Γενικά

Περιγραφή αποφοίτου

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.

 

Σπουδές

Τα πρώτα εξάμηνα των σπουδών περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής υποδομής σε θέματα φυσικής και μαθηματικών, ηλεκτρονικής και ηλεκροακουστικής τεχνολογίας, πληροφορικής και μουσικής. Τα επόμενα εξάμηνα περιλαμβάνουν μαθήματα εξειδίκευσης, καθώς και σεμινάρια που αφορούν σε ειδικά θέματα του αντικειμένου του Τμήματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και μαθήματα από τον κλάδο Διοίκησης, Οικονομίας- Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Δ.Ο.Ν.Α) που έχουν συνάφεια με το αντικείμενο της εκπαίδευσης. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας και Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα του Μηχανικού Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής. Η Πτυχιακή Εργασία εκπονείται ατομικά ή σε μικρές ομάδες (το πολύ τριών ατόμων) και επικεντρώνεται σε  επιστημονικά και καλλιτεχνικά πεδία που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος.

 

Πρόγραμμα Σπουδών: Διάρθρωση - Συσχετίσεις

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών στα τρία πρώτα εξάμηνα ο φοιτητής ξεκινάει με τα μαθήματα γενικής υποδομής τα οποία προέρχονται από τους τομείς των Θετικών Επιστημών, της Τεχνολογίας και της Μουσικής, δίνοντας έμφαση στην εφαρμογή τους στη Μουσική Τεχνολογία (Μ.Τ.) και την Ακουστική. Παράλληλα διδάσκονται και τα μαθήματα ειδικής υποδομής του κυρίως κορμού θέτοντας έτσι τις βάσεις για τα μαθήματα των επόμενων τεσσάρων εξαμήνων τα οποία είναι μαθήματα εξειδίκευσης. Η σταδιακή μετάβαση από τη γενική στην ειδική γνώση, επιτελείται με  χρήση κατάλληλων συσχετίσεων μεταξύ των μαθημάτων, διαμορφώνοντας έτσι στο φοιτητή μία πιο ολοκληρωμένη αντίληψη του γνωστικού αντικειμένου.

Πιο συγκεκριμένα, στα μαθήματα γενικής υποδομής (Μαθηματικά, Φυσική, Ηλεκτρονικά, Ακουστική, Πληροφορική, Μουσική Θεωρία, Μορφολογία & Ανάλυση), η θεματική προσέγγιση αφορά στις εφαρμογές που αυτά έχουν στο κομμάτι της Μουσικής Τεχνολογίας και της Ακουστικής. Έτσι για παράδειγμα στα Μαθηματικά, η θεωρία που διδάσκεται (π.χ. μιγαδικοί αριθμοί, λογάριθμοι, σειρές Fourier) αφορά στη μαθηματική υπόσταση της ανάλυσης ηχητικού σήματος αλλά και της Φυσικής Κυματικής. To μάθημα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της τεχνολογίας των Η/Υ, η χρήση των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Μουσικής Τεχνολογίας. Τόσο το μάθημα αυτό, όσο και το επόμενο, Γλώσσες Προγραμματισμού, στοχεύουν να αναπτύξουν στο φοιτητή την ικανότητα υλοποίησης αλγορίθμων και εν γένει την προγραμματιστική λογική. Οι δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες όχι μόνο για τη χρήση τεχνολογικών εφαρμογών που σχετίζονται με τη μουσική (όπως για παράδειγμα τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της ηχοληψίας και της  επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού) αλλά και  για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών λογισμικού που βασίζονται σε θέματα Επεξεργασίας Ψηφιακού Σήματος, Σύνθεσης Ήχου, Ψηφιακής και Δικτυακής Επικοινωνίας Ήχου και Μουσικής κ.α., τα οποία διδάσκονται εν συνεχεία σε πιο εξειδικευμένα μαθήματα (π.χ. Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Ήχου και Μουσικής, Σύνθεση Ήχου Ι, ΙΙ, Πρωτόκολλα Μουσικής Επικοινωνίας, Ειδικά Θέματα Μουσικού Προγραμματισμού, Εφαρμογές Πολυμέσων κ.α.). Αντίστοιχα τα μαθήματα των ηλεκτρονικών (Αναλογικά Ηλεκτρονικά) και της φυσικής (Ακουστική - Ψυχοακουστική, Φυσική Θεωρία Ακουστικής και Μουσικής), εστιάζουν την εφαρμογή τους στη Μουσική και την Ακουστική. Τα μαθήματα μουσικής τέλος, αφορούν αφενός μία ιστορική ανάλυση των διαφόρων περιόδων με παράλληλες ακροάσεις και αναλύσεις (Μουσική Θεωρία και Καλλιέργεια Ακοής Ι, ΙΙ), αφετέρου μία προσέγγιση του μουσικού υλικού σαν πρώτη ύλη - μουσική δομή, θεωρίες και φόρμες, συστήματα οργάνωσης κλπ.(Μορφολογία και Ανάλυση της Μουσικής).

Συνοψίζοντας, τα μαθήματα γενικής υποδομής προετοιμάζουν τον σπουδαστή δίνοντας του τις κατάλληλες γενικές γνώσεις από τα τρία ιδιαίτερα πεδία που απαρτίζουν την ενότητα της Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής:

- Θετικές Επιστήμες (Μαθηματικά, Ηλεκτρονικά, Κυματική Φυσική, Ακουστική)

- Τεχνολογία (Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Γλώσσες Προγραμματισμού)

- Μουσική (Μουσική Θεωρία, Μορφολογία και Ανάλυση)

Τα μαθήματα ειδικής υποδομής του κυρίως κορμού αφορούν μαθήματα τα οποία καλύπτουν πιο εξειδικευμένους τομείς σε σχέση με την Μ.Τ και την Ακουστική και θέτουν στην ουσία τις βάσεις για τα μαθήματα της κυρίως ειδίκευσης που ακολουθούν στα τέσσερα τελευταία εξάμηνα.

Έτσι, ιδιαίτερη αναφορά στις βασικές έννοιες και διατάξεις της σύγχρονης μουσικής τεχνολογίας και των συστημάτων ήχου γίνεται στα πρώτα δύο εξάμηνα με το μάθημα Ηχητικά Συστήματα Ι και ΙΙ, αντίστοιχα.

Η Ακουστική Μουσικών Οργάνων εξειδικεύει τον τρόπο αναπαραγωγής και διάδοσης του ήχου στα μουσικά όργανα, εξετάζοντας την ακουστική τους συμπεριφορά κατά κατηγορίες: έγχορδα νυκτά ή με δοξάρι, πληκτροφόρα έγχορδα, πνευστά, κρουστά, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανθρώπινη φωνή (ομιλία – τραγούδι).

Το μάθημα των Ψηφιακών Ηλεκτρονικών (Ι, ΙΙ) εξετάζει τις εφαρμογές της επιστήμης των ηλεκτρονικών στα λογικά κυκλώματα και στο ψηφιακό σήμα γενικότερα.

Τα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Ήχου και Μουσικής, έχουν ως στόχο να εξοικειώσουν  το φοιτητή με προγραμματιστικά περιβάλλοντα που επιτρέπουν τη δημιουργική χρήση του ηλεκτρονικού  ήχου σε ηχητικές εγκαταστάσεις, αλληλεπιδραστικές εφαρμογές πραγματικού χρόνου, μετάδοση ήχου στο Δίκτυο, ηχητική διάδραση από απόσταση, κ.ο.κ.   

Σε βάθος εξετάζονται οι βασικές αρχές λειτουργίας του πρωτόκολλου Ψηφιακής Διασύνδεσης Μουσικών Οργάνων (Πρωτόκολλα Μουσικής Επικοινωνίας), τόσο από πλευράς λογισμικού όσο και υλικού.

Η Σύνθεση Ήχου εξετάζει τις κλασσικές τεχνικές σύνθεσης ήχου (προσθετική, αφαιρετική, AM, FM κ.ο.κ.)

Το μάθημα Μορφολογία του Ήχου & Ηχητικός Σχεδιασμός τέλος, εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές αρχές της ηλεκτροακουστικής μουσικής σύνθεσης, με χρήση audio και MIDI πληροφορίας.

Όλα τα μαθήματα ειδικής υποδομής του κυρίως κορμού έχουν σκοπό να εισάγουν τον σπουδαστή στο βασικό περιβάλλον της Μ.Τ. και Ακουστικής. Ο σχεδιασμός των μαθημάτων έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε τα μαθήματα να σχετίζονται δημιουργικά μεταξύ τους, παρά να υπάρχουν σαν αυτοτελείς μονάδες:

Τα μαθήματα κυρίως εξειδίκευσης, τέλος, καλύπτουν σε βάθος τους διαφορετικούς τομείς της Μ.Τ. και Ακουστικής, αφού στην ουσία το περιεχόμενο τους αφορά συγκεκριμένους κλάδους που κανείς μπορεί να ακολουθήσει στον χώρο της Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής.

Επαγγελματικές Δραστηριότητες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών και της πρακτικής άσκησης όπως περιγράφτηκαν πιο πάνω, οι απόφοιτοι Τεχνολόγοι Μηχανικοί Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να απασχοληθούν αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη μουσική, στην παραγωγή και διαχείριση του μουσικού ήχου, καθώς και στους τομείς της τεχνολογίας των μουσικών οργάνων και της ακουστικής χώρων.

Οι απόφοιτοι θα μπορούν να δραστηριοποιούνται σε κάθε χώρο που είναι απαραίτητη η χρήση μουσικής τεχνολογίας και ειδικότερα σε χώρους ιδιαίτερα απαιτητικούς και ανταγωνιστικούς όπως η Δισκογραφική Παραγωγή, η Διαφήμιση, το Ραδιόφωνο και η Τηλεόραση, το Θέατρο και ο Κινηματογράφος, η Παραγωγή Μουσικών Παραστάσεων και Συναυλιών. Οι χώροι αυτοί προσφέρουν ευρύτατο πεδίο δραστηριοτήτων και επαγγελματικών επιλογών, αφού οι κάθε είδους σύγχρονες μουσικές παραγωγές κάνουν εκτενή χρήση της ηλεκτρονικής μουσικής τεχνολογίας.
 
Το θέμα επιλογής του σπουδαστή στο μάθημα Σεμινάριο (επιλογή και παρουσίαση εξειδικευμένης θεματικής ενότητας που αφορά συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα) καθώς και η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση, καθορίζουν σε ένα σημαντικό βαθμό την περαιτέρω επαγγελματική δραστηριότητα των αποφοίτων του Τμήματος. 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης