Ανακοίνωση: <<Διαχείριση και Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Ροών>>

Tο μάθημα
<<Διαχείριση και Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Ροών>>
μεταφάρετε η
θεωρία την Τετάρτη 1-4 στην αίθουσα 206
και το
εργαστηήριο την Τετάρτη  4-6 εργαστήριο 1,
Με διδάσκοντες τους Παπαδάκης Ν και Τσάμη Γεώργιος.

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Friday, September 30, 2022 - 11:15

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr