Γενετική

2ο Εξάμηνο
Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Η έννοια της κληρονομικότητας. Ιστορική εξέλιξη. Βασικές έννοιες. Χρωμοσώματα και κυτταρικές διαιρέσεις. Η διαδικασία και η σημασία της μείωσης και της μίτωσης στη μεταβίβαση των κληρονομικών χαρακτηριστικών. Νόμοι της κληρονομικότητας. Η διάσχιση των απλών χαρακτηριστικών και οι γενετικές αναλογίες. Μονοϋβριδισμός, διϋβριδισμός. Γονότυπος και περιβάλλον. Ο φαινότυπος ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης. Πολλαπλοί αλληλόμορφοι, μεταλλαγές, επίσταση.  Χρωμοσώματα του φύλου και φυλοσύνδετη κληρονομικότητα. Συνδεδεμένα γονίδια, ομάδες συνδεδεμένων γονιδίων, γενετικός χάρτης. Η χημική φύση της κληρονομικής ουσίας. DNA, RNA. Μεταγραφή, Γενετικός κώδικας, Μετάφραση. Μεταβολές του αριθμού χρωμοσωμάτων (πολυπλοειδία). Χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Γενετική Μηχανική και ανασυνδυασμένο DNA. Τεχνικές και βιολογικά εργαλεία στη γενετική κλωνοποίηση και τροποποίηση των οργανισμών.

Γενικές Ικανότητες: 

Το μάθημα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να:

  • κατανοήσουν τους βασικούς νόμους της κληρονομικότητας, τον τρόπο εκδήλωσης των κληρονομικών χαρακτηριστικών και την αλληλεπίδραση της κληρονομικότητας και του περιβάλλοντος, καθώς και τη χημική φύση της κληρονομικής ουσίας.
  • αντιμετωπίζουν προβλήματα κληρονομικότητας και να ερμηνεύουν την υπάρχουσα γενετική ποικιλομορφία.
  • διακρίνουν τις ιδιαιτερότητες της κληρονομικότητας των φυτών και να εξηγούν τις γενετικές ιδιομορφίες τους
  • αντιλαμβάνονται τις νέες μεθόδους γενετικής μηχανικής και βιοτεχνολογίας, τις δυνατότητες και τις δυσκολίες ή τα προβλήματα που προκύπτουν από τις νέες τεχνολογίες.
Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από διαφάνειες, και slides. Στο εργαστήριο, αρχικά αναλύεται η μεθοδολογία κάθε αντικειμένου και στη συνέχεια οι σπουδαστές ασκούνται πρακτικά στην εφαρμογή του.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου στην αντίστοιχη εξεταστική, οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά στο μάθημα. Ένα μέρος του εργαστηρίου (60%) εξετάζεται συνολικά, γραπτώς μέσα από ασκήσεις κατανόησης των αντικειμένων που διδάχτηκαν και το υπόλοιπο 40% εξετάζεται με γραπτό τεστ αμέσως μετά την λήξη του εργαστηριακού μέρους κάθε φορά..

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Φανουράκης Ν. (1998) Σημειώσεις Γενετικής. (Σημειώσεις μαθήματος).
Stansfield W.D. Γενετική. (Ελληνική Έκδοση). ΕΣΠΙ, Ε. Περσίδης & Σία.
Γκελτή Ε. και Μ. Τύπα. Βασική Γενετική. Εκδόσεις ΕΡΑΤΩ.
Griffiths, J. Miller, D. Suzuki, R. Lewontin & W. Gelbart. An Introduction to Genetic Analysis.
Τσικνόπουλος Σαρρής. Άτλας Βιολογίας. Εκδόσεις ΟΡΟΣΗΜΟ.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email