Πρόσκληση σε Μεταπτυχιακό

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής – Sound and Music Technologies» με έδρα το Ρέθυμνο. Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί με βάση το ΦΕΚ 2239/τ.Β/15-6-2018 και το γνωστικό του αντικείμενο εστιάζει στις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις και στις ανάγκες εξειδίκευσης που αφορούν στον ήχο και πως αυτός αξιοποιείται ως κύμα, ως σήμα και ως φορέας πληροφορίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 20 Αυγούστου 2018 έως και 20 Σεπτεμβρίου 2018. Η λειτουργία του ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 και τα μαθήματα ξεκινούν 1 Οκτωβρίου 2018.

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων είναι δεκαπέντε (15) φοιτητές ανά έτος και δεν απαιτείται η καταβολή τέλους φοίτησης.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, έπειτα από επιλογή, απόφοιτοι των Τμημάτων:

 • Σχολών Θετικών Επιστημών
 • Πολυτεχνικών Σχολών 
 • Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ)
 • Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων Τ.Ε. και Παραδοσιακής και Λαϊκής Μουσικής Τ.Ε.
 • Μουσικών Σπουδών (και Εθνομουσικολογίας), Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Επιπλέον στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι τμημάτων που είναι αντίστοιχα των παραπάνω και ανήκουν σε ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής εφόσον οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ. Για άλλες περιπτώσεις υποψηφίων και για τη συνάφεια των ειδικοτήτων θα αποφασίζει κατά περίπτωση η Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής είτε ταχυδρομικά, στη διεύθυνση:
     Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
     Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
     Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
     741 33, Ρέθυμνο

είτε ηλεκτρονικά, με email  στη διεύθυνση grmta@staff.teicrete.gr

Για την υποβολή υποψηφιότητας απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Αίτηση Υποψηφιότητας (κατεβάστε το πρότυπο)
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 4. Αντίγραφο Πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών (εφόσον ο υποψήφιος είναι ήδη πτυχιούχος)
 5. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 6. Πιστοποιητικά Μουσικών Γνώσεων (αν υπάρχουν)
 7. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2
 8. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, διακρίσεων και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
 9. Δύο συστατικές επιστολές (κατά προτίμηση από πρώην διδάσκοντες ή επαγγελματικούς συνεργάτες του υποψηφίου)
 10. Σύντομη έκθεση (μέχρι μία δακτυλογραφημένη σελίδα) για τα επιστημονικά́ και επαγγελματικά́ ενδιαφέροντα με αναφορά  στους λογούς για τους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει το ΠΜΣ

Για διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

Θέματα όπως το αντικείμενο και οι στόχοι του ΠΜΣ, η διάρκεια σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων, η διαδικασία επιλογής των φοιτητών καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους καθορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ ο οποίος τελεί υπό δημοσίευση σε ΦΕΚ.

 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Ιούλιος 16, 2018 - 14:45

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης