Ερευνητικά Έργα

Ερευνητικά έργα που συμμετέχουν ή είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι μέλη Ε.Π. του Τμήματος

 

REMOSIS, no. 691131
A novel smart trap station as an Internet of Things surveillance solution to remotely count and identify the species of disease-carrying mosquitoes
2016-2018, H2020-FTIPilot-2015-1
Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.598.835 EUR

ENTOMATIC, no. 605073
Novel and stand-alone integrated pest management tool for remote count and bioacoustic identification of the Olive Fly (Bactrocera Oleae) in the field
2014-2017,  7th FRAMEWORK PROGRAMME ON RESEARCH (FP7)
Συνολικός Προϋπολογισμός: 3.042.970 EUR

ΔΙΕΣΗ, no. 914
Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Δικτυακής Μουσικής Εκτέλεσης
2012-2015, Θαλής: Πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας
Συνολικός Προϋπολογισμός: 600.000 EUR
 
P-Nets,Υποεργο 38
Εικονικά δίκτυα πρακτικής –Διαδικασίες αναδυόμενης γνώσης σε εικονικές συμπράξεις
2012-2015, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης
Συνολικός Προϋπολογισμός: 81.608,00 EUR
 
Καινοτόμος οπτοακουστική διάταξη για τον τρισδιάστατο χωροχρονικό μικρο-χαρακτηρισμό σύνθετων υλικών βασισμένη σε υπερβραχείς παλμούς laser (Υποέργο 19)
2012 – 2015, «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης» (MIS 380353). Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Ελληνικό Δημόσιο / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Συνολικός Προϋπολογισμός: €80.000
 
Σχεδίαση και ανάπτυξη πηγής νετρονίων με εφαρμογή στην ανίχνευση εκρηκτικών υλών (Υποέργο 16)
2012 – 2015, «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης» (MIS 380353). Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Ελληνικό Δημόσιο / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Συνολικός προϋπολογισμός: €80.000
 
Εθνική ερευνητική υποδομή για το HiPER (MIS 376841)
2012 – 2015, Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
Συνολικός προϋπολογισμός: €2.281.000
 

Sound production mechanisms of three fish species (sea bream, sea bass and zebrafish) and their sound scattering characteristics
2012-2015, Archimedes III Programme
 

AMIBIO
Automatic MonItoring of BIOdiversity
2010-2013, FP7 Life+ 
Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.684.000 EUR

HiPER – European HIgh Power laser Energy Research facility – preparatory phase study
2010 – 2011, Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάση πλαισίου που καθορίζεται από τις συμβάσεις «HiPER Consortium» και «Agreement collaboration Agreement for HiPER – Technical Work»
Συνολικός προϋπολογισμός: €400.000
 
HiPER-GR – Ελληνικό Δίκτυο για την Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή HiPER (MIS 303839)
2010 – 2011, Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκή Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και Ελληνικό Δημόσιο / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)» Κατηγορία Πράξης «Προκήρυξη υποβολής προτάσεων για τη Δημιουργία Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων σε τομείς που αφορούν τις Ερευνητικές Υποδομές του Ευρωπαϊκού Οδικού χάρτη των Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI: European Strategy Forum on Research Infrastructures)»
Συνολικός προϋπολογισμός: €110.000
 

PROMETHEUS, no. 214901
PRediction and interpretatiOn of huMan bEhaviour based on probabilistic sTructures and HEterogeneoUs Sensors 
2007-2010, ICT Call 1, FP7-ICT-2007-1
Συνολικός Προϋπολογισμός:  2.150.000 EUR

ΔΙ.Α.ΜΟΥΣ.ΕΣ, no. ΚΡ_6
ΔΙαδραστικό κΑτανεμημένο περιβάλλον επικοινωνίας κατά τη ζωντανή ΜΟΥΣική ΕκτέλεΣη
2006-2008ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 
Συνολικός Προϋπολογισμός: 638.332 EUR

eKoNES
eΚονικές κοιΝότητες Επιχειρηματικότητας & καινοτομίαΣ στην περιφέρεια
2007 - 2008, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 
Συνολικός Προϋπολογισμός: 595.000,00 EUR
 

Bio-ecological and molecular study of Red palm weeevil Rhynchophorus ferrugineus and palm borer Paysandisia archon and their Integrated management
Research Promotion Foundation of Cyprus
Συνολικός Προϋπολογισμός: 100.843 EUR

DAIX – Development of An Innovative X-ray source (FP6-014423)
2005 – 2009, Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Marie Curie Host Fellowships for Transfer of Knowledge».
Συνολικός προϋπολογισμός: €940.000
 

Ακουστική μικροσκοπία μέσω υπερήχων υπερυψηλής συχνότητας παραγόμενων από laser (Υποέργο 4)
2005 – 2007, «Αρχιμήδης ΙΙ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης» (MIS 99954). Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ.
Συνολικός προϋπολογισμός: €70.000
 

Ακουστική ανάλυση, αντίληψη και σύνθεση της γυναικείας τραγουδιστικής λυρικής φωνής (Υποέργο 5)
2005 – 2007, «Αρχιμήδης ΙΙ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης» (MIS 99954). Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ.
Συνολικός προϋπολογισμός: €70.000
 

Πιστοποίηση ποιότητας παραδοσιακών μουσικών οργάνων με τη χρήση συμβολομετρικών τεχνικών laser (Υποέργο 13)
2004 – 2006, «Αρχιμήδης: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης» (MIS 86384). Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.
Συνολικός προϋπολογισμός: €80.000
 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης