Ανθοκομία

4ο Εξάμηνο
Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. Να γνωρίζουν τα τεχνικά στοιχεία λειτουργίας θερμοκηπίων και τα σύγχρονα συστήματα καλλιέργειας ανθοκομικών φυτών
2. Να γνωρίζουν τους τρόπους εμπορικής αναπαραγωγής και τις ενδεδειγμένες καλλιεργητικές τεχνικές, τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς των δρεπτών ανθέων και τους μεταπαραγωγικούς χειρισμούς των φυτών εσωτερικών χώρων
3. Να μπορούν να οργανώσουν και να διαχειρίζονται μια ανθοκομική μονάδα με την εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης
 
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

α. Στοιχεία Γενικής  Ανθοκομίας: Ιστορική εξέλιξη, προβλήματα και προοπτικές της Ελληνικής Ανθοκομίας. Ταξινόμηση των ανθοκομικών φυτών. Μέθοδοι αναπαραγωγής των ανθοκομικών φυτών. Οργάνωση και διαχείριση φυτωριακής ανθοκομικής μονάδος. Οικολογικό περιβάλλον. Συστήματα καλλιέργειας ανθοκομικών φυτών. Τεχνικές καλλιέργειας και προγραμματισμού της παραγωγής. Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί δρεπτών ανθέων και μεταπαραγωγικοί χειρισμοί  γλαστρικών φυτών. Εμπορία ανθοκομικών φυτών. Ολοκληρωμένη διαχείριση –πιστοποίηση της ανθοκομικής παραγωγής.
 β. Στοιχεία Ειδικής Ανθοκομίας:  Στοιχεία καλλιέργειας αντιπροσωπευτκών  δρεπτών  ανθέων και γλαστρικών φυτών της εμπορικής Ανθοκομίας.
 

Γενικές Ικανότητες: 

Το μάθημα αποσκοπεί να παρουσιάσει και να εξοικειώσει τους σπουδαστές με τις σύγχρονες τεχνικές παραγωγής των κυριότερων ανθοκομικών φυτών με στόχο να τους καταστήσει ικανούς να οργανώνουν και να διαχειρίζονται σύγχρονες ανθοκομικές μονάδες επιχειρηματικής μορφής, με σκοπό την παραγωγή ποιοτικών και ανταγωνιστικού κόστους ανθοκομικών προϊόντων.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Η θεωρία του μαθήματος διδάσκεται υπό μορφή διαλέξεων με τη χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας όπως overhead, slides και video projectors, επίδειξη video tapes, ανάπτυξη ηλεκτρονικού υλικού της ύλης σε μορφή cd rom κ.λ.π. ενώ το εργαστηριακό μέρος με την επίδειξη και πρακτική εφαρμογή τεχνικών και μεθόδων καλλιέργειας σε μικρές ομάδες σπουδαστών στα θερμοκήπια του Εργαστηρίου Ανθοκομίας.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Με (προαιρετικά) ενδιάμεση αξιολόγηση υπό μορφή μικρών ομαδικών ή ατομικών εργασιών ή προφορικών και γραπτών τεστ και τελική με γραπτές ερωτήσεις κρίσεως και γνώσεων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Boodley W. J., 1981. The Commercial Greenhouse. Delmar Publishers Inc., 2 Computer Drive West, Albany, New York: 480-495
Dole J. M., and Wilkins, F. H., 2005. Floriculture, Principles and Species. Pearson Education Ltd. New Jersey, U.S.A.
Δάρρα Α. Και Κληρονόμου Δ., 2006. Ανθοκομία, Εργαστηριακές Ασκήσεις. Εκδόσεις ΈΜΒΡΥΟ, σελ. 282
Halevy, A. H., and Mayak, S., 1981. Senescence and post harvest physiology of cut flowers. Part 2, Hortic. Rev., 3: 59-143
 Larson, A. R., 1980. Introduction to Floriculture. Dept. of Hort. Science, North Carolina State Univ. Raleigh, N. Carolina: 49-78
Nowak, J., and Rudnicki R.,1990. Post harvest handling and storage of cut flowers, florist greens and potted plants. Timber Press ,Portland, Oregon.
Παπαδημητρίου, Μ., 2004. Σημειώσεις Ανθοκομίας. ΣΤΕΓ, ΤΕΙ Κρήτης. 170 σελ.
Reid, M.S., 1993. Post harvest care and handling of cut flowers. Dept. of Environmental Horticulture Univ. of California, USA
Σάββας, Δ., 2003. Γενική Ανθοκομία. Εκδόσεις  ΕΜΒΡΥΟ. 310 σελ.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email