ΠΜΣ στις Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής

Το Τμήμα θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής - Sound and Music Technologies" από τον Οκτώβριο 2018.

Αιτήσεις υποψηφιότητας γίνονται δεκτές από 20 Αυγούστου 2018 έως 20 Σεπτεμβρίου 2018. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 

Σχετικά Έγγραφα

Δελτίο Τύπου
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Αίτηση Υποψηφιότητας
Κανονισμός Σπουδών
 

Αντικείμενο Π.Μ.Σ.

Το ΠΜΣ με τίτλο «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής – Sound and Music Technologies»  εστιάζει στη μελέτη του ήχου και επικεντρώνεται σε σύγχρονες επιστημονικές τάσεις καθώς και εφαρμοσμένη γνώση που αφορά στην αξιοποίηση του ήχου ως φορέα πληροφορίας, πολιτισμού και ψυχαγωγίας.
Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη μελέτη του ήχου μέσα από τρεις οπτικές γωνίες:

 • Ο ήχος ως κύμα
 • Ο ήχος ως σήμα
 • Ο ήχος ως πληροφορία

Η μελέτη του ήχου ως κύμα αφορά στην κατανόηση της φυσικής υπόστασης του ήχου τους τρόπου παραγωγής, ανίχνευσης, διάδοσης και απόσβεσης μέσα από διάφορα υλικά αλλά και στον αέρα καθώς και στο διαχωρισμό των χαρακτηριστικών του ήχου σε φυσικά (physical) και αντιληπτικά (psycho-physical/perceptual) χαρακτηριστικά. Η γνώση αυτή, πέρα από στοιχειώδη για τη μελέτη του ήχου, είναι και άμεσα εφαρμόσιμη στον τομέα των κατασκευών, για παράδειγμα στην ακουστική χώρων και τη μελέτη κραδασμών, στην κατασκευή και αξιολόγηση μουσικών οργάνων, στη μελέτη της χροιάς του ήχου και πως αυτή γίνεται αντιληπτή από τον άνθρωπο, καθώς και στην κατανόηση επιπέδων θορύβου σε αστικούς χώρους ή βιομηχανικές περιοχές.
Η μελέτη του ήχου ως σήμα αφορά στην ψηφιακή αναπαράσταση των ηχητικών κυμάτων και πως αυτά κωδικοποιούνται, αναλύονται, επεξεργάζονται και συντίθενται. Η γνώση αυτή αξιοποιείται σε εφαρμογές όπως στην κωδικοποίηση και μετάδοση ήχου υψηλής πιστότητας, στη μουσική παραγωγή, στη μουσική επένδυση οπτικής πληροφορίας (π.χ. ταινίες, παιχνίδια κλπ.), στη δημιουργία διαδραστικών συστημάτων, κ.ο.κ.
Τέλος, η μελέτη του ήχου ως πληροφορία  αναφέρεται στην ανάλυση ηχητικών σημάτων με στόχο την εξαγωγή σημασιολογικά χρήσιμης πληροφορίας. Σύγχρονες τάσεις σε αυτήν την κατεύθυνση αφορούν στην αυτόματη ανάλυση ‘μεγάλων ηχητικών δεδομένων’ (big sound data) με ενδεικτικές εφαρμογές στην αυτόματη ταξινόμηση τόσο μουσικών όσο και περιβαλλοντικών ήχων, την αυτόματη αναγνώριση ηχητικών συμβάντων, την αποτελεσματική αναζήτηση/ανάκτηση μουσικών έργων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. τονικά συστήματα, ρυθμικά σχήματα, ηχοχρώματα), την ταυτοποίηση παραδοσιακής μουσικής και γενικότερα τις εφαρμογές που προκύπτουν από τη ολοένα αυξανόμενη αξιοποίηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στην ηχητική πληροφορία.

Στόχοι του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής – Sound and Music Technologies»  στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας για: α) τη διεκπεραίωση τεχνικών μελετών που σχετίζονται με προβλήματα ακουστικής β) την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων διάδρασης ανθρώπου-υπολογιστή σε εφαρμογές που σχετίζονται με  τον ήχο και την μουσική, γ) την ανάπτυξη εφαρμογών που εξάγουν αυτόματα πληροφορία από ηχητικά δεδομένα, δ) τη σχεδίαση και την υλοποίηση καινοτόμων τεχνικών σύνθεσης ηχητικών μοτίβων και ε) την επαφή και την εμβάθυνση στο σύγχρονο αντικείμενο της οπτοακουστικής με πληθώρα εφαρμογών.
Επιπλέον το Π.Μ.Σ. αποβλέπει: α) στην κεφαλαιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης και των αποτελεσμάτων που έχουν παραχθεί από τα συνεργαζόμενα μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος ΜΜΤΑ, β) στην υποστήριξη της έρευνας στους τομείς που ειδικεύεται το μόνιμο διδακτικό προσωπικό και γ) στην ενίσχυση των εργαστηριακών και ερευνητικών υποδομών του Τμήματος για αξιοποίησή τους όχι μόνο από πλευράς του μεταπτυχιακού αλλά και του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.  
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Π.Μ.Σ οι φοιτητές θα αναπτύξουν προσωπικές δεξιότητες, όπως την κριτική σκέψη, την ευχέρεια προφορικής παρουσίασης καθώς και τη δυνατότητα συγγραφής ηχοτεχνικών μελετών και επιστημονικών άρθρων. Οι ικανότητες αυτές σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των αποφοίτων στις σύγχρονες εφαρμογές ήχου και μουσικής θα τους καταστήσουν άκρως ελκυστικό και ανταγωνιστικό επιστημονικό προσωπικό. Με τον τρόπο αυτό το Π.Μ.Σ. θα συμβάλλει στην  ανάπτυξη και στην προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις της έρευνας, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας στον Ελληνικό και στο διεθνή χώρο, ενώ, παράλληλα, η βελτίωση και η περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων των αποφοίτων του θα αποτελέσει μια σταθερή βάση για τη συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. στις «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής» έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης και έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές πλήρους φοίτησης θα παρακολουθούν οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας σε ένα από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια της ημεδαπής ή του εξωτερικού. Οι φοιτητές μερικής φοίτησης πρέπει να παρακολουθήσουν οκτώ (8) μαθήματα εντός τεσσάρων εξαμήνων σπουδών, ενώ διπλωματική εργασία μπορεί να διαρκέσει έως ένα έτος. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει σε ένα από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια της ημεδαπής ή του εξωτερικού.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και κατά περίπτωση βιβλιογραφική έρευνα, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση εργασιών. Σε κάθε μεταπτυχιακό μάθημα αντιστοιχούν 3 διδακτικές ώρες κατ’ ελάχιστο και αντιστοιχούν 7.5 πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS) και το Άρθρο 14 του Νόμου 3374/2005, ενώ συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Τα μαθήματα, όπως και η διπλωματική εργασία θα βαθμολογούνται στην κλίμακα 0-10 με διαβαθμίσεις του 0.5. Για να θεωρηθεί επιτυχής η επίδοση σε κάποιο μάθημα θα πρέπει να έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον με πέντε (5).
Το Μ.Δ.Ε. απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων.
Τα μαθήματα που έχουν εγκριθεί για διδασκαλία στο Π.Μ.Σ. είναι:

 1. Το μάθημα Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου επικεντρώνεται στις βασικές αρχές επεξεργασίας ψηφιακού σήματος όπως η παλμοκωδική διαμόρφωση και η μετατροπή ρυθμού δειγματοληψίας, η φασματική ανάλυση, τα ψηφιακά φίλτρα, η ελαχιστοποίηση θορύβου, βασικές προσεγγίσεις στην κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση ήχου κ.α.
 2. Στόχος του μαθήματος Προγραμματισμός Εφαρμογών Ήχου είναι η ανάπτυξη προγραμματιστικών δεξιοτήτων για την υλοποίηση εφαρμογών ήχου και μουσικής. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με την υλοποίηση εφαρμογών που αφορούν σε λήψη και καταγραφή ήχου, φασματική ανάλυση, εξαγωγή ακουστικών χαρακτηριστικών από σήμα κ.α. Τα παραπάνω υλοποιούνται με τη χρήση γλωσσών προγραμματισμού γενικής χρήσης όπως η Python ή η C και εξειδικευμένες προγραμματιστικές βιβλιοθήκες (APIs).
 3. Το μάθημα Γενική Ακουστική καλύπτει με σύντομο αλλά αναλυτικό τρόπο οι αρχές των δονούμενων συστημάτων, η παραγωγή, η ανάκλαση, η διάδοση του ήχου σε διάφορα μέσα, καθώς και η εκπομπή, η σκέδαση και η μέτρηση του ήχου.
 4. Το μάθημα Ηχητική Σύνθεση  εισάγει τους φοιτητές σε προηγµένες διαδικασίες σύνθεσης και διαµόρφωσης ήχου, σε τεχνικές υλοποίησης τους µέσω Η/Υ αλλά και στην εφαρµογή τους στην σύγχρονη µουσική δηµιουργία.
 5. Το μάθημα Ειδικά Θέματα Ακουστικής θα επικεντρωθεί σε επί μέρους ενότητες της ακουστικής, όπως η μουσική ακουστική, η κτηριοδομική ακουστική, η ψυχοακουστική, η εκπομπή και η λήψη του ήχου από συστοιχίες πηγών και μικροφώνων αντίστοιχα, η ηλεκτροακουστική και η υπολογιστική ακουστική.
 6. Το μάθημα Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση στον Ήχο και την Μουσική αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών σε τεχνολογίες και προγραμματιστικά εργαλεία αιχμής για την ανάπτυξη εφαρμογών που αφορούν την αυτόματη εξόρυξη σημασιολογικής πληροφορίας από ψηφιακό σήμα ήχου. Τέτοια πληροφορία μπορεί να αφορά στην αυτόματη αναγνώριση μουσικής πληροφορίας (π.χ. αναγνώριση μουσικών έργων, μελωδίας, μουσικών οργάνων, ρυθμών), αλλά και στην αναγνώριση ηχητικών συμβάντων και ηχητικών σκηνών σε εφαρμογές έξυπνου περιβάλλοντος.
 7. Το μάθημα Ήχος και Κίνηση πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν τη συσχέτιση του ήχου με την ανθρώπινη κίνηση. Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού οι φοιτητές έχουν καταρχήν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με θεωρίες που αφορούν την ενσώματη μουσική νόηση και αντίληψη, καθώς και την πολυτροπικότητα στην ηχητική διάδραση. Στόχος είναι οι φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε (α) να αναλύουν δεδομένα ήχου και κίνησης για την ανεύρεση συσχετισμών και (β) να αναπτύσσουν διαδραστικά ηχητικά συστήματα, όπου η κίνηση θα ελέγχει και θα οδηγεί τον ήχο.
 8. Στο μάθημα Οπτοακουστική οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ένα σύγχρονο αντικείμενο παγκόσμιου ενδιαφέροντος, και αποκτούν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική γνώση σε θέματα όπως η ανίχνευση του ήχου με οπτικές μεθόδους, η ανάπτυξη ηχητικών πηγών από ισχυρό, σύμφωνο φως, οι εφαρμογές οπτικών μεθόδων στην Μουσική Ακουστική, την ακουστική του μικρόκοσμου (μίκρο- και νανο-ακουστική) κτλ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τον Κανονισμό Σπουδών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης