Αρδεύσεις-Στραγγίσεις

4ο Εξάμηνο
Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να γνωρίζουν :
 
·         Να πραγματοποιούν μικροβιολογικές αναλύσεις αρδευτικού νερού καθώς και τον προσδιορισμό του pH, της αλατότητας, της σκληρότητας και των νιτρικών αλάτων του αρδευτικού νερού.
·         Να εκτιμούν τις υγρασιακές καταστάσεις του εδάφους και να προσδιορίζουν την εδαφική υγρασία
·         Να αναγνωρίζουν όλα τα εξαρτήματα, να γνωρίζουν την χρήση και την συνδεσμολογία τους.
·         Να μπορούν να πραγματοποιήσουν μια αρδευτική μελέτη.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Ποιοτικά στοιχεία του αρδευτικού νερού Προσδιορισμός του pH, της αλατότητας, της σκληρότητας και των νιτρικών αλάτων του αρδευτικού νερού. Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες και πραγματοποιούν με την βοήθεια των εκπαιδευτικών τις παραπάνω εργαστηριακές αναλύσεις.
Μικροβιολογία Αρδευτικού νερού Περιλαμβάνει τη διερεύνηση της ύπαρξης μικροβιακών παραμέτρων σε διαφορετικής προέλευσης δείγματά αρδευτικού νερού. Πραγματοποιείται παρασκευή υποστρωμάτων ανάπτυξης , εκκόλαψη και αναγνώριση.
Υγρασιακές καταστάσεις του Εδάφους- Προσδιορισμός εδαφικής υγρασίαςΕξετάζονται διαφορετικοί τύποι εδάφους ως προς την υγρασιακή τους κατάσταση, τον προσδιορισμό της εδαφικής υγρασίας και άλλους παράγοντές που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του κάθε τύπου. Επίσης πραγματοποιείται και συσχέτιση των παραπάνω ως προς το εύρος, τη δόση και τον τρόπο άρδευσης.
Εξαρτήματα Πραγματοποιείται επίδειξη εξαρτημάτων ταχυσύνδετων κινητών αρδευτικών δικτύων, εξαρτημάτων γαλβανισμένου ταινιοχάλυβα, εξαρτημάτων γκρι PVC για μόνιμα αρδευτικά δίκτυα, εξαρτημάτων χαλυβδοσωλήνων. Καθώς επίσης διδάσκεται η χρήση ειδικών τεμαχίων, υδροληψιών, φίλτρων, αρδευτικών δικτύων, λιπαντήρων, εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου, σταλακτήρων και εκτοξευτήρων.
Συνδεσμολογία  Πραγματοποιείται περίπατος στο χώρο του αγροκτήματος, όπου τα περισσότερα από τα παραπάνω εξαρτήματα είναι ήδη συνδεδεμένα και σε πλήρη λειτουργία. Με την επιστροφή των σπουδαστών στον χώρο του εργαστηρίου καλούνται να συνδέσουν και να αποσυνδέσουν τμήματα διαφόρων αρδευτικών δικτύων.
Αρδευτική μελέτη, διαστασιολόγηση δικτύου με τη χρήση λογισμικού (Sketchup).
Επίλυση ασκήσεων αρδευτικών μελετών.

Γενικές Ικανότητες: 

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση όσο αφορά τις αρδεύσεις, να μπορούν να αναγνωρίσουν άλλα και να συνδέσουν τα αρδευτικά εξαρτήματα, να μπορούν να κατανοήσουν την συσχέτιση της ποιότητας του αρδευτικού νερού με το είδος του φυτού, την ποιότητα τους εδάφους, τον τρόπο και την δόση άρδευσης. Επίσης οι φοιτητές μέσα από το μάθημα των αρδεύσεων αποκτούν την δυνατότητα να εκπονήσουν ολοκληρωμένες αρδευτικές μελέτες.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Η θεωρία διδάσκεται υπό τη μορφή διαλέξεων με χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας ενώ το εργαστήριο με την επίδειξη, την πρακτική άσκηση και την συμμετοχή των σπουδαστών στην παρουσίαση του μαθήματος.
 

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Για τη θεωρία σε όλα τα επιμέρους αντικείμενα η αξιολόγηση με γραπτές εξετάσεις και εργασίες και για το εργαστήριο με γραπτές και προφορικές εξετάσεις .

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
  1. Εργαστηριακές Ασκήσεις Αρδεύσεων, Μαρία Καλύβα Τωμαδάκη,
  2. Σημειώσεις εργαστηρίου
  3. CD εργαστηριού με τα εξαρτήματα,
  4. Γεωργική υδραυλική, Τερζίδης Γ.Α, Παπαζαφειρίου Ζ.Γ. εκδόσεις Ζήτη
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
1
Πιστωτικές Μονάδες: 
1
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email