Γενική Εντομολογία - Ζωικοί Εχθροί

4ο Εξάμηνο
Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Κύρια αντικείμενα αποτελούν οι ζωικοί οργανισμοί που προκαλούν ζημιές στα καλλιεργούμενα φυτά και τα προϊόντα τους: Αρθρόποδα (έντομα και ακάρεα), νηματώδεις, τρωκτικά, λείμακες, πτηνά. Επίσης εξετάζονται οι ζωικοί οργανισμοί που αποτελούν παράσιτα ή/ και είναι ενοχλητικοί για τον άνθρωπο και τα κτηνοτροφικά ζώα (έντομα, ακάρεα κ.ά.).
Περιγράφονται : Μορφολογία, ανατομία, φυσιολογία, αναπαραγωγή, ανάπτυξη, βιολογικοί κύκλοι, ταξινόμηση-συστηματική. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις ταξινομικές ομάδες με γεωργική σημασία. Τα κύρια ζημιογόνα είδη αποτελούν τα παραδείγματα-μοντέλα κατά τη θεωρητική ανάπτυξη και τις ασκήσεις.
Αναπτύσσονται επιπλέον οι σχέσεις των ζωικών αυτών οργανισμών με τα φυτά και τον άνθρωπο και διακρίνονται σε επιβλαβή (άμεσα επιζήμια και φορείς παθογόνων) και ωφέλιμα (επικονιαστές, παραγωγοί χρήσιμων υλικών, φυσικοί εχθροί φυτοπαράσιτων). Αναπτύσσονται πληθυσμιακές και οικολογικές έννοιες.
 

Γενικές Ικανότητες: 

Το μάθημα αποσκοπεί να δώσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις ώστε:
- Να αποκτήσουν μια σφαιρική αντίληψη για το σύνολο των ζωικών εχθρών των ελληνικών (και κατά δεύτερο λόγο Ευρωπαϊκών καλλιεργειών)
-Να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά των κύριων επιζήμιων ομάδων και να ταξινομούν τους εχθρούς στις ομάδες αυτές
-Να αναγνωρίζουν τους πλέον χαρακτηριστικούς εχθρούς των κύριων καλλιεργειών
-Να έχουν μια καλή κατανόηση των σχέσεων των εχθρών με τα φυτά και της επιζημιότητας /ωφελιμότητας των ζωικών οργανισμών στις καλλιέργειες.
 

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Διαλέξεις, το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων και προβολή διαφανειών. Στις εργαστηριακές ασκήσεις χρησιμοποιούνται φυσικά δείγματα προκειμένου οι φοιτητές να έχουν μια συνολική εικόνα των μορφολογικών χαρακτηριστικών  των ζωικών εχθρών και τη δυνατότητα να τους ταξινομούν με βάση τη μορφολογία τους.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά σε σετ 20-30 ερωτήσεων με σύντομη απάντηση ή σε θέματα πολλαπλής επιλογής.
Στις  εργαστηριακές ασκήσεις η εξέταση είναι προφορική, σε πραγματικά δείγματα με αντικείμενο την ταξινόμηση των εντόμων σύμφωνα με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά.
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Καπετανάκης Ε. 1997. Γεωργική Εντομολογία. Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου 204 σελ.
Πελεκάσης Κ. 1976. Μαθήματα Γεωργικής Ζωολογίας, ΑΓΣΑ, Αθήνα,662 σελ.
Πελεκάσης Κ. 1976. Μαθήματα Γεωργικής Εντομολογίας, Α΄ Τόμος, ΑΓΣΑ, Αθήνα.
Τζανακάκης Μ. 1995. Εντομολογία. University Studio Press. Θεσσαλονίκη, 501 σελ.
Bland G. Roger 1978. How to Know the Insects Third Edition WCB/McGraw-Hill, USA.
Davies K.G. 1988. Outlines of Entomology, 7th Edition Chapman and Hall, London, 408 pp.
Elzinga R.J. 1981. Fundamentals of Entomology, Prentice Hall, USA, 422 pp.
Romoser J.W. 1994. The Science of Entomology. Wm, C.Brown, Oxford, 532 pp.
Snodgrass R. 1993. Principles of Insects Morphology. Cornel University Press, London.
Triplehorn A. C., Johnson F. N.1995 Borror and Delong٫s / Introduction to the Study of Insects 7th Edition,  Brooks/Cole 864 pp
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
OXI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email