Γενική Γεωργία

2ο Εξάμηνο
Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • κατανοούν τις βασικές αρχές της καλλιέργειας των Φ.Μ.Κ. για την παραγωγή προϊόντων χρήσιμων για τον άνθρωπο και τα ζώα.
  • αναγνωρίζουν τους σπόρους των σπουδαιότερων Φ.Μ.Κ. και να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της ανατομίας, μορφολογίας και φυσιολογίας τους.
  • γνωρίζουν τα κυριότερα συστήματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς επίσης τους κλιματικούς, εδαφικούς και βιοτικούς παράγοντες, που επηρεάζουν την ανάπτυξη και απόδοση των καλλιεργειών
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα αποσκοπεί να εφοδιάσει τους σπουδαστές με γνώσεις που αφορούν: Τις βασικές αρχές και την ιστορική εξέλιξη της Γεωργίας. Τις πιο σημαντικές καλλιέργειες στην Ελλάδα και στον κόσμο. Τους γεωργικούς πόρους της Ελλάδας και τη συμβολή τους στην Εθνική οικονομία. Τις βασικές κατηγορίες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και τα χαρακτηριστικά της ανατομίας, μορφολογίας και φυσιολογίας τους.
Τους κλιματικούς (θερμοκρασία, ηλιακή ακτινοβολία, άνεμοι, παγετοί, ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα κ.ά.) και εδαφικούς παράγοντες (υφή, δομή, μικροοργανισμοί, οργανική ουσία, χημική αντίδραση κ.ά.), που επηρεάζουν την ανάπτυξη και απόδοση των καλλιεργειών.
Βασικές αρχές που διέπουν: τον τρόπο αναπαραγωγής και τις μεθόδους καταπολέμησης των ζιζανίων, τη θρέψη των φυτών και τη λίπανση, τα κριτήρια ποιότητας του σπόρου, τα συστήματα κατεργασίας του εδάφους, τους τρόπους σποράς και συστήματα καλλιέργειας, τη διαδικασία συγκομιδής και τις μεθόδους αποθήκευσης των προϊόντων των Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας.
 

Γενικές Ικανότητες: 

Το μάθημα εξετάζει τις γενικές αρχές που διέπουν την επιστήμη της Γεωργίας και τις βασικές αρχές της καλλιέργειας των Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Οι διαλέξεις στη θεωρία υποστηρίζονται με Power Point. Για το Εργαστήριο οι σπουδαστές συλλέγουν σπόρους, νεαρά φυτάρια των Φ.Μ.Κ. και ζιζάνια με τα οποία κατασκευάζουν σπορολόγια και φυτολόγια. Στο θερμοκήπιο ή στο χωράφι οργανώνονται πειράματα, τα οποία παρακολουθούν και αξιολογούν οι σπουδαστές και συντάσσουν πειραματικές εργασίες.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Στη θεωρία οι σπουδαστές αξιολογούνται και βαθμολογούνται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου. Στο εργαστήριο η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή και προφορική (αφορά την αναγνώριση των Φ.Μ.Κ.) εξέταση. Ο τελικός βαθμός προκύπτει συνυπολογίζοντας τη γραπτή και προφορική εξέταση και το αποτέλεσμα της πειραματικής εργασίας.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Bonciarelli F. and Umberto Bonciarelli U., 2003. Agronomia. Edizioni Edagricole, Bologna, 322 p.
Γαλανοπούλου-Σενδούκα  Σ.,  1999.  Γενική Γεωργία. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Βόλος, 212  σελ.
Craig SheafferKristine Moncada, 2011. Introduction to Agronomy: Food, Crops, and Environment‎. Delmar Cengage Learning. 704p.
Δόρδας Χ., 2009. Μαθήματα Γενικής Γεωργίας. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη, 343 σελ.
Καραμάνος Α., Ι., 1989. Γενική Γεωργία: Το εναέριο περιβάλλον. Αθήνα, 186 σελ.
Χρηστάκος Κ., 2004. Γενική Γεωργία. Εργαστηριακές σημειώσεις, ΤΕΙ, Ηράκλειο Κρήτης, 85 σελ.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
OXI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email