάρκειά της.

Αθλητικές Εγκαταστάσεις

Διαθέτει πλήρες Γυµναστήριο. Συχνά διοργανώνονται εσωτερικά πρωταθλήµατα µεταξύ των Σχολών, ενώ οµάδες του µετέχουν σε Πανελλήνια φοιτητικά πρωταθλήµατα.
Οι σπουδαστές µπορούν να εκπαιδευτούν στα ακόλουθα:

 • Ποδόσφαιρο
 • Μπάσκετ
 • Βόλλεϋ
 • Κολύµπι
 • Υδατοσφαίριση
 • Πινγκ - Πόνγκ
 • Σκοποβολή
 • Πολεµικές Τέχνες
 • Παραδοσιακούς Χορούς
 • Σκάκι

Εξωσπουδαστικές και Ελεύθερες Δραστηριότητες

Λειτούργησαν κατά καιρούς µε πρωτοβουλία σπουδαστών οι παρακάτω οµάδες, οι περισσότερες από τις οποίες υπάρχουν ακόµη σήµερα, αρκετά χρόνια µετά από την ίδρυση τους:

 • Ραδιοφωνική οµάδα
 • Θεατρική οµάδα
 • Σκακιστική οµάδα
 • Λέσχη µοτοσικλετιστών
 • Μουσική Οµάδα
 • Οικολογική οµάδα
 • Φωτογραφική οµάδα
 • Ορειβατική οµάδα
 • Κινηµατογραφική οµάδα

Σπουδαστικός Σύλλογος

Στο Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής λειτουργεί επίσηµα αναγνωρισµένος Σύλλογος σπουδαστών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου εκλέγεται κατά τις σπουδαστικές εκλογές, τον Απρίλιο κάθε έτους. Εκπρόσωποι των σπουδαστών, οι οποίοι ορίζονται από τον Σύλλογο µετέχουν µε ψήφο σε όλα τα όργανα διοίκησης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής.

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr